Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ@
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Οχι αι τόσο
Τετάρτη 11 Άπουλίου 2018
Αριθμ. φύλ. 41
ΓΓνο Πατά τονο Χού στόχου
ι δύο. Και στην προκε
ιμένη περίπτωση δέν
πρώτη
ορά μετά το 1974
ωραία μέ τα οποία «στολίζει» κατά κ
α Φώφη Γεννηματά, άλλα ούτε και ο
ρίνουμε από όλα όσα δήλωσε δ
τοικλογές είναι διανοητο νάσας
ικοπτερο πέταξε προς καστελλοοοο-Έπεισοδιο με πολειυχο χαι στην Στρογγυλή
δεχόμενα συνεργασίας
κόκκινη γραμμή».
ρίδος πολιτών, οταν πληροφορήθηκαν
κάθετα άρνης βολές οταν ένα τουρκικό ελικόπτερο πέταξε τόσο κοντά που οι
ρά, μέσα στην ήσυχία τής νύκτας. Όσοι
ότι το έλικόπτερο πρέπει να ευρίσκεται
ειτουργούσε ώς σήμα για
την έγκατάλειψη του σκάφους άπό ολους τους
ρίες τής «Εστίας» το Μεγάλο Σάββατο.
Κίνημα δεν μπορεί
έταιρος» για τη ΝΔ, διότι ή παράταξη δοκίμασε
τή άπόσταση, έκτός έλληνικού έναερίου
χώρου. Ταυτοχρόνως, πλοία και άκτο.
κινούνται συνεχώς. Και δέν
ρωσε ακριβά. Θα θυμίσω σήμερα μερικές ίστορί
ό μείζον για τους δανειστές ήταν ποιό κόμμα θά
Μαξίμου δέν άντιλαμβάνονται οτι κατ'
αυτον τον τροπο υποβαθμιζουν την μορωσουνότι «τό περιστατικό έληξε». Δεδομενου οτι ειχαν περασει αρκετες ωρες
κόπτερο πού πετα χωρις φώτα δέν διακρινεται μεσα στην νυκτα, ακομη και αν
σκεται σε πολύ μικρή απόσταση.
πεμπτη
γηση θά έκλεινε
διακύβευμα δεν ήταν ή πρωτιά άλλα τό αθροισμα
τον ποσοστών ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ν
ρο τού ΣΥΡΙΖΑ.
έλληνικά χωρικά ύδατα οίκινήσειςτους
ς μόλις ήμέρες ένα τουρκικό πολεχωρικά ύδατα της νήσου Στρογγύ.
ρο είχε τα φώτα σβηστά. Δηλώνουν ότι
«λειτουργήσαμε προειδοποιητικ
κεντρικό νησί του συμπλέγματος
στελλοριζου),
ροδεξιά έδειχνε μια αφυ|
σόδιο Πως για πρτηφ
άμετατό 197
ά-ποπου ή φρουράτ
ίξουνότι «τό τουρκικό έλικόπτερο δέν
παραβίασε έθνικό έναέριο χώρο». Τότε
τι άποτρέναμε; Σπεύδουνδέ να συμπληρε τα χρώματα τής τουρκικής άκτοφυλακής. "Εννοείται δτι το είδαν μέ ργα
νονυκτερινής παρατηρησεως. Ένα έλι
τουρκικού στόχου, φυσικά τέτοια πυρά
ειναι προειδοποιητικα. Και δεν ητανδυνατόν νά έδύθη έντολη γιά πρ, άν ό το
προπύργια
πως των Αθηνών και της Θεσσαλοτό ίδιο και με την Περιφέρεια Αττικής. Oi ύποψήΚίνησις «μάτ»
από τον Μητσοτάκη
κουρτίνες θά παλη
θούν σέ τιμές που κυμαίγές καί ό ΣΥΡΙΖΑ ήταν αγουρος, a
δεξιά να συνδέσει την λαϊκή ψήφο μέ έκτακτες
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗ ΟΥΑΕΣ
Άποδεσμεύει τους αστυνομικούς από τα γραφεία τής ΝΔ
Δέκα ήμερες πέρασαν
. Εναι άπό τίς στιγμές
Κεντροδεξιά αφησε κληρονομιά στους Αθηνα!ους τήν χειρότερη δημοτική αρχή στήν ιστορία
της πρωτεύουσας. Και βεβαίως πράσινο «Δήμαρ1 ΕΞΑΡΣΙΣ τής έγκληματικότητος και τον έπιθέσεων έναντίον
πολιτών μέσα στα σπίτια τους δ
άφησε άσυγκίνητο τον Πρόεδρο
τής Νεας Δημοκρατιας, ό οποιος
άντέδρασε αμέσως μόλις πληρο
Πειραιώς και το πολιτικό γραφείο
ΔΙΑΣ και καλύτερη κατανομή του
του. «Είμαι σίγουρος ότι άνόλοιφου, έπιχειρηματίες-Επαναξιολογησο με τις πραγματικες μας ανα
άνθρωπίνου δυναμικού τής ΕΛ.ΑΣ.
πολύ καλά πώς νά άποκαταστήσει
το αι
ντιμετωπίζει ένα καίριο καί έπικίνδυνο πρόδέν γίνεται.
νε καί στήν περί
μματος μή πααφησε κληρονομιά έπίσης πράσινο Δήμαρχο που
τρέχει κάθε τρείς καί λιγοστά Σκόπια κα αποκα
ημα ασφαλείας αλλά μέχρι
γκεςφυαζης θάάποδεσμεύσουμε
να άνελθει στηνέξουσια δέν μπο
250 έργαζομένων στήν
νικής έρημερίδ0s «ABC»,
ρο: Εξελέγη ή Ρένα Δούρου. Να τί αφησε λοιπόν
όπως άνέφερε ό Δημο.
Υπεσχέθη ότι έως τά
νέλαβε την καταγγελία, οτι μέ τήν
κονά λιτης λατινικής Αμεσυρρίκνωση της ΝΔ χάριν έναχύσεως του-απαραίτητου έταιρου». Στην πρώτη σύσκεψη κυβέρνησης-τρόικα, μετά τήν πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ, μπήκε
τής ΕΛ.ΑΣ., από τον όποιο ζήτησε
νά άξιοποιηθεί στις ευρύτερες έπιιρησιακές αναγκες της αστυνοτου ευχαριστησε τον κ Μητσοτ
κη μέ άρκετή δόση ειρωνείας γιά
που νλογωτών ευεργετικώνδιατα
ύπάρχει έπαρκές προσακλα του γιάνά χαιρετήμίας τό 20% τών άστυνομικών πού
Δκαι να αποδεσμεύσει το συνολο
του κόμματος έπί τής οδού
at E aappe
πίσω και βρέθηκε φαρδός
πλατς στο πάτωμα
καθάρισε οτι ή αξιολόγηση δέν θα κλείσει λόγω
της «πρωτιάς» τού ΣΥΡΙΖΑ. Καίϋστερα ήρθαν οί
ριότητο. Έως TTE S
τα σκουπίδια σχηματίζουν βουνά και οί κίνδυΌκ. Μητσοτακης τόνισε οτι
συνολικ αριθμο τον αστυνομικο
τής όμάδος ΔΙΑΣ πού φυλάσσει
λίες, ένίσχυσις τής ομάδος
κόμμα του».
Σήμερα
στιγμή; Δέν άπό τά
θά anXbpu Φόρντ ύπήρχε ένα
ταν γιά νά κάθεται!"Hoav
Μεταπασχαλινές διαπιστώσεις
τισθε άπό τά βεγγαλικά τών πανη
γυρισμών στ, γΕΙΤονικές ολησίες.
ουτο μόνο δσοητον στόν
χώρο άναπαύσεως. ΜόΛόγω E18ικών συθηκών έφέτος
ΕΤήγα μόνος στον Επτάφιο. Προτί
μησα μία άπό T, Tpe S κοντινές μας
Ολησίες (Αγ. Χαράλαμπος, Προφήτης Ηλίας, Μυρτιδιώτισσα) στόν
Πειρα &. Kod βράθηκα, στήν περιφορά άκριβώς πίσω άπό τούς lepeis
κά τό κεφάλι. Λίγο παρακάτω ένα
άπό bei α τά κατατήματα λυσί
δα «μίνι μάρκετ» Eiva άνοιχτό καί
Οι δύο ύπάλληλοι έχουν βγει στήν
πόρτα, μέ τά κεριά τους. «Κοίτα, οι
άντίχριστο, δέν exouv κλείσει»! M«bKTOS πραγματικότητος» πιστεύ
οντας δτι ol lepeis πού άκολουθούν
τόν Επιτάφιο θά έπρεπε νά ε ναι
σχεδόν έν έκστάσει καί όχι νά κουτσομπολεύουν ή νά στέλνουν «άπό
be πού Abn» κάποιας δυστυχ s.
Ι.Θά δημοπρατηθούν
0.000 άντικείμενα του
ΣΕΛ 3
Ενα βέβαιο ότι 1άν τό μητρο1898 καί αλεισε τό 2012
καστήκάτι πού δέν μοϋ ε χεξαντύχει
ΕΤδει σχολίου πρός τόν veαρό άρΧμανδρίτη πούκλογ μέτόν Σταυρό
σω τήν πομπή μέχρι τήν hr1στ οφή
στόν ναό. Προτίμησα νά περιηγηθώ
καί δέν θά ύπάρχει άνυπαλαιά άντιτουσε!Έτσι
Σ μιάστγή, ή πομπή, κατανκτική, μέ τόν κόσμο σ ωπηλά, περα
μενα, κυρίως έπι
ρα, πού ό lgdas τό διαβάζει βιαστ κά καί χωρίς νά τονίζει τ, άπαρα
τητες λέξεις Καλό θά da, έπίσης,
&τι ή Ιλλη κ Λαμπρ ή μεγαλύτρη γιορτή δέν Ταριά ει μέ eon λά
δικο» και κακής ποιότητος «υουσικά
ρμανικό ΕΝΦΙΑ. ΣΕΛ. 5
τά μπαλκόνια τόν Έπτάριο, eudelόπως καναπέδες σέστύλ
βλήματα οσο πιο γρήεπόμενο βράδυ, στην Ανάσταση, παρέστην γιά μία άκόμη φοράμάρτυς ένός deiuou» πού εία μέν
συ στό άλλά Ετα σέ λά χρ.
voy a épo
νυμα τών κατά τόπους Μητροπολιτών, τό όποϊο el στο-νάδ
τική τηλεόραση νά άντιληφ
α πού θά μποEas άπό
αύτούς Tefvei τό χέρι. «Καλό Πάσκο,
μιά βοήτ αλε κί asb τών 1 pt
ων 15 νίστατα κα φωνάζει: «de rys
Καί προτοϋ προλάβω νά άπομέ κίνηση τής
κφαλής ότδιος lepécs παρτηρεϊ
πού έχουν προηγηθεϊκαν δυόβήματα τ sπομπής
«Ε πο πάτε bσες Καθίστε πίσω!
ατοπίσου
άσουνά μεταλλ
Εφυγε πλήρης ήμερών
δοκιμάσω ΐστω κ
κλες κο pa άλλά καί σ pβίτσια καί ποτήρια, πολυέλαιοι, ρόμπες άκόμη
b α τέλεια δουλειά για
ιά μήν τήν έγκαταλείψουν
ξανά συντόμως.
στό άν στάσιμο μ
ας καί Γραμματείας των
Σλαβικών Εκκλησιών της
Θεολογικής Σχολής τοϋ
δύο κοριτσάκια,
βάζεται πρίν άπό τό Χριστός Α
Διαβάστε το άρθρο
παύση. Ό lepéos, τήν ήμέρα Τοϋ πένρυβώδες ύφος
Μού &ανε πολύ άσχημη έντύ- ή ά άγνωση του γίνεται, συνή as
πωση."Ισως νά μήν Exco άκόμη άντ -αίτία νά καθυστερήσει νά bpoo νητό χαρμόσυνο μήνυμα, μέάποδη ό ούρανός φονίες, θά dvor, γιά δλας καλύτερα
Πολλοί άπό τούς όκολουθούντες
τήν πομπτή κούνησαν άποδοκιμάστιληφθε ότι «lepécs» σημ0tve1 άπλώς
τέλεσμα νά έχει
Χριστύου ος Χ. Ματιάτος (σελ.3)
ένα άκόμη έπάγγελμα."lou S νά