Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νικόλαος Kopdinog 1951-1974 Bioomp a-Eadorp α Σταυρίδου 1. Στυλ
ΔΡΑΜΑ, M. ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΑΊΟΥ 2018
Παρίοδος Β, (1974)*
Appiaou 6880-11.603050€
NtetmTuxtes rarovko) |
Νέες επιτυχίες για Τον KOA
Ξεκινά η υποβολή
αιτήσεων για
Σύλληψη 37χρονου στη Δράμα
21 Μαίου 1951:
με πλαστό αποδεικτικό
κατάθεσης χρημάτων
Τις κατασκηνώσεις | | η Φωτ. Κωνσταντινίδου
μέσω ΟΑΕΔ
Εγκρίθηκαν οι όροι πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ιδιώτη
Πράσινο φως από ΤΟ Δήμο Δραμας
για την απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων
150 οχήματα σε 32 μήνες κατέγραψε η Δημοτική Ατυνομία Δράμας
Πότε η Τροχαία θα αφαι
πινακίδες και δίπλωμα
Ταλαιπωρη
Συρία!
ve0ς ΚΟΚ και πλέον α οδηγοι θα πρέπει να
είνα ιδιατερα προσατκοί, αλλιώς θα χάουν
ΣυγκΕΚριμένα στο véo ΚΟΚ υπάρχουν naραβάσεος του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
μετην ΠΝδυότητά τους για τη ζή την
στ α ο ο ο μακτύου την υ ορτώση για
ρουν από τη νπίεση
τροχουν ατυ ημάτων, καλος και τις εππτύεΥκαταλελεμμένα οχήματα πλεον, εδώ
βαρόΟτημα Κυρίως από τα χρόνα της
ακονουκής κρίσης και μετά, ενι αρκετοί
κίνο, ο οποί λόγο αδυναμ ας συντήρησης
τος έως και 100 ευρώ, γιατις παρφάσες μοδινότηταςαπό 1016 ος και 300
τέλος. Γύρω στα 2000 πΧ η Συρία κατεερώ και για τις Παραβάσεςυ ηλής επικηδικότητας από 3016ως κ 600 ευρώ.
Πναίδων, άδεια κυκλοφοριας και διπλώμοOrava o r yci onu iruv Xpuono i ,
ασύρματης επικο υνίας ήχυρίς να εκαι
μείο επί του οδοστρώματος. Έτσι
καταλαμβάνουν πλον χώρο, εμποδίζουν την
μάτων και πολλές φορές,αποτελούν και εστία
Χπττες τον 80 πΧ αιώνα έπΕσε στα
τον 6ο πΧ αιώνα
μόλυνσης.
αυτό τοοθετημένο σε αδική θέση για οο
. Όταν οι οδηγο οχημάτυν napeinbi ουν
(ΑΜΕΑ) ήστομεύουν σε αποκλειστικές ήγ8Ο Δήμος Δραμας, υποχρούτα να εντοίου
αυτάταο ματα νατα ετοημάνει και Kenton
Δήμο.
συμφωνα με τη νόμιμη διοδυαοία, να τα απομα
KO VEL Ετα κάθε χρόνο, προχωράυ σε a o ro
πέρασε ήδη από το προηγούμε ο Διμα τικό Συμ
Φραγκικό Βασλε ο
12ος-13ος a
ς θεσας στάθμευσης ΑΜΕΑ.
δητοτε τρόη τη λο pBa έκτακτης αναγκ ς
( EA), έστω κα για Ελά στο χρό Πως
ματα. Kara [email protected]αση της nap. 9του άρθρου
λούκους και έπεπα έπεσε στα χέρια των
οθ νών Τούρ υ . Γάλλοι και Αγγλοι
χος του ép ου για να μα u ea συν κριμένα ο ματα τα
ατο α που έχει ήδη εντοπ ου και emo μ υ η Δημοτι
Aouvoula Δρόμος Η συγκέντρωση των οχημάτων αυτών
an τελεί ένα πρόο ero-b τω και μιρό-b οδο για το
των όρων δενέργεας ανοιχτού δημόσιου πλεοδοτικού
διαγωνισμού για την εκπο ηση εγκαταλελεμμένων οχη
μάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖαπότοΔήμο
Δρόμος για το επόμενο χρο κό
στημα
λικά η δύστυχη χώρα ηρύχθηκε ανε
δεν την άφησαν ήσιχή,
τον πόλεμο vtin pin lap
κατέλαβαν ημήμα τής Συρίας (Τα υψυΤο 1967 κατά
p n po η αια ιδάζουν ο κ Ομο Ερωτηση Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή για Υπ. Αγροτικής Αν πτυξης & Τροφίμων
0 poiou oi o ou φου του την Ανακληση αποφάσεων παραχώρησης
-ος το άρανε
οταν ο ρφο διατάξες
. Οτα/ α οδηγοί Πάσης φύσεως οχημάτων
κατατο ντλάμα μερα ουν νυμοού Αμερικανούς νατο συμμα τά με
mppupow τη δι το
δημοσίων εκτάσεων στο Νομό Δράμας
γιατη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατεΕίχαν παραχώρηθεί για ξενοδοχειακές μονάδες που δεν έγιναν ποτέ!
να κήβάση τη eo-A
δεν θα κινδυνεύε πλέον η χώρα του από
ξένες επεμβάσεις
ποίηση τους για Yoppuan Χήση
Υιατην ίδρυση ξενοδοχε°ιών μο
δων που δεν κατασκευάστηκαν ποτέ
χωρίς οπααα ποτε άλλη εγγίηση και
χωρίς επίσης να τηρούνται οι νόμμες
προστασας κατά τη μεταφορά παδιών
Μάλιστα uneveu1ετα Πως γιατς napanow
ΝΑθ4ια,για το ατοίο δεν έχα
πάρααπάντησηεδώ κα δύο
χρόνια περίπου, εταναφέρα η
βουλατης Δράμαςτης Δημοκρατικής
Συμπαράταξης κα Χαρά Ke αλίδου,
και αφορά ανάκληση παραχώρησης
οτάσεων του Υπ Αγροτικης Ανά τυ
μαι σχετικά:
[Αναγκάζομαι να επανου στο
θ4ια της ανάκλησης τών αποφάσεων
παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων
στο Νομό Δράμας, αφού ακόμη δεν
oppefrayar λά ο χρο ικό διάστημα και
Ο ΠΟpQBάτης un) peo ται σε επανε, ταση
é ere artamou σην Epnηση μου δατάξας, διαδικασίας.
ΣΤ χος του Υπουργείου σημερα
και στην Αίγυπτο και έπειτα προχώρη
Τα αποτελέσματα μεταγραφών
προπτυχιακάνφοΤητών
(ΑΠ 586/21 10.2016) παρ όλο που
έχουν mepooa σχεδόν δυο χρόνια!,
eiva να διαχειριστεί όλα ατά τα adl σαν στην Συρία με σκοπό να την απονη τον e on o σ ri ετα με σπάσουν από τηνεπιρροήτηςΡωσσ ας.
ουν 'Αναλυτιότερα. Τ
ΚΕπα για μα
Σε απάτηση σας στηνμε αρι
Εδωσαν όπλα στους αντικαθεστωτ
κούς για να πολεμήσουν τον Ασαντ και
στους Κούρδους με σκοπό να δημιουργήσουν κουρδικό κράτος εχθρικό προς
την Συρ a, το Ιράν και την Τουρκια, που
υπόθεση η οποία χρο iga πρωτ 53/10.10.2016 Είκαρη Ερ4 την αγροτική παραγογή αλλά και τη
ακ μα και σήμερα και δεν é et arta -τηση mu augti ne στη ΒουΜ αοτηθα σχετική erep τηση της βουλευ-peperxa e σ ην υπογραφή
το από τον Οκτώβριο του 2016 αποφάσεων ανάκλησης mραχώρη
ΖΟμφωνα με όσα αναφépet η κα Ke 0ης εκτάσεων ιδιοκτ cios του ΥπουοΥείου, που παραχωρα καν σε
ιδιώτες αι δημόσιους φορΕίς αλλά
δημόσια Υη που α κατάλληλη για
αγροτική esquerd λευση ονέος οργα
νομός που ιδρύθηκε με το νόμο
4384 2016 «QAIArb (Οργαασμός
Διχείρισης Ακη τον Γαών
κα ΕΕοπλιομον
Συολκά 923φατητές θα μετεγραφούν,
με την εΠΟλαξη του ελέ χου τα δια λοφαλίδου, οι εκτάσεις αυτέςείχαν πα
ραχώρηθα K4 ίως για τη δημιουργία
που δεν
Οι ενδ0pepquVOI μηορούν να δουν τα
τασκευάστηκαν ποτέ, χωρίς καμιά sΣυγκεκριμένα, κάνατε λόγο για
Πα την είοοδό τους στην ηλεκτροική νομιμες δαδοασίες
@pappon. α ατού τες Χρησμοοιούν το Η toimon
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
(password) Που τους Χορηγήθημε από τη
γραμματεία του τμήματός τους.
Haa. Ke φαλίδου στανέρχεταμετην
epnηση αυτή ατό το 2016καιεποη260,5 στρεμμάτων, εκ των
onoun, αποφάσεων 12, η πλειDr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
177 στρέμματα)χαρακτηρι
σκότων εν λόγω ραπτώ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Αγγειοχειρουρ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
Τηλ:25210-22112 & 25210-20806
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
μεσολάβησαν από 8 έως
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
σκοπό την apoΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα