Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Σάββατο
Κα ημερινη οικονομικη ΟΙ ΙΚη C ημεριδα Διακηρυ cuy Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΑνατροΠές στο καθεστώ)s ασφάλισns
Τι αλλάζει στα βιβλιάρια υγε1as για τουs μισθωτούs
ζητουν
ανταλλάγματα
από την Αθήνα
για το χρέ0S
Την στιγμή που η ανα,
ικανότη
τα για υγειονοσφάλιστη εργασία κα.
ταγράφει όλο και
μεγαλύτερα ποσοστά
στη χώρα μας, ενώ 6
στις 10 προσλήψεις
που γίνονται σήμερα
αφορούν ελαστικές
Και επισφαλείς μορφές
απασχόλησης, η ελληνική κυβέρνηση «piστη
μική περίθαλψη σε μι
οθωτούς εάν έχου
πραγματοποιηθεί κατ
το προηγούμενο έτος
75 ημέρες εργασίας
και όχι 50, όπως ισχύει
τώρα. Με απλά λόγια,
μετά την ψήφιση
αυτής της τροπολογίας διαμορφώνεται
ένα νέο δυσμενέστερο
λόγω τροπολογία,
ισχύ αυτή η διάταξη ο
α την ελάφρυνση προς το δυσμενέστερο μισθωτών να έχουν
του ελληνικού χρέ- το υφισταμενο καθε. βλίαριο υγειας και να Μαρτίου 2018 μέχρι τ
ους και μια πρώτη στώς για την ασφαλι, δικαιούνται υγειονο
γευση των προθέ. στικη κα
σεων του Βερολίνου μισθωτών
από τα νοσηλευτικά
'Γίνεται ευλόγως αντιέχουν συμπληρώσει 75
λάβει σήμερα ο! Συγκεκριμενα, με ιδρυματα της χώρας ληπτό, ότι
Ευκλείδης Τσακαλώ. τροπολογία που κατα- μ
νέες διαταξεις, γίνεται
να μπορέσουν να
είο Εργασίας rpw
λίγες εβοομαοες και
την οποία υπερψήφισε
μισθωτός και τα μέλη
της οικογενειας του,
θα έπρεπε να έχουν
τότητα ασφάλισης και
η παροχή υγειονομι.
κής περίθαλψης σε μι.
Μάρτη του 2019
Επίσης, με την συγκε
κριμένη τροπολογία, οι
συνέχεια στην 11
οψηφία των ΣΥΡΙΖΑ.
σημα δηλαδή 2 μήνες
εργασίας, για να μπο
ρέσουν να ασφαλίζονΕπίσης, έχει ιδιαίτερο
Βαριά
Χρηματικά
πρόστιμα σε
ΕΛ, αφαιρείται από
Δημόσια Υγεία.
Μαρτίου 2019, θα χοαπασχολούμενοι , με
εργόσημο, θα πρέπει
να πραγματοποιήσουν
χιλιάδες εργαζόμενους το δικαίωμα στη
διάστημα προχρονι
σαρμογής στα ν
ται και να έχουν
δικαίωμα σε παροχή θεστώς υγειονομικής μέρες ασφάλισης το
δήμουs εάν δεν Έδικότερα απο 1η υγειονομικής περιθαλ περίθαλψης όσο και ο προηγούμενο έτος
ψης σε είδος. Μάλιστα
της απόφασης αυτής
Το Μάρτιο του 2019,
οριοθετήσουν
ρηγείται
βιβλιάριο το τωρινό καθεστώς
είας και θα ανανεώ.
νεται η ασφαλιστική
δηλαδή τις 50 ημέρες
εργασίας, αναφέρει
να éxouv δικαίωμα
ασφάλιση και παροχή
Ο ΟΤΕ μπαίνει
αφορά το ν 4530/ 0181
είλεον παραχώρησ Π
του ρευματοs
και ταράζει τα νερά
Τέθηκε σε εφαρμογή
νόμου ΣΠίρτζη", που
ούχων από δημοτικά