Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Απριλίου
+Μ.Πέμπτη
Έτος 210
Αριθ. Φύλι 6425
Ka0ημερινη οικονομικη ειοικη cgn epica Διακηρυχεων-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
EWS 2.000 ευρώ
στα αυθαίρετα
Πώs θα ξεκλειδώσουν
( 'eoipcl. | οι μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί
από την εφορία
θα ξεπαγώνουν γρηγορότερα υπό Προϋποθέσεις για όσου s ρυθμίζουν τα χρέη τουs
Σε απόγνωση έχει
οδηγήσει χιλιάδες
επαγγελματίες το
τσουνάμι των δεσμεύσεων και κατασχέσεων
της Εφορίας. Οι κατα1.500-2.000 ευρώ, θα σχέσεις από τον μηχαεπιβαρυνθούν οι ιδιο-|νισμό της ΑΑΔΕ
κτήτες αυθαιρέτων ανήλθαν σε 1.721.911
για τη διενέργεια με- πέρυσι και αυξήθηκαν
λέτης στατικής επάρ- κατά 12,6% σε σχέση
σε ρύθμιση των ληξι
πρόθεσμων οφειλών
τους θα παίρνουν «μια
ανάσα» έναντι των δε
σμευ μένων τραπεζι
λογαριασμών. Πρα
κτικά η συζήτηση
αφορά σε ευκολότερη
αποδέσμευση, υπό
προϋποθέσεις ρύθμι
σης οφελών, των τρα
πεζικών λογαριασμών
Με σημαντικό κόστος, το οποίο μπορεί
ξεπεράσει
με το 2016
κειας. Μια μελέτη
που είναι απαραίτητη
για την ολοκλήρωση
της τακτοποίησης
όλων των αυθαιρέτων, με εξαίρεση κά
Το σκηνικό των καθημε ρινών «επιδρομών»
σε τραπεζικούς λογα
ριασμούς από την εφορία ασκεί μεγάλη
Το ισχύον καθεστώς
αποδέσμευσης τραπε
ζικών λογαριασμών οι
οποίοι έχουν μπει στο
μισής των οφειλών
όμως, για το ξεμπλοκά
ρισμα του λογαρια
συνέχεια στην 11 πολιτική πίεσηστην μάτι της εφορίας είναι κατασχέσεων που σμο θα πρέπει να
κυβέρνηση και πληρο- περίπλοκο ενώ σύμ- έχουν επιβληθεί στα συντρέχουν μια σειρά
φορίες αναφέρουν φωνα με τραπεζικές χέρια τρίτων (όπως από προϋποθέσεις
τώς η ΑΑΔΕ βρίσκεται πηγές, από την ώρα είναι οι τράπεζες) μπο- Ορίζεται για παράσε διερευνητικές συ- που θα φτάσει ένα κα- ρεί να γίνει είτε εφο- δειγμα ότι εφόσον
διάστημα ενός έτους,
Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι άρση
Τι θα γίνει
μετ1s συνταξε1s
των αποστρατων
σον εξοφληθεί πλήρως
το ποσό για το οποίο
εκδόθηκε το κατασχετήριο , είτε εφόσον ο
φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ς
υπαχθεί σε ρύθμιση
οφειλών
Στην περίπτωση ρύθ
υπάρξει υπαγωγή στη
ζητήσεις με τις τράπε
ζες για την αναζήτηση
αντιδότου. Αρμόδιες
πηγές εξηγούν πως οι
συζητήσεις γίνονται σε
ένα πλαίσιο που ορίζει
ότιεφόσον οι φορολογούμενοι προχωρούν
τασχετήριο στην τρά
πεζα έως την ώρα
όπου θα αποδοθεί τελικά το ποσό που βρέθηκε στον τραπεζικό
λογαριασμό στην εφορία μπορεί να μεσολαβήσει ακόμα και
πάγια ρύθμιση των 12
δόσεων θα πρέπει να
έχει εξοφληθεί το 50%
της αρχικής βασικής
ρυθμιζόμενης οφει
ής, να έχει υποβληθεί
συνέχεια στην 10
Ποια ανήλικα παιδιά
| Πρέπει να υποβάλουν
φορολογική δήλωση
Σοκ και δέος προκα
λούν οι πρώτες συντα
ξεις απόστρατων με
το νόμο 4387/20l6
αθώς οι μειώσεις στα
μικτά ποσά φτάνουν
στο 54,2% και στα κα
θαρά προ φόρου στο
30.00:00:0000
Οι νέες συντάξεις
αφορούν όσους απο
στρατευτη καν απο
Ιούλιο του 2016 και
μετά, γιατί από
θα ισχυσει τανο οτε!
ορίστηκε στο νόμο ότι
θα ισχύσει ο νέος τρό
ΤΙ Προβλέπει η νομοθεσία
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9