Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 13 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.519 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Óå åðßðåäï áðïêåíôñùìÝíùí
äéïéêÞóåùí ôçò ÷þñáò, óôéò ôñåéò
ðñþôåò èÝóåéò, óå ü,ôé áöïñÜ ôçí
áíåñãßá, âñßóêïíôáé ç ¹ðåéñïòÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá, ç Ðåëïðüííçóïò
- ÄõôéêÞ ÅëëÜäá - Éüíéïé ÍÞóïé êáé ç
ÁôôéêÞ, óýìöùíá ìå ôçí ÅËÓÔÁÔ.

«Ç Ðáôñßäá
èñçíïýóá
õðïêëßíåôáé»

ÓÅË.6

ÐÁÌÖÔÙ×ÏÉ… ÊÁÉ ÌÅ ÔÇ ÂÏÕËÁ
ÏÉ ÊÁÔÏÉÊÏÉ ÔÇÓ ÄÕÔ. ÅËËÁÄÁÓ
ÊÉ ÁËËÏÉ 35 ÔÏÍÏÉ ÓÊÏÕÐÉÄÉÙÍ
ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÁËÅÉÁ ÓÔÏ ÖËÏÊÁ

«ÖÏÂÉÊÇ-ÊÁÔÙÔÅÑÇ ÔÙÍ ÐÑÏÓÄÏÊÉÙÍ
Ç Í.Ä. ÔÏÕ ÊÕÑÉÁÊÏÕ ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ»

Ο σµηναγός Γιώργος
Μπαλταδώρος είναι ο άτυχος χειριστής του Mirage
2000-5, που κατέπεσε ανοιχτά της Σκύρου χθες το µεσηµέρι. Γεννήθηκε το 1984,
ήταν παντρεµένος και πατέρας. Το θάνατο του πιλότου
επιβεβαίωσε ο υπουργός
Εθνικής Άµυνας Π. Καµµένος µέσω tweet του: «Ένας
Έλληνας πιλότος στο πάνθεον των Ηρώων. Έπεσε
υπέρ πίστεως και Πατρίδος
µαχόµενος για την προάσπιση της Εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής µας
ακεραιότητας. Η Πατρίδα
θρηνούσα υποκλίνεται…».
ÓÅË.8

Óôåñíü áíôßï
óôï óðïõäáßï
äÜóêáëï...

Áíôéäñïýí äõíáìéêÜ ïé êÜôïéêïé ôçò
Ä. Á÷áÀáò - ÐÞãáí óôï åéóáããåëÝá
Ακόµη 35 τόνοι απορριµµάτων της Αιγιάλειας µεταφέρθηκαν χθες το πρωί στο ΧΥΤΑ Φλόκα, στη δυτική Αχαΐα.
Συγκεκριµένα, πέρασαν τα δύο φορτηγά, όπως ενηµερώνει ο πρόεδρος της ΤΚ Φλόκα Παναγιώτης Διαµαντόπουλος, ενώ συνολικά µέχρι σήµερα έχουν µεταφερθεί περίπου 75 τόνοι. “Αυτά είναι και τα τελευταία.
Εµείς κλείνουµε την πύλη και θα δεν θα περάσουν ούτε
τα δικά µας τα φορτηγά του δήµου δυτικής Αχαΐας”, προϊδέασε ο κ. Διαµαντόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στο σηµείο της πύλης του ΧΥΤΑ από χθες το πρωί µαζί µε κατοίκους της περιοχής.
Νωρίτερα, ο κ. Διαµαντόπουλος µετέβη στον εισαγγελέα και κατέθεσε µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. “Είµαστε σε όλα νόµιµοι. Δεν θα κάνουµε πίσω. Ένα
µεγάλο ερώτηµα πλανάται... γιατί δεν έχουν πάει σε άλλο
ΧΥΤΑ, παρά µόνο στο δικό µας; Αυτό και µόνο, µας προβληµατίζει”, σχολιάζει ο πρόεδρος της κοινότητας. Χθες
βράδυ, δε, πραγµατοποιήθηκε παράσταση διαµαρτυρίας
στο δηµοτικό συµβούλιο, στο πρώην δηµαρχείο της Ωλενίας, στα Λουσικά, το οποίο ήταν προγραµµατισµένο για
τις 8, µε µοναδικό θέµα τη µεταφορά των απορριµµάτων
της Αιγάλειας στον ΧΥΤΑ Φλόκα.

Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος δάσκαλος Ανδρέας
Θεοδωρόπουλος,
στα 77 χρόνια του. Η κηδεία
του θα γίνει σήµερα στις 11
π.µ., από τον Ιερό Ναό της
Αγίας Σοφίας στην Πάτρα.
ÓÅË.7

TïõñíïõÜ
«×ñõóÜ
ÃÜíôéá»

Íéê. Íéêïëüðïõëïò: Äçëþíåé ðáñþí óôç
äçìéïõñãßá íÝïõ êåíôñïäåîéïý êüììáôïò
ÓÅË.5

Ôç äéêÞ ôïõò «ìÜ÷ç» åíôüò ôïõ
ñéíãê èá äþóïõí ïé áèëçôÝò ðõãìá÷ßáò ôçò ÅÁÐ ïé ïðïßïé èá ðÜñïõí ìÝñïò óôï ÔïõñíïõÜ «×ñõóÜ
ÃÜíôéá» ðïõ äéïñãáíþíåé ãéá áêüìç ìßá ÷ñïíéÜ ôï óùìáôåßï «ÐõãìÞ» õðü ôçí áéãßäá ôçò ÅëëçíéêÞò
Ïìïóðïíäßáò Ðõãìá÷ßáò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñá
ðõãìá÷éêÜ event ôçò ÐÜôñáò, ðïõ
öÝôïò èá äéåîá÷èåß óôéò 14 Áðñéëßïõ óôï Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï óôï
Êïõêïýëé.