Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
Email:[email protected]
ΑΟΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 18.04.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6016
Ανο έα μέλη στο διοι ητικό συμβούλιο του νπερταμείου
Αυξημένα κατά 889 έναντι της πρόβλεψης τα έσοδα
Υπέρδιπλάσιο του στόχου το πρώτογενές πλεόνασμα 3μήνου
Στα 2,32 δισ. ευρώ) έναντι στόχου για 1,096 δισ. έφτασε το πρωτογενες πλεονασμα συμφωνα με τα ποοσωονά στοιχεία πρώτου τριμήνου. Αυξημένα κατά 889
έναντι της πρόβλεψης τα έσοδα, μειωμένες κατά 335
εναντι του στοχου οι οαπανες.
Συντάξεις
Μαΐου:
Πότε θα
αταβληθούν
οι αιουχους
1 ην 11αράσκευή 27 ΑΤΟιλίου
Σούπερ πρωτογενές πλεόνασμα, υπερδιπλάσιο σε σχέση με
το στοχο, οριακη συγκράτηση τον δημοσιων δαπανων, υπερθα αΟΧίσει η καταβολή στους
συνταξιούχους, των συνταEee)ν Μαΐου. Η διαδικασία θα
ολοκλη!ωθεί την Πέμπτη 3
Η γενική ειυόνα εχτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού το
πο το το μηνο του ετους ειναι η αναμενομενη ΟΕΟουενου οτι
τυχόν αστοχίες θα βάραιναν πολιτικά και οικονομικά στις
προσπάθειες ομαλής ολοκλήρ)σης του τρίτου προγράμματος του ESM το καλοκαίρι.
Pillarstone στη Famar
Μαιου
Αναλυτικά:
Το Δημόσιο θα καταβάλλει
τις συντάξεις στις 27 Απ!ιλίου
2018 ημέ!α Πα0ασκευή.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις στις
2018 ημέ!α Παρασκευή
ΑΣΕΠ 1K/2018:
Την Τετάρτη 0 διαγωνισμός
-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις
συντάξεις στις 02 Μαΐου 2018
Επί ξυρού ακμής κινείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η
διαδικασία λειτουργικής και χρηματοοικονομικής ανα
διά θρωσης της ΦΑΜΑΡ, της γνωστής φαρμακοβιομ
ηχανίας, γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί την κόντου μεταξύ των συστημιχών τραπεζών και της Pill arstone,
της μοναδικής, ως τώρα, πλατφορμας διαχείρισης μεγα
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις στις 02 Μαΐου 2018
ημέρα Τετά!τη
ρικών δανείων, που προσφέρει και
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατα
βάλλουν τις συντάξεις στις 28
Απριλίου 2018 ημέρα Παρασ
μηχανία πέρασε υπό
τον έλεγχο των Alpha, Eurobank, Εθνικής και Πειραιώς,
πρωτοκόλλου αναδιάρθοωσης της Marinopoulos Holdings. Οι τέσσερις τοίπεζες
xv το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Famar
S.A, μητρικής του ομίλου, το οποίο είχε δοθεί ως εξασφάλιση για δάνεια που είχαν χο )ηγηθεί σε εταιρείες συμφOTI.
μαχοβιο
Άρχίζει την Τετάρτη 18 ΑπρΙλίου η προθεσμία υποβολής
τον ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής στην προκήρυξη
IK/2018 του ΑΣΕΠ για την
πρόσληψη ατόμων στην
ΕΥΔΑΠ μέσω ΑΣΕΠ που
α4ορά σε άτομα Δευτε
θμιας και Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης
Η διαδικασία προβλέπεται
να έχει ολοκληρωθεί εως τον
Σεπτέμβουο με την πρόσληψη σχεδόν 300 ατόμων
που αναμένεται να συμβάλ-Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει
τις επιχονοικες συνταξεις στις
3 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη
ερόντον της οικογένειας Μαρινόπουλου
αντι χ
καταβάλλουν τις συντάξεις
18 ημέρα
υργία και την ανάπτυξη της
11 αουσκευή