Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική Α213
Απριλίου
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη C ημερίδα Διακηρυ ευν-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΜΠΟύμεΑριθ. ΦύΑ: 6431
caro wa | Σχέδιο σωτηρίας για Πέντε + μία
το Δημόσιο
οι μενάλεs
εκπτώσεις "Βαλλάζουμεματος
προβληματικέs ΔΕΚΟ
εκητωσε!s
λή αλλά οκαλείταιου
των στρατηγικυπάρχει
πάρχει
στα εργα
στο στρατηγικό
της ΕΕΣΥΠ.
λειτουργήσει η, ομάδα
των πιο προβληματι. . Αστικές Συγκοινωκών κρατικών ετα- νίες
Για την "Σταθερέ
ειών που έχουν
μεταβιβαστεί στην Ελ.
ληνική Εταιρεία Συμ.
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), ή
βρίσκονται υπό την ομ.
πρέλα του θυγατρικού
της φορέα, του ΤΑΙ.
Συγκοινωνίες" (μετρό
τραμ, ΗΣΑΠ) στόχος
είναι η πάταξη της εισι
τηριοδιαφυγής και η
μείωση του κόστους
του ηλεκτρικού ρεύμα
τος και του προσωπι.
κού,προκειμένου να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εταιρείας
μετοχων
γικό έλλειμμα να καλύ.
πτεται μ
δικτύου
θρωση
των μέσων οδικής τροχώς,και η αύξηση των
εσόδων από κόμιστρο,
έσω επιδότηΣε μάστιγα για τον
Πρόκειται για τις
εταιρείες των αστικών
σης, σε ποσό ίσο με το
40% του λειτουργικού
κατασκευαστικό
κλάδο τείνει να εξε
λιχθεί το φαινόμενο
των υπερβολικών εκ
συγκοινωνιών Αττικής, βραχυπρόθεσμα. Κι Η εταιρεία έχει σο- κόστους προαποσβέ
ΟΣ (λεωφορεία τρό αυτό δεδομένου ότι η βαρά προβλήματα ρευ σεων. Η τηλεματι
λεϊ),ΣΤΑΣΥ (τραμ,
μετρό, ΗΣΑΠ), τον
όμιλο ΟΑΣΑ στον
πτώσεων, το οποίο, Ι
όπως φαίνεται και
από τη σοβαρή καθυ οποίο αυτές ανήκουν
εταιρεία αντιμετωπίζει
προβλήματα ρευστό.
τητας και διαθέτει αυξανόμενες
στότητας, αυξημένες
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στερείται
πόρων, ενώ είναι ανοκαιτο ηλεκτρονικό ει
στήριο-με μεγάλο
"αγκάθι" τα προβλήματα που αντιμετωπί.
συνέχεια στην 11
τα Ελληνικά Ταχυδρο βραχυπρόθεσμες υπο. γκαία η ανανέωση οχη, ζει, το σύστημα
μεία, τις Ελληνικές χρεώσεις
Αλυκές και τη βιομη. Στην ΟΣΥ (λεωφο- παλαιότητας με νέα κομίστρου, αναμένε
υψηλής αυτόματης συλλογής
Φορολογία
ανία νικελίου ΛΑΡΚΟ,
Για τις συγκεκριμένες
ρεία, τρόλεϊ), όπου οι
εισπράξεις από πωλή.
"πράσινης", τεχνολογίας οχήματα.
ται ότι θα αποτελέ
πυλώνες
την Παραχώρηση
δωρεάν
κατοικίαs από
εταιρείες, εξαιτίαςτων σεις εισιτηρίων βαί-ΟΟΑΣΑ στον οποίο εξυγίανσης για τις
απολύτως ή οριακά ζη. νουν μειούμενες, η ανήκουν η ΟΣΥ και η αστικές συγκοινωνίες.
μιογόνων μεγεθών εισιτήριοδιαφυγή είναι ΣΤΑΣΥ εμφάνισε το Ελληνικά, Ταχυδρ
τους προκειμένου να υψηλή και η εξάρτηση 2016 τον χαμηλότερο μεία
παραμείνουν βιώσιμες,
απαιτείται να εφαρμοαπό τις κρατικές επιδοτήσεις είναι μεγάλη,
στούν άμεσα μέτρα απαιτείται η αναδιάρ- ετών, με το λειτουργονείs & παιδι
κύκλο εργασιών των
τελευταίων πέντε
Στα ΕΛΤΑ κεντρικό
ρόλο έχουν η είσπραξη
συνέχεια στην 10
Το αφορολόγητο
για ανέργου s,
φοιτητέs και πρόσωπα
με Περιστασιακά
εισοδήματα
Η δωρεάν παραχώ.
ρηση κατοικίας από
τους γονείς στα παι
διά είναιμία ουκαιτο
πρακτική, αλλά και το
αντίθετο συμβαίνει
τελευταία, δηλαδή τα
παιδιά να παραχωρούν
δωρεάν μια κατοικία
στους γονείς τους
Ωστόσο οι φορολογούμ νοι θα πρέπει να
συνέχεια στην 2