Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονουική Παρ20
Kaon lepi n οικονομικη ειδικη c nucpica alamu uy Δημοπρασιων
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εξόφληση
Αριθ. Φύλ.: 6437
Τιμή: 1.00€ )
τ eened,
Πότε έρχονται τα «ραβασάκια»
του ΕΟΚΑ με τον συμψηφισμό
των εισφορών του 2017
και με κάρτα
να γνωρίζετε
το μήνα λόγω και της
μάδα - πυθανότατα πρεμιέρας του συμψη
φισμού δεν αποκλεί
εται να δοθεί
ολιγοήμερη παράταση
για τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις του Μαρ
Την επόμενη εβδοπρος τα τέλη της . έρ.
χονται τα διπλά "ραβα.
σάκια" του ΕΟΚΑ με τις
εισφορές Μαρτίου
2018 και τον συμψηφι.
σμό των εισφορών του
2017, Ο μεγάλος συμ.
ψηφισμός με βάση τα
- το πρώτο ειδοποι
ητήριο για τις τελικές
Απευθείας με τη
χρήση καρτών πλη.| εκκαθαρισμένα εσο- καταβλητέεςεισφορές
ρωμών θα μπορούν οι δήματα του 2016 είναι του 2017, Πρόκειται
φορολογούμενοι να σε πλήρη εξέλιξη και για το rooo της 1ης
εξοφλούν τις φορο- τα αποτελέσματα του δόσης του μεγάλου σφορές σε 5 δόσεις, τους
λογαριασ
λογικές υποχρεώσεις γιατα1,4 εκατομμύρια συμψηφισμού για Τοπλήθος τ δόσεων εντός 2μήνου ano την
Εντός των προσε- σκονται επί θύραις, 2016 υψηλότερα εισο- τον Μάιο και ολοκλη- θάρισης, εκτός εάν
ισθωτούς βρί. όσους δήλωσαν το είν
ημερών, αναμέ.! Αυτό σημαίνει πως την δήματα από το 2015, ρώνεται τον Σεπτέμ. υποβάλλουν
νεται η δημοσίευση επόμενη εβδομάδα
στην Εφημερίδα της ελεύθεροι εηαγγελμα.
συνέχεια στην 11 |τίες, αυτοαπασχολού,
Αυτή η 1η δόση αναμένεται να είνα πληροτέα έως τα τέλη
βριο (πληρώνονται οι
εισφορές Αυγούστου.
Ητελευταία δόση είναι
μέχρι
ώστε το ποσό να παραμείνει ως ruota)τικό
υπόλοιπο στον ΕΟΚΑ.
κατ εξαίρεση για
Φέτος, αν στο μεταξύ
έχουν δημιουργηθεί
μενοι, επιστήμονες και Μαίου
αγρότες θα λάβουν Υπενθυμίζεται πως 30/9/2018
ΔραματικέS |δυο ειδοποιητήρια :
καθυστερήσε1s lu τοειδοποιητήριογια εγκύκλιο τ
σύμφωνα με πρόσφατη
ου υπουρΑντίθετα όσοι έχουν
δηλώσει το 2016 μι.
νέες οφειλές an
επιστροφές, τους
2018, ο ΕΟΚΑ θα
γείου Εργασί
όσοι κρότερο εισόδημα από σφορές του 2018, οι
τις εισφορές Μαρτίου
2018, το οποίο θα πρέστην έκδοση
220.000
συντάξεων
το 2015 και λόγω
αυτού έχουν πιστωτικό
μη μισθωτοί δήλωσαν
το 2016 επιπλέον εισό.
δημα από το 2015 πρέ
πει ναπληρώσουν το
ι να είναι κανονικά
πληρωτέο έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου. Δεσυμψηφιστούν. Από το
θα λάβουν δεύτερο 6μηνο του
εφάπαξ
επιστροφή
καθυστέρησης αυτό τους αναλογεί σεει. ΕΟΚΑ στον τραπεζικό
της επιπλέον ποσό που χρημάτων από τον στρέφει τυχόν επ
στα ες ουβο ouvx-1
να Προστατέψετε,CEECB E28 Exter
Την δραματική κατά.
συνταξιούχοι λόγω
της σοβαρής καθυ
τον τραπεζικό
περιγράφει με επί
σημα στοιχεία το Ενι
Συνταξιούχων ητα βρίΊ
arlo κατασχεση
Σε εκκρεμότητα
Σελίδα 9