Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 14 - ÊÕÑÉÁÊÇ 15 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.520 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÃÍÏÇÓÁÍ ÁÑÅÉÏ ÐÁÃÏ - ÓÊÏÕÑËÅÔÇ
ÏÉ ÊÁÔÏÉÊÏÉ ÔÇÓ ÄÕÔÉÊÇÓ Á×ÁÚÁÓ!

Êëåßäùóå
áëëïäáðü
óôï õðüãåéï
Καταγγελία
στην
αστυνοµία κατά ενός
42χρονου Έλληνα, ο
οποίος διατηρεί κατάστηµα στην Πάτρα, έκανε ένας 36χρονος Πακιστανός. Όπως ενηµέρωσε τους αστυνοµικούς ο
αλλοδαπός, ο 42χρονος
τον κλείδωσε µέσα σε
κατάστηµα, καθώς του
χρωστούσε χρήµατα και
µε τον τρόπο αυτό ήθελε
να τον πιέσει για να του
τα δώσει.
ÓÅË.4

Ôï ×ÕÔÁ Öëüêá áðÝêëåéóáí ÷èåò ôï ðñùß
ïé êÜôïéêïé ôçò ÄõôéêÞò Á÷áÀáò. ÌåôÜ ôéò
åîåëßîåéò åðß ôïõ èÝìáôïò (ó.ó.: åéóáããåëéêÞ
êáé ðïëéôéêÞ áðüöáóç, áðü ¢ñåéï ÐÜãï êáé
Ð. ÓêïõñëÝôç, áíôéóôïß÷ùò) äåí åðéôñÝðïõí
íá ðåñÜóïõí áðïññßììáôá áðü êáìßá
ðåñéï÷Þ, ïýôå êáí áðü ôç äéêÞ ôïõò!
ÓÅË.6

ÁðÝêëåéóáí ÷èåò ôï ðñùß ôï ×ÕÔÁ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Öëüêá, åìðïäßæïíôáò ôá öïñôçãÜ ìå ôá áðïññßììáôá...

Ç ÂÏÕËÇ ÈÁ «ÕÉÏÈÅÔÇÓÅÉ»
ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ ÓÌÇÍÁÃÏÕ...
Βαρύ είναι το κλίµα στο σπίτι του ήρωα
πιλότου που έφυγε προχθές από τη ζωή
όταν συνετρίβη το µιράζ που κυβερνούσε. Στο 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας εξετάζεται η σορός του. Υπενθυµίζεται ότι ο σορός εντοπίστηκε διαµελισµένη το απόγευµα της Πέµπτης και
µεταφέρθηκε στο ΓΝΑ, όπου θα
γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις. παρούσα και η σύζυγός του για την αναγνώριση της σορού. Στη συνέχεια
θα αναχωρήσει για την Καρδίτσα, όπου ο αδικοχαµένος
Γιώργος Μπαλταδώρος θα κηδευτεί στις 14:00 σήµερα το
µεσηµέρι, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μορφοβούνι.
Στην κηδεία αναµένεται να παρευρεθεί και η ηγεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Στο µεταξύ η Βουλή άµεσα
θα προχωρήσει στη στήριξη της οικογένειας του Σµηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου, προβαίνοντας στην «υιοθεσία» των ανήλικων τέκνων του εκλιπόντος. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Νίκος Βούτσης, εκφράζοντας έτσι έµπρακτα τη θλίψη του για την αδόκητη
απώλεια του πιλότου και ακολουθώντας την Απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, η οποία προβλέπει
την «υιοθεσία» των ανήλικων τέκνων των πεσόντων εν
ώρα καθήκοντος.

ÔÅËÏÓ ÏÉ ÂÏÈÑÏÉ ÓÔÇ ÌÉÓÇ ÐÁÔÑÁ

ÐáñÜóõñóç åãêáôÜëåéøç
ðåæïý…
Τροχαίο ατύχηµα συνέβη χθες, λίγο πριν τις
12 το µεσηµέρι, στη συµβολή των οδών Αγίου
Διονυσίου και Νόρµαν
στην Πάτρα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για
παράσυρση πεζού από
όχηµα, το οποίο στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε στα
γύρω στενά. Στο σηµείο
έφτασαν άµεσα ασθενοφόρο και δυνάµεις τις
Αστυνοµίας.

13 Ýôç áðü
ôï «êïíôñÜôï»
ãéá ôïí ÐáÀæç

Îåêßíçóáí ïé åñãáóßåò ôïõ
áðï÷åôåõôéêïý äéêôýïõ óôï ÐñïÜóôéï
ÓÅË.5

Δεκατρία χρόνια παρήλθαν από τη δολοφονία του Ανδρέα Παίζη,
στην Πάτρα, και ο δολοφόνος παραµένει ασύλληπτος. Πώς οι έρευνες
της αστυνοµίας κατέληξαν σε αδιέξοδο, στο
σχετικό ρεπορτάζ.
ÓÅË.3