Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

Ì. ÐÅÌÐÔÇ 5 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.515 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

«Ï÷é Üëëïé Üíåñãïé…
óôï äéêçãïñéêü êëÜäï»
Ïëïé ïé äéêçãïñéêïß Óýëëïãïé ôçò ÷þñáò,
áíÜìåóÜ ôïõò êé áõôüò ôùí Ðáôñþí,
áíôéôßèåíôáé óôçí ðñïïðôéêÞ íá äçìéïõñãçèåß
-üðùò åß÷å åîáããåßëåé ôéò ðñïÜëëåò ï
õðïõñãüò Ðáéäåßáò Êþóôáò ÃáâñüãëïõÍïìéêÞ Ó÷ïëÞ êáé óôçí á÷áúêÞ ðñùôåýïõóá
- Ðïý âÜóéóå ç ÏëïìÝëåéá ôçí áíùôÝñù
ÜñíçóÞ ôçò, óôï ó÷åôéêü ñåðïñôÜæ.

Ôé óöñáãßäåò
ðñÝðåé íá
Ý÷åé ôï áñíß
Η τιµή του αρνιού,
στην Πάτρα, ανέρχεται
σε 8,70 ευρώ το κιλό και
του κατσικιού 9,20, δηλαδή παρέµεινε στα ίδια
επίπεδα µε πέρυσι, µε
συνέπεια το κόστος των
καταναλωτών επί των
συγκεκριµένων αγαθών
να παραµένει αµετάβλητο. Σηµειωτέον, για όλα
τα αµνοερίφια εγχώριας
παραγωγής, η σφραγίδα καταλληλότητας έχει
χρώµα «τιρκουάζ» και
ωοειδές σχήµα.
ÅÖÅÔ

Áíáêáëåß
ðéñïýíéá
ôïõ Jumbo
ÓÅË.7

ÌÅÉÙÓÇ
ÈÁÍÁÔÇÖÏÑÙÍ
ÔÑÏ×ÁÉÙÍ
×ÁÑÇ ÓÔÏÕÓ
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÄÑÏÌÏÕÓ

ÓÕÌÂÏÕËÅÓ

Με χειροπιαστά στοιχεία µπορούµε να πούµε πλέον ότι η λειτουργία των νέων αυτοκινητόδροµων µείωσε σηµαντικά τα τροχαία
ατυχήµατα στην Ελλάδα το 2017.
Συγκεκριµένα και µε βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2017 είχαµε
σηµαντική µείωση 9,8% των θανατηφόρων ατυχηµάτων και 753 το
2016 πέσαµε στα 679.
ÓÅË.10

Óýìöùíá ìå ôçí ÅËÓÔÁÔ, ôï 2017 åß÷áìå ìåéþèçêáí êáôÜ 9,8% ôá äõóôõ÷Þìáôá

Ακατάλληλα πλαστικά
πιρούνια, για τη χρήση
τους σε επαφή µε τρόφιµα, προέλευσης Κίνας,
εντόπισε ο ΕΦΕΤ στα
JUMBO, ζητώντας από
την εν λόγω επιχείρηση
την άµεση απόσυρση
του συνόλου της συγκεκριµένης παρτίδας από
την αγορά. Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ, καλεί τους
καταναλωτές, οι οποίοι
έχουν προµηθευτεί τη
συγκεκριµένη παρτίδα
του προϊόντος, να µην
το χρησιµοποιήσουν.

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Åë. ÂåíéæÝëïõ 42, ÐÜôñá
Ôçë.: 2610.32.32.27, 2610.32.32.29 - Fax: 2610.33.98.89