Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
τον υανατ υεντ
ΜΠΟΡΕΙ Ο Φιλελευθερισμός να είναι λαϊκός;
veio ητο κομμα Αριστερά είδε υμετά τήν
Οοπνογιο του ΝΑΤΟ
Όσον/τανο
και ο τσαοαατανο
α αποδείξει τι είναι αδύνατον. Η περί
ση ομως της έπιχειρη ματικής οικογένειας Σκλατου Διονυση Κ. Καρα
κόλαο Πειραιώς (
και οχι
ΓΙΑ μία ακόμη φορά ο παρορμητικός, έπιπόλαιος
και άνεύθυνος υπουργός Εθνικής"Αμυνας φρόέκλεκτό της μέλος, τον Στέλιο, αποδεικνύτοιχείο του ίδιόροικογενειών των δύο
γραψε μέ τά μελανότερα χρώματα τό ένδεχό
γονέων τους σε πρωταθλήτρια της αγοράς τροσκευή-αναβάθμισις του λιμανιού
ημα: Στό φιλότιμο των έργαζομένων και
στον σεβασμό τών καταναλωτών έναντίον τών
γάλων πλοίων τών Αμερικανικών
όπλων Δυνάμεων. ΠρωθυπουργόςΆλέξηςΤσίπρας κατά τήν
πρόσφατη επισκεψή του στο νησί
για τα έγκαίνια της ήλεκτρικής διασυνδέσος τών Κυκλάδων, προσδιόρισε ως χρόνοοριστικής πο λη
τήν όριστική άπόφαση τών ΗΠΑ
πολιτικού συστήματος οσο και του
Σκοπιανού για να κλείσει ή έκκρε.
μότης μέ τό ονομα. Τυχόν άρσις
αυτού τον έμποδίου θα όδηγήσει
στήν ένταξη τής βάσεως Bonsteel
στο ΝΑΤΟ και άκλειωσει για
δυασμός ανέξοδων λεονταρισμών, χονδροκομμένου κουτσαβακισμού και άνούσιας βερμποπου αντικαθιστούν την έλλειψη στοιυς συγκρότησης, σέ ο,τι αφορ στις διε
θνείς σχέσεις την στρατηγική ανάλυση και την
στην Τουρκία και να μεταφέρουν
ται ο Σκλαβενίτης στους έργαζομένουςτου ΣΕ
μέρος τον στρατιωτικών δραστη
ριοτήτων τής Άτλαντικής Συμμα.
χίας στήν 'Ελλάδα. Όπως πληροφορείται η Εστια στις ηδη γν26.000 σήμερα έργαζόμενοι που ανήκουν στην
ει στεφάνι στα"Ιμια,
λου πληρώνονταν επί δύο έ βδομάδες σέ ρ
στην ευρύτερη περιοχή Βαλκάνια«μίνι-Ιντσιρλίκ»), για τ
μέτρο της «λεβεντιάς» του
Και τό οτι φρόντιοπερίφημο «αγάπη μου, έκλεισα τίςΤράρείται ή«Εστία», τό
ones στήν ΛάΑμύνης έχει αποταθει στην άμενική πρεσβεία και έχει προένός μεγαπεζες», τόν Ιούλιο του 201
μερα την 25η Μαρτίου
μοποιησε το ρήμα (nnust». για να
πεία τι «πρέπει νάυπάρξει συμφονία μεταξύ
τέλα διοίκησης έπιχει
Ελλάδος και Σκοπίων
που προφανώς δίνει
νατζερ μέ τούς τε.
EndTKEU
πλοίον του αμερικανικού πολεμι
δήλωσε προσφάτως ότι τα ναυπηκει σε χώρα μέλος τοϋ ΝΑΤΟ» και
ένδιαφέρον άπό τίς ΗΠΑ.
00 νησάκι έξω άπό
ιασμού τών
τους) άπό τους έργαζόμενους. Καί τό άλλο, τό
αγορακαι την Κάλυμνο στην
Άραξο, τήν Ανδραβίδα, τήν Λάρι"
σα και τήνΑλεξανδρούπολη, εύλοδιαχείρισή τους άπό τόν
σκληρό πυρήνα του θέματος τόσο
θα έπιστρατευθούν οί δύο Προθυεισημασία στόν έργαζόμενο. Τό χάδι τού μάΥπουργός Εθνικής Αμυνας ύπαρχει για να φροντίζει την αψογη οργάνωση, λειτουργία και έτοισεις καί δεν δημιουργεί κλίμα χαλάρωσης και δι|
ή 'Ελλάς μετατρέπεται σε μεγάλο
προπύργιο του ΝΑΤΟ έπί της Άριβάλουν τήν υπογραφή τους στην
δύσκολη συμφωνί
προσωπικό, μπορεί νά άποδειχ
ετα να είναι και φιλολαϊκός και μεταρρυθμιστής. Μέ μία διαφοράσμας: οι σχέσεις απέναντι
στους έργαζόμενους άλλά καί στους καταναλωτές απαιτούν ειλικρί
Αντίποινα Κίνα
στ0UC δασμού ΗΠΑ
ε τό φιλελεύθερο
Αναφερόμεν0S στο μέpos οπου έζησε που δέν
τού Βορείου Λανκσάιρ της ΣκωτίΜαρκ Μήτοαν γιάραδασει τόν σκύλο του, paUS
έγιναν χαριά, επε «Ein
άέλενπρεσβεία στήν Ούάσιγκτων
σώμα και οχι τους χρηματοδότες του
και τις έπενδύσεις.
Άρα, οι πράξεις τους ένδέχεται να
ούςκαι
δαυςκαταγγέλλοναμπ έπανήλθε στόπα παίζουν
το asumovwroyx, νά ση1.300 εισαγόμενα κινεζικά προόέμπόριο σχεδόν συν πόλελα χρόνια από τους ήλιθίους ή
μο, άν και άπλησίαστο.
κου χαιρετισμού, όταν ό
i rose
σκηνή Τήν όποια ό ίδιος
To us
αιως στενοχωρ
συμφέρει, άλλοτό
ρικό έλλειμμα 500 δισ. δολλάρια
Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος εδωσε μια γεύση, δηλώ1
| άνήρτηΟΕ στό Youtube
κατηγγέλθη, μέ άποτέλετένιο αύγό, μέ μοναδικά
κλάδος των τροφίμων στην Ελλά
άλλά στοιχία κα/ 5700
«μάχη γιγάντων», που ουδείς μπορεί να πει πώς θά έξελιχθεί. Όπως
ήρτησε
ητου δένέπεισε άπό
ρισμός του
θανον σε μια συμφωνία μέσο δια
δικαστήριο νά έπιδείξει
κολάτα elvn διακοσμημ
79/Ueaposoomoros
είχε χαθει στα δάση Τής
Σέρα Μορένα στήν Ανδαουσία πρίν άπό 52 χρόνια και έζησε έκεί έπί 12
τερα καί έξ Τσου όμορφα
σοκολατένια αύγατών
420 γρ., έπίσης χειροποίητα. Καί νά μπορει κανε
Από την Ένοοία του, τον Άγιο Νι όλαο
νατόν νά.
παροής γάτίς dn
ones τής περιοχής
Καί μετάτίς Tpeis.
veia πού μεγάλοοσαν μαξί μέ τά παδιά τών Ιδρυτών τής άλυσίδα, πού
yaplav beivα πού Ελάχιστοι γνωάπλών φΟώπων.
γιά νά άποδείξει ότι μειώνονται οι ληστείες στα
σπίτια έπί ΣΥΡΙΖΑ, ΣΕΛ. 3
Νό σός πώ θά ήθελα Χθ, στην
κηδεία του Στέλιου Σκλαβενίτη, νά
E παρουσα ή Πολιτειακή καί Πο|
πού beoo τά400 mp μ pier» τοϋ
Παραός και τών γύρω π ραχών
Την προστασία τών
καυ ειχε προκαλέσει σάλο
χρειάσθηκαν 192 d pes γιά
στην oes no, ην
υΐτόόλο apart
λιτική ήγεσία τοϋ τόπου. Οχι έπε -ρίζουν κα έχουν σχέση μέ τήν συνomofors, στήν
κόσμος 1re νεστό
χώροπέρ
1902 βάσει σχεδίου τού άργητά
ος Ι. Λαγαρίμου
δρομή σ o Sho
ά ακούφιση τών πασχόντων, στήν
άλητο μέ Tvely η στό προπο, νά άποτίσουν φόρο τιμής, νά
γα στή ήίστορία του.
βλίο, μελέτη, τανια.
μιά πάνδημη κηδεία, άλλά hTTE 56 θά
ματικό Glomp ο Πρως) μέτήν συνΠαν. Ζηζήλα. ΕΚΕ, λοπόν, στόν vabTOUS
ένίσχυση τ
πα ομένων Ήταν μία
σμίως της Ελλάδος στην
άνθρωπο, ό όποίος στή Χώρα
8korms&idev der»άσκησε, μαζί μέ
δ ον ακαί προbei, γιά νά δούν
έ όδιος άκολουθία πάνδημη,ένο s
dnroeow br λουλούδι.
μερα ό τότε λυκάνθρωστήν χώρα μας. Και μποδευση ένόχλησε τόν Γ
κόσμημα, ό&Toios do ήκα στόν Τύπτο
άποχαιρετισμός πρός έναν άνΑρασία του τήν πόλη, την Επιχειρηματών σταυροειδών έγγεγραμμέωντνο λασικισμού μέ Ιδιαίτερο χαρα
έργαζόμενο κόσμο, ένας έκφραστή5
κατά τό
τού του κκαπιταλισμού μέ άνθρώπινο | ται,
πρόσωπο». Ένας έπιχειρηματίας,
πού άπέδειξε έμπράχτυ, ότι τό κερ.
δ05 δέν elvon equάρτημα», δέν ET on
στήν «El Pais», έξομοογήθηκε ότι δεν βρήκε
peird ύπάρχουν Τρόποι
να βάμεις σε διάφορα σχέκτηριστικό τά τρία μνημειώδη TTpdπλα στήν & τική, βόρειο καί νοτία
wn, τά όποια παραπέμπουν στόν
άρχαϊο Κορινθιακό ρύθμό, τό πλήθος
άποχαράτησε ένον σπάνιο διοωπο,
Ήθελα νά dwa
πούκινήθηΚΕ Χθ65σέ δλο τό μήκος καί
καταδικαστέο, όταν γνωρίζεις πώς
πρέπει νά τό διαχειριστείς. Macap
νά είχαμε πολλούς σάν τόν bambποτέ Τήν Ευτυχία άνυσα στους άνθρώπους
ΟΙ Τελευταίες ευχάριστες
δια, άλλα ση ουρα τά mo
δυορφα και παραδοσιακά
τα κόκκινα α/γά.
τείας τοϋ ναού του Αγίου Νικολάου,
Νικολάου στόν Πειροά κατάμεστη όχι άπόέτών μου, τούς όπο.
να μοναδικό στολίδι μεταξύ κο
Χνων πολυκατοικιών, πού yeusas
Διαβάστε το άQθ00
λοψίας καί ό φακός τών φυτογρφων, άλλά άπό τό μεγάλο πλήθος
τών έργαζομένων στόν δμιλο Σλοπού θ μελιώθηΚΕ Τό 1844 0xvd nos
καί σχεδιάστηκε γά τον συνοικισμό
τών Ύδραίαντό 18396 πότόνάρΧElba Xes; πολλά γνώριμα TTp6σωπα, άπό τόν πολιτικό καί hmχειρηματικό κόσμο, άπό τόν χώρο
κόσμος θά ήταν κλύτερα. Kal, Kpiραιωτών, πού γκόριζον Τήν ΟΙΚΟΥΕ
Τη Βασιλική ή όποία άπεδείχθη ά%-brmroon0ή ήταν ή παρουσία τών