Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
t Μ.Σάββατο
Οικονομική Απριλίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι ημερομηνί:s | Η Εφορία διασταυρώνει καταθέσει
του Απριλίου
που θα κρίνουν
με τα δηλωθέντα εισοδήματα
ελάφρυνσns
του ελληνικο
χρέ0US
φορολογικούς ελέγ- τραπεζικών καταθέχους που βασίζονται σεων και δηλώσεων
σε αυτοματοποιημένες φορολογίας εισοδήμα.
διαδικασίες διασταυ- τος. Το λογισμικό πα
ρώσεων δεδομένων ρέχει τη δυνατότητα
μεταξύ τραπεζικών κα- στις φορ°ελεγκτικές
ταθέσεων και δηλα- υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
θέντων εισοδη μ των να προχωρούν στο
διενεργούν οι φορ0e- «ο ρωμα» των κινή
λεγκτικές υπηρεσίες σεων των τραπεζικών
της Ανεξάρτητης λογαριασμών των φυσικών προσώπων και
να ξεχωρίζουν εύκολα
σικά πρόσωπα, με τις περιπτώσεις εκεί.
νες όπου τα ποσά των
τηχη των Τροσδοκων περιπτώσεων αδικαιο πρωταρχικών καταθέ
Αρχής Δημοσίων Εσό.
δων σε χιλιάδες φυουσιαστικά.
νέο αυτό λογισμικό, τα
με το έλενχο
Από 1,5 έτος σε λίγες
Χαμηλά
κρατά το
στόχο τον εντοπισμό
ζικών
Η διαδικασία του εν
σεις των τραπε
λογαριασμών χιλιάδων τοπσμού των ποσώ
φυσικών προσώπων με
μεγάλα ποσά αναλή. γιαπρώτη φορά στους
για τα μέτρα ελά- λόγητης Προσαύξησης σεων είναι πολύ
μεφρυνσης τους χρέ- περιουσίας που υπο- γάλα σε σύγκριση με
που έχουν κατατεθεί
ους η κυβέρνηση κρύπτουν τη διάπραξη τα εισοδήματα που ψεων και καταθέσεων τραπεζικούς λογαρια
αδικημάτων εκτεταμέ.
νης και μεγάλης φοροδιαφυγής
ο εντουσμός των φορολογικών υποθέσεων
με αυξημένες rueavoέχουν συμπεριλάβει οι
φορολογούμενοι αυτοί
καθώς προς το Παρόν
ΔΝΤ και Βερολίνο δεν
έχουν ανοίξει ακόμα
τα χαρτιά τους
μέσα στην τελευταία σμούς κάθε ελεχόμε
πενταετία
μπορούν
νου φορολογούμενου
στις φορολογικές η- πλέον να διασταυρώ και η διασταύρωση
λύσεις των ιδωνετών,
Έτσι οι φοροελεγκτι
κές umρεσίες μπορούν πλέον εύκολα να
εντοπίζουν τις κατ
νονται ουτόματα και
με μεγάλη ασφάλεια
αξιοπιστίας, με τα
του μεταδεδομένα
των φορολογικών του
δηλώσεων για τον εν
συνέχεια στην 11
τες διαηστωσης Παράνομης προσαύξησης
τητες ηςπροσαύξησης
τεριουσίας (καιμεγα
εντο πλεον ευκο ανα
Ποσό των δηλωθέντων
εισοδημάτων τους στα
αντίστοιχα έτη, προτοπομό των πρόσθε
Με τα υψηλ6εοδημάτω λουντ τα
το τισμό φορώ ρόσ ου
διαφορών
αρχην αδικαιολογητες
διαφορές χρηματικών
πρέπει να δικαιολο
τερα ΠΟσοσ
ανε ias στην
Ε.Ε. η Ελλάδα
λης φοροδιαφυγής γί.
Χρησιμοποίηση ειδικού
λογισμικού για την αυτ°ματοποίηση των διαω ν
μουν απο τον ελεΥΧ
μέσα που
εναφέρουοςπλων
μενο, an τον ύσε έο
νεται
γενών καταθέσεων και
δηλωθέντων εισοδη
ουν οι πλέον
ενδιαφέρουσες υποθέγενών καταθέσεων και
ηΕλλάδα!λογισμικού γιαειδικού
δηλών κατα έσεων και
και 1,5 χρόνο για να
. σεις και να επλέγονται ολοκληρωθεί, με τα
είχαν στη
χρησ μοποίηση ειδικού
μάτων
σ τ α υ ρ ώ σ
δεδομένων μεταξύ ρια
με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια ανάλυσης κινΣυγκεκριμένα κριτήδιάθεσή τους οι ελεγ
συνέχεια στην 101
Φθηνότερο
φώθηκε η ανεργία
στην Ελλάδα το Δε
κέμβριο του 2017, σε
σχέση με 21% το Νοέμβριο, ενώ το ποσοκατά 5% το φετινό
στώνηκε από Των Πασχαλινό τραπέζι
σε 45%ουμο να μ τραπεζι
«νέων κάτω των 2510
μειώθηκε από 45,4%
τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν χθες
στη δημοσιότητα
εται η εμπορική κίνηση στην αγορά
Σύμφωνα με τη Eurostat, μεταξύ Δεκεμ
συνέχεια στην 2