Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ËÁÊÙ
ÍÉÊÁ
ôïõ Ãéþñãïõ Áëåîüðïõëïõ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 20 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.524 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
Η πολυπληροφόρηση ίσως έχει καταστεί χειρότερη της α-πληροφόρησης, τουλάχιστον για όσους δεν έχουν
την πολυτέλεια χρόνου, να σταθούν
σε κάθε είδηση ή άποψη και να αναρωτηθούν τι κρύβεται πίσω από τις
γραµµές ή τα λόγια κάθε κειµένου,
µιας και πριν το δουν ή το ακούσουν
έρχεται άλλο «καπάκι» που σε πάει
παρακάτω.
Χρειάζεται χρόνος, για να φιλτράρει
κανείς, εικόνα και ήχο, που προβάλλει µπροστά στον υπολογιστή του και
χρόνος δεν υπάρχει πια.
Έτσι µένουν οι πρώτες εντυπώσεις,
δηλαδή η επιφάνεια χωρίς βάθος, χωρίς ουσία.
Αυτό το ξέρουν και τα επιτελεία των
κοµµάτων, όπως και οι διαφηµιστικές εταιρείες και γι’ αυτό πετάνε µόνο
σλόγκαν και µάλιστα µε καταιγιστικό

Óêåöôåßôå ãéáôß ÷áíüìáóôå (3)
ρυθµό, ώστε ο ψηφοφόρος και ο πελάτης να µην προλαβαίνει να σκεφτεί.
Έτσι ψωνίζουµε λάθος προϊόντα κυρίως τώρα µε τις ηλεκτραγορές.
Έτσι ψηφίζουµε και λάθος κόµµατα, λάθος πολιτικούς, παρασυρόµενοι από τα επικοινωνιακά τους τερτίπια.
Όµως το λάθος προϊόν το πετάµε
µε µια µετρήσιµη ζηµιά, ανεκτή και
ελέγξιµη, τον λάθος πολιτικό όµως
δεν µπορούµε να τον πετάξουµε και
τον πληρώνουµε, µε µη µετρήσιµο
κόστος, και µάλιστα σε διάρκεια του-

λάχιστον τεσσάρων ετών.
Εδώ το κόστος, µπορεί να φτάσει
έως και την εξοντοποίησή µας, ακόµα
και ζωές έχουν χαθεί, ακόµα και πατρίδες έχουν χαθεί ή ξεπουληθεί.
Όλα αυτά από την ρηχότητα της
εντυπωσιοθηρίας, που µας κάνει
αθύρµατα, στον αέρα των αγορών
και κυρίως στην αερολογία των πολιτικών.
Η ταχύτητα των πληροφοριών,
αφήνουν µόνο εντυπώσεις.
Εντυπώσεις που επηρεάζουν ακόµα
και τους σκεπτόµενους, αφού ο κάθε

περίγυρος διαµορφώνει ρεύµα και
τάση.
Έτσι το κοινωνικό σώµα, οδηγείται
όλο και πιο κάτω, µε αποτέλεσµα να
επιπλέουν οι φελλοί σε όλους τους
τοµείς.
Πως µπορεί να ανατραπεί αυτή η
κατηφόρα, χωρίς οι σκεπτόµενοι (ας
είναι και λίγοι) να επιµείνουν στην
ουσία και να µην λυγίζουν µπροστά
στην όποια θορυβώδη οµήγυρη;
Μόνο όταν το κακό παραγίνει και
πάνω από τα… κοινωνικά χαλάσµατα
ακουστεί στεντόρεια η φωνή.
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ.
Δυστυχώς, για να αναστραφεί κάθε
κακό, πρέπει να φτάσει στην άκρη
του και τα αποτελέσµατα να γίνουν
ΟΡΑΤΑ σε όλους.
Μήπως πλησιάζουµε εκεί στην ώρα
ΜΗΔΕΝ; Για να ξαναελπίσουµε.

ÄéáêïðÝò ñåýìáôïò
48ùñåò åðáíáëáìâáíüìåíåò
áðåñãßåò îåêéíÜ áðü ôá
îçìåñþìáôá ôçò ÊõñéáêÞò
ðñïò ÄåõôÝñá ç ÃÅÍÏÐ
- Óôü÷ïò ôùí áðåñãéþí
åßíáé “íá êáôáëÜâåé ï
êáôáíáëùôÞò ôçí áíôßäñáóÞ
ìáò óôï îåðïýëçìá ôùí
ìïíÜäùí ôçò ÄÅÇ”,
ôüíéóå ï ðñüåäñïò ôçò
ÃÅÍÏÐ Ã. Áäáìßäçò.

áðü ÄåõôÝñá
ÓÅË.3

ÔÓÏÕ×ÔÑÅÓ

Ìüíç ëýóç,
áëëÜ ü÷é êáé
…óßãïõñç
Ευρεία σύσκεψη χθες στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, συγκάλεσε χθες ο υπουργός
Παναγιώτης Κουρουµπλής.
µεταξύ άλλων, ειπώθηκε
πως µόνη λύση για τις τσούχτρες στον Κορινθιακό και
τον Πατραϊκό είναι τα δίχτυα, χωρίς όµως να είναι
βέβαιον πως θα έχει τη δέουσα αποτελεσµατικότητα.
ÓÅË.5

«Åöõãå» ÷èåò
ï ðñ. ðñüåäñïò
ôïõ ÁôñïìÞôïõ

Φτωχότερο είναι από
χθες το Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αχαΐας. Έφυγε
από τη ζωή ο επί µία δεκαετία πρόεδρος του Ατρόµητου Πατρών, Παναγιώτης
Γεωργίου σε ηλικία 76 ετών.
Τα θερµά της συλλυπητήρια
εξέφρασε η οικογένεια του
Ατροµήτου. Τα παιδιά του
εκλιπόντος, Ανδρέας και
Βασίλης, είναι ενεργά µέλη
του Συλλόγου, ενώ ο Ανδρέας έχει διατελέσει πρόεδρος
στο παρελθόν.