Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

Ì. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.516 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÐåñéêïðÝò Ýùò 30%

Óýìöùíá ìå ôá
óôïé÷åßá ðïõ
äçìïóßåõóå ÷èåò ôï
óýóôçìá ‘`¹ëéïò’’
ôïõ Õð. Åñãáóßáò,
ãéá ôéò íÝåò
êýñéåò óõíôÜîåéò
(ãÞñáôïò, èáíÜôïõ,
áíáðçñßáò) ÉÊÁ
êáé Äçìïóßïõ

óôéò íÝåò óõíôÜîåéò

ÓÅË. 5

MEÃÁËÇ ÍÉÊÇ ÔÇÓ ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇÓ 2-1 ÓÔÏ ÁÉÃÉÏ
Ç Ðáíá÷áúêÞ ðÝñáóå áëþâçôç áðü ôï ôïðéêü íôÝñìðé
ìå ôïí ÐáíáéãéÜëåéï ãéá ôçí 25ç óôñïöÞ ôçò Öïýôìðïë
Ëéãê, åðéêñáôþíôáò ìå 2-1 êáé Ýôóé óõíå÷ßæåé íá
äéáôçñåßôáé óå áðüóôáóç áóöáëåßáò áðü ôïõò äéþêôåò
ôçò, êÜíïíôáò ôï êïõìÜíôï, üóïí áöïñÜ óôçí 3ç èÝóç.

Åíôáóç óçìåéþèçêå ìåôáîý «êïêêéíüìáõñùí»
ÓÅË. 13
ïðáäþí êáé äõíÜìåùí ôùí ÌÁÔ

Αι γενεαί πάσαι, ύµνον τη
Ταφή Σου, προσφέρουσι
Χριστέ µου. Καθελών του
ξύλου, ο Αριµαθείας, εν
τάφω Σε κηδεύει. Μυροφόροι ήλθον, µύρα σοι,
Χριστέ µου, κοµίζουσαι
προφρόνως. Δεύρο πάσα
κτίσις, ύµνους εξοδίους,
προσοίωµεν τω Κτίστη.
Ούς έθρεψε το µάννα,
εκίνησαν την πτέρναν,
κατά του ευεργέτου.
Ιωσήφ κηδεύει, συν τω
Νικοδήµω, νεκροπρεπώς
τον Κτίστην.

«Eöõãå»
ç ×áñÜ Öïýñá
- ÄñáêïíôáåéäÞ
Åöõãå áðü ôç æùÞ ç ãíùóôÞ
ÐáôñéíÞ ×áñÜ ÄñáêïíôáåéäÞ
– Öïýñá, óýæõãïò ôïõ Êþóôá
ÄñáêïíôáåéäÞ êáé áäåëöÞ ôïõ
ðñþçí õðïõñãïý ÁíäñÝá Öïýñá. Ç åêëéðïýóá ôéò ôåëåõôáßåò
çìÝñåò íïóçëåõüôáí óå óïâáñÞ
êáôÜóôáóç. Ç ×áñÜ ÄñáêïíôáåéäÞ – Öïýñá äéáôçñïýóå åí æùÞ
êáôÜóôçìá ìå ñïý÷á óôçí ÐÜôñá. Ç êçäåßá ôçò èá ãßíåé ôçí
Ôñßôç 10 Áðñéëßïõ óôéò 4 áðü ôï
Á’ Íåêñïôáöåßï Ðáôñþí.

ÐïéíÞ ìå óõìâïëéóìü...
Ποινή φυλάκισης 23 µηνών µε αναστολή επέβαλε το
δικαστήριο στον 70χρονο που συνελήφθη για την επίθεση στον τροχονόµο Κωνσταντίνο Πατέντα. Ο τροχονόµος, σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ., του αφαίρεσε πινακίδες από το αυτοκίνητό του, γιατί το είχε παρκάρει
παράνοµα σε θέση στάθµευσης για ΑµεΑ. Τότε εκείνος
εξαγριώθηκε και χτύπησε τον αστυνοµικό στο πρόσωπο, µε αποτέλεσµα να µεταφερθεί στο νοσοκοµείο για
την παροχή πρώτων βοηθειών. Το συµβάν σηµειώθηκε
στο κέντρο της Πάτρας και έκανε τον γύρο των ΜΜΕ
της χώρας.

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Åë. ÂåíéæÝëïõ 42, ÐÜôñá
Ôçë.: 2610.32.32.27, 2610.32.32.29 - Fax: 2610.33.98.89