Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Ìéá áðßóôåõôç õðüèåóç
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

Ì. ÔÅÔÁÑÔÇ 4 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.514 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ìå äéïéêÞôñéá íïóïêïìåßïõ
Ïðùò áðïêÜëõøå ç ÐÏÅÄÇÍ, õðÜëëçëïò ôïõ Ð.Ã.Í. óôï Ñßï, ëÜìâáíå ðáñáíüìùò åðß 22 Ýôç ôç óýíôáîç ôïõ ðáôÝñá ôçò
(ó.ó.: æçìéþíïíôáò ôï Äçìüóéï ìå 100.000 åõñþ) êáé… åðéâñáâåýôçêå, ôñüðïí ôéíÜ, ìå ôçí áíÜäåéîÞ ôçò óôç èÝóç ôçò äéåõèýíôñéáò ôïõ íïóçëåõôéêïý éäñýìáôïò ÍïóçìÜôùí Èþñáêïò Ðáôñþí. ¸íá ðüóôï, åí åßäåé áìïéâÞò, ðïõ êáôÝ÷åé áêüìç, ìïëïíüôé ôï ìïíÜäá Õãåßáò Ýêëåéóå êáé áðïññïöÞèçêå áðü ôï Ã.Í. Ðáôñþí.

ÓÅË.5

ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÊÅ Ï 9×ÑÏÍÏÓ
ÐÏÕ ÅÉ×Å ×ÁÈÅÉ ÓÔÏ ÄÁÓÏÓ
Αναστάτωση επήλθε χθες, όταν εξαφανίστηκε 9χρονος, σε δάσος στο
Σούβαρδο των Καλαβρύτων. Ευτυχώς,
το παιδί εντόπισαν, λίγο αργότερα, σε
ερηµικό δρόµο, ένας πολίτης µαζί µε
πυροσβέστες και ήταν πολύ καλά στην
υγεία του. Ο ανήλικος βρισκόταν µαζί
µε τον πατέρα του και την αδελφή του και, κάποια στιγµή,
για άγνωστους ακόµα λόγους, χάθηκε. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο ανήλικος, αφού περπάτησε για αρκετή ώρα µέσα
στην δασώδη περιοχή, κατάφερε να φθάσει στην κοινότητα
Σούβαρδο, όπου έγινε αντιληπτός από τους κατοίκους.

ÐÁÑÁÉÔÇÈÇÊÅ Ï ÌÉ×. ÌÐÅÊÉÑÇÓ
¹ ÁÐÏÌÁÊÑÕÍÈÇÊÅ…. ÊÏÌØÁ

ÁíáëáìâÜíåé ÄéåõèõíôÞò
ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ ÊõñéÜêïõ
ÌçôóïôÜêç ï ÓôÝëéïò ÐÝôóáò
ÓÅË.3

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Áðåßëçóå
ìå ìá÷áßñé
23÷ñïíï
Συνελήφθη, χθες τα ξηµερώµατα στην Πάτρα, από
αστυνοµικούς της Οµάδας
Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληµατικότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας 35χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ιράν, διότι
απείλησε µε µαχαίρι έναν
23χρονο, έπειτα από µεταξύ τους διένεξη, ενώ στην
προσπάθεια των αστυνοµικών να δεσµεύσουν το
δράστη, εκείνος προέβαλε αντίσταση απωθώντας
τους µε τα άκρα του.

«Ðüëåìïò»
Äõô. Á÷áÀáò
- ÁéãéÜëåéáò
Σήµερα, Μ. Τετάρτη, στις
4 το απόγευµα, θα γίνει, τελικά, η έκτακτη σύσκεψη
του ΦΟΔΣΑ, για τη µεταφορά απορριµµάτων από το
Αίγιο στο ΧΥΤΑ Φλόκα, της
Δυτικής Αχαΐας, µετά την
απόφαση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία
έχει ήδη αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
ÓÅË.6

12 Á÷áéïß
óôçí ÊÅ ôïõ
ÊéíÞìáôïò
Εντεκα άτοµα από όλο τα
φάσµα των κοµµάτων και
των τάσεων που συγκροτούν το Κίνηµα Αλλαγής,
µετέχουν στην Κεντρική
Επιτροπή του κόµµατος
από την Αχαΐα σε σύνολο
380 περίπου ατόµων. Είναι
οι: Δ. Aβραµίδης, Γρ. Αλεξόπουλος, Δήµητρα Γεωργακοπούλου- Μπάστα, Ν.
Μοίραλης, Μ. Σκανδάµης,
Α. Κελεπούρης, Β. Γκολφινόπουλος, Β. Τσιµπλοστεφανάκης, Γ. Αγγελόπουλος,
Λεµονιά Νικολοπούλου, Ν.
Τσούκαλης, Α. Ρούβαλης,
Αυτοδικαίως µετέχει και ο
βουλευτής Αχαΐας Θ. Παπαθεοδώρου.