Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
«Με την ολοκλήρωση της amorér.
δυσης από Την Bancpost και Τις συνδεδεμένες της εταιρείες, η Eurobank
εκπληρώνει την Τελευταία εκκρεμού.
σα υποχρέωση», σχολίασε, ο ον. δο.
της Τράπεζας ΣΤαύρος lucrwou.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Για Τα οφέλη σης Τοπικές ΚΟΙωνίες από την ανάπτυξη του
θεματικού Τουρισμού, και Τις
νέες ευκαιρίες που δημιουρyou ται αναφέρθ κε η υπ. Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟΥ
την απαλλαγή παγίου στα κονονικά και ειδικά οικιακά Τιμολόγια,
την ειδική μέρομνα για τους επαγ.
γελματίες αποφάσισε. Το ΔΣ της
ΕΥΑΘ με τον πρόεδρο, καθηγητή
Γιάννης Ν. Κρεστενίτης.
Σελ.6
Σελ. 5
Σελ. 4
Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 . Αριθμός φύλλου 894 . 0.50 ευρώ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΡΑΣΥΝΝΕΟΑ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Έρχεται δΕθνής
οικονομική κρίση
Πόλεμος"
# ΣΤΡΑΤΗΛΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
«Η συμφωνία αυτή υλοποιεί μια
στρατηγική αποφαση του Ομίλου
μας, η οποία βεληώνει την χρημα.
τοο(κονομική εικόνα του και ειδικά
το επίπεδο δανεσμού του", δήλωσε με αφορμή, ο πρόεδρος του Ομί.
λου Ιάσω Δρ. Γιώργος Σταματίου
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο Ομιλος Υγεία μετουσιώνα πολί.
τικές Βιώσιμης Ανάπτυξης στον
στρατηγικό σχεδιασμο όλων των νοσοκομείων και εταιρειών του» δή
λυσε ο δ.σ. του Ομίλου Ανδρέας
Καρταπάνης, προσθέτοντας πως η
ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδε
ΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
Σε uynja τριών εβδομάδων με
τον πάνω από τις 810 μονάδες
μένη με την κοινωνία.
-Σελ. 8
Σελ. 9
# ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η τεραστια επένδυση για την έρευ.
να και εξέλιξη του νέου Ford Fiesta
έπιασαν τόπο, επισήμανε ο npde.
δρος της Ford Motor Ελλάς Νίκος
Νοταράς, προσθέτοντας πως στη
χώρα μας, το δημοφιλές μικρό σχε.
δόν δηλασίασε τις πωλήσεις του.
«Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την
του διαπητικού δικαστη.
ρίου», δήλωσε, ο πρόεδρος
της Eldorado Gold George Burns.
προσθέτοντας ηθευ ρουμε ότι έχου.
με ενεργήσει με καλή πίστη και με
τροο που συμφωνούσε με τις συμF.
ατικές μας υποχρεωσεις.
. Σελ. 15
Σελ. 7
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr