Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Απριλοου
If Μ.Παρασκευή
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δυνατότητα
Αυτοί είναι οι οκτώ
επιχειρηματικοί κλάδοι που βρίσκονται
στο στόχαστρο τns AAE
δανείου.me |
τον δανειολήπτη και μετά
την Πώληση | Στο στόχαστρο της ΕπΧειρήσεις
σε funds
Ανεξάρτητης-Αρχής
Δημοσίων Εσόδων και
κλάδων αυτών με δρα
στηριότητες
στην Ελλάδα όσο και
πολλές λλες ευρω.
παϊκές χώρες, ελέγχονται εξονυχιστικά με
πολυμερείς ελέγχους
ορολογικών
Αρχών άλλων κρατώνμελών της ΕΕ βρίσκονται οκτώ κλάδοι
επιχειρηματικής δρα.
τόχρονα στη χώρα μας
και σε άλλα κράτη
οποίους έχει διαπιστωθεί κατά το παρελθόν
πλήθος κρουσματα
φορολογικής απάτης
και φοροδιαφυγής
Πρόκειται γιαεπιχει.
ρήσεις Που δραστηριοno1ούνται
νονται για τον εντοπι
τη δυνατότητα εξαγοράς του δανείου.
ακόμη και μετά τη μεταβίβασή του σε fund
απάτης στον ΦΠΑ και
σε άλλο
τη στιγμή στην Ελλάδα
βρίσκονται σε εξέλιξη
νοι έλεγχοι στις φορολογικές υποχρεώσεις
εσους
εχει ο δανειοληπτης
που αφορουν στους
επιχειρήσεων, τους
rvel- εξής τομείς επίχειρη. οποίους διενεργούν
ματικής δραστηριότη, δύο ή περισσότερες
χωρες στα αντιστοιχα
κλάδους της πωλησης
και για να διαπιστωθει
σης σκαφών αναψυ- ρήσεις που δραστηρι
Γραμματείας Διαχείρι
, της παρασκευής ποιούνται σε άλλα τας
και πώλησης soft drinks
και αναψυκτικών, της επιχειρήσεις
συνέχεια στην 11
κράτη μέλη της ΕΕ ή
άλλων
Σκάφηαναψυχής
Soft drinks-Αναψυ.
Οι έλεγχοι αυτοί διε
εμπλεκόμενες χώρες
ευειδή έχουν κοινά
συμπληρωματικά συμΣτις χώρες αυτές ns
Εισφορésσοκ σε
παραγωγής και πάλαι
ορυκττσιμέντ της και
κρατών-μελών της ΕΕ
του στην Ελλάδυούνδραστηριοποιούν. Τσιμέντα
Τομετέλαια
Ρολόγια
Υπηρεσίες
επαγγελμαρολογιών και κίνησης
ρούν τις φορολογικές
ογιών και κινητών
υποχρεώσει
κινητής
Πανθασμένων κτρονικού εμπορίου κο rouvan τα νικά Ηλεκ τηλέφωνα
στον ένα νέχεια στην 10
υπολογισμών
ρων ακινητής τηλε
κάλυφωνΑΑΔΕαυτή
ΧΟείναιμερετονισμέ
χοι είναι συντονισμ
κάλυψε η ΑΑΔΕ, αυτή
ones οι ΔΕΚΟ
στο ΥΠερταμείο
τα λάθη συνεχίζονται
wav Αποκρατικοποι.
Την Μ.Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συνάνΒιοτεχνικού Επιμελη
τηρίου Αθήνας (ΒΕΑ)