Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
AP, ΦΥΛΛΟΥ 27030 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
Πρωτογενές του Επιτέλους Ελλάδα και Ισπανία θα
πλεόνασμα 4%
ΑΕΠ εμφάνισε το
2017 η Ελλάδα
εννοη ουν οικονουικα
Δεκάδες δισ. ευρώ θα μεταφέρει η ΕΕ από Πολωνία, Ουνναρία
και Τσεχία, ΟΠως αναφέρουν οι FT
11 Qωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ
ή 7,080 δισ. ευρώ εμφάνισε η Γενική Κυ
βέρνηση το 2017, σύμφωνα με τα δημοσιονομικα στοιχεια που κοινοποιησε η
ΕΑΣΤΑΤ στη Eurostat. Το 2016, είχε κα
στεί τον Μάιο
ιθαση
πωσιακο
επανασχεδια
ο πλεόνασμα π
πολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ (βάσει
πλεόνασμα του προγράμματος. Για το δε
επι σημαινε
ι διαφορετ
δας και
καταργηση του
ΕΝΦΙΑ νια τις
νέες οικοοομες
Μία από τις 50 Προτ
αυτων με χριτ
της εργαλειοθήκης ΣΕΒ Y1a
τις επενδυσεις
φαλήν ΑΕΠ και να το α
ντικαταστήσουν με ευρύ
τερα κριτήρια που θα κα
σκλη!ά από τη χ!ηματοπιστωτική κρίση, όπως η Ισπανία και η Ελλάδα, συμ
φωνα με δημοσίευμα της βρετανικής ε
φημερίδας Financi
ι Βουξέλλες σχεδιάζουν να μετα
λύπτουν και άλλου
Η κατάQ γηση του ΕΝΦΙΑ για τις νέ
ες οικοδομές, όπως και η κατάQγηση των
άμεσων ενισχύσεων του ΕΣΠΑ και η α
α των νέων, την εκπαιδευση και την
ες δισεκατομμύρια ευρώ
του πρώπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης από την κεντ!ική και ανατολική
Ευ!ώπη, διοχετεύοντας τους πόρους από
χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και
ες που επλήγησαν
Οι μεταρρυθμίσ
ικατάστασή τους από άτ
σουν ένα από τα πιο επί
Οθμίσεων συζητώνται ακόμη παράσχη
νιακά, αλλά διπλωμάτε
και αξιωματούχοι εκτιμούν
και φορολογικές πιστώσεις πε!ιλαμβάν
μαχα μέρη του σχεδίου προϋπολογισμο
Ευρωπαϊ
θήκη του ΣΕΒ
για την επιταχυνση των επενουσεων, μα
ζί με συστάσεις για αλλαγές στη φορολοαπονομή δι
καιοσύνης, τη χωροταξία, ά!ση της απα
γόρέυσης ίδον σης μη KQατικών πανεπιΣΕΠΕ: Περισσότερα από 35 εκατ. ευρω θα κοστισει
στους Ελληνες καταναλωτές το νέο «Ψηφιακό τέλος»
ση, την
στημιων, x.a.
η παρουεQ1σσοτέρα από 35 εκατ. ευρώ θα
ς Ελληνες χαταναλωτές το
νέο «ψηφιακό τέλος» σε υπολογιστές και
τ γραφής, με βάση
παϊκά δεδομένα, ο ΣΕΠΕ σε συνεργασία
με την εταιρεία ερευνών MARC διεξήγα
ισμού & Αθλ
Παραδέχτηκε το
ΔΝΤ ότι δεν
μιλούσε
προχώρησε στη διεξαγω
λαδικής έρευνας σχετικά με τη νόμιμη 1
διωτική αναπαραγωγή προστατε
Στο πλαίσιο αυτό χαι με στόχο να αποΔ
και γυναικών 16 έως 80 ετών αντιπροσωπευτικής επιλογής από ολό
πα!άνομης αναπα!αγωγής. Το συμπέρα
σμα αυτό προκύπτει από πανελλαδική
Qευνα του Συνδέσμου Επιχει
ροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας
(2EIIE)
ετησιως
για τις 3 κατηγορίες έργων (μουσικά, οπτιχοαχουστιχά και συγγραφικά) λόγω
!ήσεων Πλη
ρη την Ελλάδα, μέσω τη- 71/
Παγωτά στους φτωχούς μοίρασε ο
Πάπας Φραγκίσκος να την ονομαστική
τον εορτη
χριμένα, αναφορικά με την διά
ταξη του αρ.181. 2121/1993 όπως τροποτη στάση του σε ό,τι α
τη διαφθ0Qά και θα εξετάζει πιο συστηματικα το φαινομενο αυτο στις χωρες
ν απαρά
να το καταπολεμήσουν χαι στον ιδιωτι
πάπας Φ!αγκίσκος, χατά κόσμον XoQχε Μπέργκόλιο, αποφάσισε να γ100τ
εισαγωγής σε ηλεκτρονικούς υσυικόνας και
την ονομαστική του εο!τή του Αγίου Γεω!γίου μοιράζοντας 3.000 παγωτά στους από
κληρους της Ρώμης, στην οποία επικρατεί εδώ και μια εβδομάδα μια καλοκαιρία σχε
Το ΔΝΤ, που παραδέχτηκε ότι στο πα
ρελθόν
να νέο ρυθμιστικό
ια ηλεκτρονικους απ
σκους πάνω από TByte-ο ΣΕΠΕ, σε συνα
πλαισιο ωστε να μπορουν οι
χεια των αΜεπαΜηλων επα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα