Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Τετάρτη
8. ΦύΑ: 6435
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Το κόστοs τον μηνιαίων
Τελών Κυκλοφορίας
οι ετεροεπαγμε αγροτικό
εισόδημα COS
4.923,12 ευρώ
Προ των πυλών βρίπει πληρώσουν μέ
| φωνα με την οποία θα
μειΚυκλοφορίας, θα πληρώσουν ασφάλεια, θα
αβάλλονται
ένα Τέλη κυκλοφο- πρέπει
ρίας σε περίπτωση από ΚΤΕΟ και επί
Ειδικότερα το οικονομικό επιτελείο προσπάθησε να ενεργοποιήσει
μικρό σέρβις και βέ
βαια θα καταναλώσουν
καύσιμα για να κινη
πριν το Πάσχα αλλά η
Με αυτά τα επ.χειρή
ματα επανήλθε το 01
το επέ.
καθαρίζει το τοπίο
Ωστόσο ο μεγάλος στην τρόικα ώστε να ωμένων Τελών Κυκλο- ποσού τον αναλογού
αριθμός των κατατε. λάβει το απράσιν
ο φορίας ωστόσο θα τών στο όχημα ετηρές που καλούνται να θ
αταβάλλουν στον κυκλοφορίας, ο οποίος ηση των μειωμέ
φως>>για ενεργοποί,
σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr
ανέρχεται σε 1.5 εκατ.,
Τελών Κυκλοφορίας
σε περίπτωση άρσης
ακινησίας
είναι ακριβότερο κατά
1/12 έως και 2/12 σε
σχέση μετα αναλογικά
ετήσια Τέλη Κυκλοφο.
κυκλοφορίας,
Y) για άρση ακινησίας
για το υπόλοιπο διά
μοσίου,
ελεύθεροι
ρίας. Ειδικότερα
στημα του ετους και
μέχρι το τέλος αυτού
καταβάλλονται τα δυο
δέκατα του Ποσού των
αναλογούντων στο
όχημα ετησίων τελών
κυκλοφορίας που anoαναμενεται να αποτε.
φωνα με πληροφοριες
αγιαάρση ακινησίας
διάρκειας
ενός (1)μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 του
ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετη.
συνέχε αστην 11
προσεχείς εβδομάδες,
Να υπενθυμίσουμε
Πώς πέρυσι να υπενθυμίσουμε πως η σχετική
ένεση στα έσοδα του
προϋπολογισμού αλλά
ι της αγοράς καθώς
έτσι και το 10% των
ιδιοκτητών με ακινητο. διάταξη της
ποιημένα οχήματα να ενεργοποιήθηκε στις κυκλοφορία
τουs τ0KOUS
β) για άρση ακινησίας
διάρκειας
31.12.2017 συν (+) δύο
δωδέκατα (2/12) ετη.
σίων τελών κυκλοφο
ϊκής διάταξης μι.
Το κόστος τωνμηνι.
χρονικής
στ1s φορολογιKés δηλώσε!s
Ιλάμε για 150.000
οχήματα στα οποία οι
κάτοχοί τους θα πρέ.
αίων Τελών Κυκλοφορίας
Το κόστος των μει.
τριών (3) μηνών, κατα
βάλλονται τα τέσσερα
δωδέκατα (4/12) του
Παράλληλα οι ιδιο
κοινωνικο Εισοοημα
Αλληλεγγύns (ΚΕΑ):
Εγκρίθηκε
η Πληρωμή
Πονοκέφαλο δημι
νους ο τρόηος με τον
το εισόδημα
δήλωσ κοφοεισο νικη του Απριλίου σε
ηη σωστή δήλωση των 285.230 δικαιούχουs