Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Απριλίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 544 53-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Στα 460 ευρώ
.:ce : le
Tous 30.000 φτάνουν οι ενδιαφερόμενοι
για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
σύνταξη μ
τον νόμο Κατρούγκαλου
εντέληέχουν ρυθμίσει
τους.Αφοροτα κυρρές
Σύμφωναμε στοιχεία
τείας Διαχείρισης ά τις
τους. Αφορούν κυρίως
τικού χρέους, κατ τις
35 εβδομάδες που
περιπτώσεις
την προς ΕΟΚΑ / KEAO
όπου προσφέρεται διαγραφή προστίμων και
ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρ.
μας (3/8/17. 5/4/18)
αίτηση υπαγωγής
έχουν ξεκινήσει να κα.
ταχωρούν σχεδόν
30.000 ενδιαφερόμε
προσαυξήσεων
αποπληρωμή του υπο
λοιπου σε 120 δόσεις
Ενδεικτικά, σε μία πε
υπολοίπουσε 120 δό
τρεις ιδιώτες αποπλη
ετών. Ο βασικός προ
δηλαδη. moegmo
ξεκινήσει
λεγχο πληρότητας,
Από αυτές σε 352 περι.
πτώσεις έχει βεβαι
σεις και δύο από τους
01 (για την ακρίβεια οφειλή 22.869.58 ευρώ
διαγράφηκαν πρόστιμα
rροσαυξήσεις
19.982,68
Στους 100 ασφαλι- 29.375)
Από αυτούς πάνω από
10.000 (10.352) έχουν
λύψει τα πρώτα βή.
ματα για την υποβολή
ωθεί η πληρότητα τ
στοιχείων του
υπόλοιπα
φακέ.
είτε πρόκειται για
σύνταξη γήρατος είτε! της αίτησης, συμπλή- θούν σε 120 δόσεις. στοθεί απαρτία των θεί άμεσα. Πρόκειται.
ια σύνταξη χηρείας
ρωνοντας τα απαιτούΩς ar|οτελεσμα αντι
πιστωτών και σε 199
μηνιαίες δόσεις έχει ξεκινήσει η δια- μαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
στελέχη της ειδικής
Σε 4 περιπτώσεις η γραμματείας, για μια
ρί τα 2.000 ευρώ πραγμάτευση.
Ήδη έχει πιστοποιηθεί
οφειλής σε 12
διαδικασία ολοκληρώ
περίπτωση που ar0δει
ίται θηκε επιτυχώς. Η κνύει ότι ακόμα και
πρωτη εταιρεία αυτές
5.000 νομικά πρόσωπα
χρέος οπληρώμενιαία
θεια του μημο
Οι υψηλοί
φόροι
βούλ α αν
ηρούν τα κριτήρια χρέος του με μηνια
τη βοήθεια του Δημο
αφορά εταιρεία παρομε
χρέος περί τα 700.000
και ΔηΔημόσιο
σίου και διευκόλυνση
εκ μέρους των μικροτερων πιστωτων, μπο
εκ του on ερ πτώσεις
αιτησεολλούς εμπλέ
προμηθευτές Δημόσιο
ρεί να καταστήσει ένα
χρέος βιώσιμο και άρα
πολλούς πιστω.
μόσιο.
χρέος βιώσιμο και
δευσης. Εδιαπραγμ37 έχουνε ανα 500 498) προσαυξησε
ρεμα μια σε ερη τουργε
έχουν ανατεθεί σε
προσαυξήσεων
νεχίσει να λειτουργεί.
και αποπληρωμη του
τευσης. Εξ αυτών 37
συνέχεια στην 10
καυσίμων |_arp
1 al εκπρόθεσμες δηλώσεις
και φορολογικό
Πιστοποιητικο
ματα του κλάδου