Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Κερκίδα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1039 - ΄Ετος 26ο
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Áíáóêüðçóç ÐñùôáèëçìÜôùí
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
Α2 ΕΠΣΗ

Ταχ. Γραφείο

Αριθμός Άδειας

Τιμή ΕΥΡΩ 1,30

¢ó÷çìç ÷ñïíéÜ ãéá ôçí Çìáèßá
ÎåêáèÜñéóáí íùñßò
ôá ðñÜãìáôá óôïí Á´üìéëï
Áãùíßá ìÝ÷ñé ôÝëïõò
ãéá ôçí Üíïäï óôïí ´ üìéëï

Êáé ôþñá
ïé äõï ôïõò

Α1 ΕΠΣΗ

!
þ
ä
å
é
Åßíá

•ÁÃÊÁÈÉÁ ÊÁÉ ÐÁÏÊ ÁË.
ÔÏ ÓÁÂÂÁÔÏ ÈÁ ËÕÓÏÕÍ
ÔÉÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ ÔÏÕÓ.
•ÓÔÇÍ ÔÑÉÔÇ ÈÅÓÇ
ÐÅÑÁÓÅ Ç ÁÃ. ÌÁÑÉÍÁ.
•«×ÁÑÔÉÍÅÓ» ÏÉ ÅÄÑÅÓ.
ÍÉÊÇÓÁÍ ÏÉ ÄÕÏ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÅÎÉ.

Êõðåëëïý÷ïò ÅÊÁÓÊÅÌ
ç åêðëçêôéêÞ Ìåëßêç
•Ï ÊÏÓÌÏÓ ÔÇÓ «ÂÁÓÉËÉÓÓÁÓ» ÓÔÇÑÉÆÅÉ
ÔÉÓ ÐÑÏÓÐÁÈÅÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÁÍÅÊÊÉÍÇÓÇ ÔÇÓ.

ÊÅÑÄÉÓÅ ÓÔÏÍ ÔÅËÉÊÏ
90-77 ÔÇÍ ÁÑÉÄÁÉÁ

•ÌÅÃÁËÏ ÔÏ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍ ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÔÕ×Ç ÔÇÓ

ÓÔÁ PLAY OFF
ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÁÅÔÏÕÓ Â.

ÅðéóôñÝöåé óôç Â’ åèíéêÞ
ÐÁÑÁ ÔÇÍ ÇÔÔÁ ÓÔÏ ÂÏËÏ Ï ÖÉËÉÐÐÏÓ

Îåêßíçìá ìå ôï äåîß

ΜΠΑΣΚΕΤ

ÐÝñáóáí áðü ôá ÃéáííéôóÜ
ôá êïñßôóéá ôïõ ÖÉËÉÐÐÏÕ
ÊÅÑÄÉÓÁÍ 20-23
ÔÏÍ ÌÅÃÁ ÁËÅÎÁÍÄÑÏ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα