Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
OP εξαγόρασε την Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου προς 2,5 εκατ.
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5207 Πέμπτη 19.04.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
Ιασώ: Σευι
ναοο για τις
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Μοσκοβισί:
Στις 8 Μαΐου
η Γενική Συνέλευση
λος τα μνημόνια
των Laser
ΙΑΣΩ η διεξαγωγή μιας σει
ράς σεμιναρίων, τα οποία θα
α γονται χάθε χρόνο, θα
εχουν συγκεκριμένη θεματο| Ψαλίδι στις ποοβλευει
επίκαιρα θεματα Μαιευτικής
ΣΧΟΤΟς του φετινου σεμινα
ρίου, το οποιο θα ποαγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 έως
στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ,
ειναι, η ενημέρωση των
1 υναϊκοΛογων στον επιχαιο)
χαι αμφιλεγομενο τομέα
εφαρμογής των Laser στη
Χειρουργική ncu Atobr τική
Γυναικολογία, αναφέρεται | Σε 285.230 διχαιούχους
στην ανακοίνωση
Intralot: Επανατιστο.
τις 27 Απριλίου θα χαταβληθεί το
γγύης
η θυγατρική την
Κ νωνικό Εισόδημα Αλληλε
Πολωνία
Το ποσό των 62.864.376,78
θα καταβληθεί σε 285.230 δι
οιχους
610.000 άτομα. A400ά τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν έως την
31η Μαρτίου 2018.Από την
αναπλη ροτοια
ευου)
στις περιπτ()σεις που το συνοαφορά συνολικά
ίσο με ή υπεΟβαίνει τα 100 ευοώ
ανά μήνα
τραπεζική χάρτα του δικ
ούχου μποοεί να χρησιμοποιηθυπουργό εί χωρίς κανέναν περιορισμό
ας, Κοινωνικής Ασφά
υάλιγια ο
ριλαμβανομένων των ηλεκτροποι
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου ανα
κοινώνεται ότι την Παρασκευή
27 Απριλίου 2018 θα πραγματο- Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρα
ποιηθει η ΤΑ 0 n τον ικαι χαλούνται να απευθυνονται
ουχων του πανελλαδικού προ στην Τράπεζα με την οποία
γράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό συνεργάζονται και μόνο σε
Εισόδημα Αλληλεγγύης), των αυτήν για θέματα που σχετίζον
οποιων οι αιτήσεις εγκριθηκαν ται με τον τραπε χό λογαρια
Στο 2% του ΑΕΠ για φέτος και στο 1.8% για το 2019 κατε
βάζει την εκτίμηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας
το Ταμείο. ΙΙώς βλεπει να αποκλιμακώνε
ποια ειναι η προβλε. m για το ισο two tof Ougn συναλ
λαγων. Το μήνυμα για τις τ απεζες.
Ο όμιλος Intralot ΙΝΛΟΤ |
ται η ανεργία χαι
+0,50% ανακοινώνει ότι η
θυ ατυχη του στην Πο ωνία
Totolotek, ένας από τους
παλαιότερους και μεγαλύτεοους παρόχους υπηρεσιών
στοιχηματισμού στη χωρα σε
Ίον περασμένο Οκτώβριο ελληνικης οικονομιας το
το Διεθνές Νομισματικό 2018, Προέβλεπε, τότε,
Ταμείο εμφανιζόταν περισ- ρυθμό ανάπτυξης 2,6% του
σότερο αισιόδοξο σε σχέση ΑΕΠ για φέτος, όταν το υπομε την ελληνική κυβέρνηση υργείο Οικονομιχόν έθετε
χαι τους ευρωπαικους τον πηχηοουαχαΧιμηΛΟτε
θεσμούς, αναφορικά με τις
προοπτιχες αναπτυξης της
| έως τις 31 Μαρτίου 2018.
επίγειο και ψηφιακό δίκτυο
ουανο επαναπιστοποι
ήθηκε από την European | Το ποσό των 62.864.376,78 ευρύ
σμό τους ή την προπληρωμένη
χαρτα αγοοων
Lotteries (EL) για τη δέσμευση του στις αρχές Υπεύθυνου
Παιχνιδιού της EL H EL
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονι
κή πλατφόρμα του ΚΕΑ παρα
μένει ανοιχτή, ωστε οι ενοιαφερόμενοι να την επισκέπτονται
θα καταβληθεί σε 285.230 διχαι
ούχους και αφορά συνολικά
| 610.000 άτο
πιστοποιει του
ρα, στο 2,5%
κάθε τρία χρονια και η
Ttoltek λαμβάνει για
δεύτεΟη φοου την πιστοΗ πληρωμή του ΚΕΑ θα που -και να υποβάλουν τις αιτησεις
ματοποιηθεί με πισταση εξ ημι- τους ανά πάσα στιγμή, αναφέρεσειας στον λογαριασμό και στην ται στη σχετική ανακοίν αση
ποίηση, μετά το 2015