Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

13oC, 12.00

18oC, 8.00 μ.μ.

12oC - Υγρασία 52%-96% - Άνεμοι: ΝΔ - Ν 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:06 - Δύση ηλίου: 19:49

€0.80

Ìå óõíåñãáóßá êáé ñõèìßóåéò, ç ôáëáéðùñßá èÜíáé ìéêñüôåñç
Ήγγικεν γαρ η ώρα της ολοκλήρωσης έργων που σέρνονται για δεκαετίες. Το χέρι στο ξυπνητήρι έθεσε ο αντιπεριφερειάρχης, Σ. Τσούκας, να σταματήσει το χρόνιο καμπανάκι, που συνηθίσαμε κανείς να μην τ΄ακούει. Ξεπερνιούνται αγκυλώσεις και δικαιολογίες δεκαετιών. Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του τείχους του ΝΑΟΚ και το μεγαλύτερο μέρος της παραλιακής της Γαρίτσας. Ετοιμάζεται η δεύτερη εργολαβία, αυτή τη φορά με την επίβλεψη
του ΟΛΚΕ, του υπολοίπου τμήματος των κουρτελάτσων έως τον Ανεμόμυλο. Αμέσως μετά το Πάσχα, εγκαθίσταται ο εργολάβος στου Σολάρη. Να ολοκληρωθεί επιτέλους η ε.ο. Παλαιοκαστρίτσας, οι πρώτες απαλλοτριώσεις για την οποία έγιναν επί χούντας δηλ. πριν από πενήντα χρόνια! 5 >>

Μ. Πέμπτη 5 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4623

ΖΗΤΗΣΑΝ 30 ΕΚΑΤ. € ΕΙΣΕΠΡΑΞΑΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΙΡΤΖΗ

Óôéò åëëçíéêÝò êáëÝíäåò ïé äñüìïé


«Ïýôå Ý÷ïõìå ôá
ëåöôÜ ïýôå ìðïñåßôå
íá ôá áðïññïöÞóåôå»

ÐÜó÷á 1856 óôçí ÊÝñêõñá, áðü ôï çìåñïëüãéï ôïõ ÓáìáñôæÞ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δυσθεώρητο φάνηκε
στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο
Σπίρτζη το ποσό που ζητά η τοπική
αυτοδιοίκηση ως έκτακτη χρηματοδότηση έργων συντήρησης και αποκατάστασης. Το οδικό δίκτυο του
νησιού, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα, την καταπόνηση από τα τουριστικά οχήματα και την πλημμελή συντήρηση, έχει προκαλέσει θύελλα
διαμαρτυριών και κοινωνική κατακραυγή, που δύσκολα μπορεί κάποιος να αγνοήσει.

«... εξ απροσεξίας
του έρριξαν μία
ξέστα και του
άνοιξαν το κεφάλι.
Ευθύς έκραξαν
τον ιατρόν…»

Σελίδα 7>>

Ì. ÐÝìðôç 5.4.18
Aida Blu: : 08:00 - 18:00
ÅðéâÜôåò: 2.450
Ì. ÐáñáóêåõÞ 6.4.18
MSC Musica: 12:30 - 18:30
ÅðéâÜôåò: 3.223

Äåßôå ôï öåôéíü
åïñôáóôéêü âßíôåï
ôïõ enimerosi.com
ãéá ôï ÐÜó÷á

Ôñßôç 10.4.18
Costa Deliziosa: 09:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 3.570
Aida Blu: 12:00 - 20:00 ÅðéâÜôåò: 2.450

5 >>

9 >>

ÊõñéáêÞ ôïõ ÐÜó÷á 8.4.18
Athena: 07:30 - 07:00
ÅðéâÜôåò: 52
ÄåõôÝñá ôïõ ÐÜó÷á 9.4.18
Carnival Horizon: 07:00 - 16:00
ÅðéâÜôåò: 5.070

Ðïéïé éäéùôéêïß ãéáôñïß åßíáé
äéáèÝóéìïé ôéò áñãßåò
ÌíÞìç Ãéþñãïõ Ãéáêïõìðßíç

209 ðáñáâéÜóåéò
ôïõ Ê.Ï.Ê. ìÝóá
óå 24 þñåò >>
8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα