Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νιόλαος Kopdinog 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Εκδόφια Σταυρίδου 1. Στολιανή
ΔΡΑΜΑ, M.TETAP TH 4 ΑΠΡΊΛΙΟΥ 2018
Ευάντηση του δημάρχου Δράμας με
Δηλώσεις Δ Κυραξίδη και Χ. Κεφαλίδου
Πρωταθλήτρια Ελλάδας
με τις απαντήσεις ΣΤ. Κοντονή στη Βουλή
Το σίριαλ για τις φυλακές
Νικηφόρου συνεχίζεται
μέχρι τελικής πτώσης
Τότε που η Δράμα
ήταν πρωτεύουσα
της Αν. Μακεδονίας
| | στο αεροβόλο πιστόλι
Μνημείο πρόκειται να στηθεί | |
για την Ποντιακή Γενοκτονία | |
Κορακάκη
Χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό
Άννα κοι Διονύσης Κορακάκη
Αναψε το πράσ φως για Διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας την Τρίτη του Πάσχα Τέλος στην έκπτωση του 50%
Ραγδαίες εξελίξεις στις συζητήσεις
Διμαικό Τε την ας ΑΕΑ πυ 2018 για συγχωνευση του ΤΕΙ με το Διεθνες συΕΝ τη μέση 50%Opoppo
Τις δράσεις του προγράμματος
CLLD/LEADER Δράμας
ΤΕΛΟΣ στην έκπτωση του 50% στα πρ610800.032018 (11) Πρόσκληση Ε)δήλωσης
aan" Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας
στο του ωςτοα να ημερ όπτο πχες
(KOK). Όπως είνα γνωστό, αυτό που ίσχυε
μΟρι τώρα, ήταν ότι, αν πλήρωνες το πρόTEAD RN
ο του ΚΟΚ εντός 10 ημερών
οπιση στο 50% της οΕίας του. Αν δηλαδή
χαρακτήρα που αιμβάλουν με dgE00 ή 4-1 του Θανάση Πολυμένη
μεσο τρόπο στην ε4πηρέτηση και στη βελεντός 10 ηuepdw, τότε πλήρωνες 40 ευρώ!
Τώρα, με το véo νομο που ισχύει πλέον
από 30 Μαρτίου 2018, συμφωνα με το Ν
4520118 (4EK 51Α/30-3-2018), η ΟΛΤτωση
κονομίας για την επταξη τυν στόχων της
onExp4ένης τοπικής στρατηγικής Οι εν
ογω mpey άσεις παρέχονται δωρεάν στο
YeupaτηςΤραης του ΠάσΧ, προκουένου να ylva ounmrNa
το 86ματηςσυ00ευσης του ΤΕΙ Αν Μοεδοίος-eparrK(TEI
AM ), με το Διονές naven τήμο eeooalo t ης κατο TB Kaκαο, ή η όποια
ατό το κο ο ιαλύπτα μέρος μόνο του πραγ- Αυτή ήταν η απόφαση του 1 ο, συμφωνα pe 8ηλώοας που
ματκού κόστους της δραστηρότητας, έκανε χθες το μεσημέρι στον ρανοταο ama ς pera an
μεταβάλα τον μη ουοναμκό της χορακήραιτη συνάντηση που ebe o &ος ka a nepod ςτων δημοτικών
και δεν μπορεί να θευ ρηλεί ως αποημίωση παρατάξεων του Δήμου Δραας με τον mpra ητου ΤΕΙ Ale
για την ΠαρΕΧόμενη υπηρεσία
παραιένουν στην RaT4ιή συς ήταν.
Πα όσους αναρυτού ται, «ο véos κοκ
ισχύει ακομα και στους δρόμους ελεγχόμεΑστυνομια», επισημάνει μετά από σχετική
Οι διαι Ορι (ο άλογα με την ΕΠιλΕμό
τητά τους σε κάθε προκηρυσσόμενη uno
δράση σ μφωνα με το Α qu pév Τοπι
Ενα στην πρό
Αναλυτικότερα, ο δήμαρχος κ Μαμσάκος ap deloe πό το
mp00μένο Σ ατο ο νάντηση του 1ου και των enkepans
των δημοτικώ παρατά υ του Δ μου Δραμας με το πράταν
του Τ ΑΜΘ προε νου να ενημερω
κ.Καραμαϊ
κος κα οι επιφαήςτο αν π
παΕμμανουήλ Ηλιόπουλος και Τσαμποσης Εκτός από τον κ
καιτελιάσυ
οδ μαρχος κ. Μαμά
ης Πα
Τσαμπα
Πρόγρ μμακα τα οα
σχετικά με τις εοe e
Όπως το
ι ο ίδιος
οτιμο στάθ
μευσης oe οδούςελεγί ensone euons
στα 20 ευρώ, πλέον όμις η έκπτωση έχει
πολίτες μας πρέπει να πληρώνουν ολάκης, οη νομοθετική ρύθμιση αφορά όλα τα
στους σμπολίτες μας να προσέχουν πλέον
ξεις που υπάρχα στο γνωστό ζήτημα των αγχυνυσε ο.
κης. Από την πλευρά του ΤΟ ΑΜΘ, oul4Ετέχε ο πρύτανης
Μπα τ κας και ο α τ πρύτανης κ. Μητρ που ο
νης$δομάδαςσυ εδρασε γιαπρώτη φ ρά, υπό τη προεδρεία
που θα ξετάσει το Τημα τον παραπάνω συχυνυσεων των
τριών Εκπαδατιών ΙδΟιμάτων. σημαώσουΑΕ Βδώ ία λοοτικοί φ
είς με καταστατικό οκοπό την
. Παδείας κ Γ p you στη Geσσαλο wn, η Επιτροπ
απη συάτηση éynE
Οπως μας ενημέρωσε ο κ. Μαμσάκος
μια συ ήτηση εΤύ όλων των θαμ άτων σε πολύ καλό κλίμα και
υλοποίηση αησταχον epyo ,
κάνομε ένα δΕυμμ
βούλιο την άλλη Tpm, με την παρουσία όλων των θεσμών
νυνίας, όπου εκείπλκάθα πρα-Ε και ποφάσαφ
προς e ημέρωση όλα
άν ηση aum av mede λίγή ώρα προίδιος ο κ.Μαρ
σάκος σε σμέντευξη Τύπου που είΧΡ με τον βουλευτή Δράμας
am ή συ
ρηματοδοτουνη Δημό ο Δα
καιτης τοις κο
ύδρα,ση, αποχέτευση, οδοποία εντός ακ
μ ης ο
Σήμερα οι προκριματικοί αγώνες στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών
qu un τ), νέμιερ αμε
δημόαα κτίρια (500.000,00€)
2) Στήριξη για τη διμουργία, βε)πίυση ή
νικότερα την οδηγκή
υπερ φορά τους
Δραμινοί μαθητές στη διοργάνωση : net-dem
υποδομών (ιχ. ποδιοί σταθμο, αγροτικά ιατρία, κλπ) (370.000,00 €)
Formula 1 in Schools
Έως τις 5 Απριλίου
ωτικών καταστάσεων
| Η ομάδα αποτελείται από μαθητές του Εργαστηριακού Κέντρου και του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας | συγκεντρ
υποδομές μ
pής κλίμακας (π.Χ σημάνοεις, κοινοχρηστα
της Σουζάνας Θεοδωρίδου
2018 για την υοβολή των συγκε τρωτ
διαδρομές κλπ) (400.000,00 €)
και του 1ου
Σκοπός της
δόσας, που αν86οντα με τον πολαιαμό, με σης, eiar οι μα τές να ατοτήσουν
τηδιατήρηση,αποκατάσταση και ανοβάθμαη |γνώσεις κανοταμας και Empe σηματτης πολαυστικής και φυσικής κληρονομιάς κάτητας, να μάθουννασυνΕργο ο ται
artola mρατείνετα μέχρι και την
ευαισθητοποίησης
(σιμεριλαμβαναένων
και 14 χρονα σε περισσότpec από 30
πολπιστιών / αΝΒδριακών κέντρων, μουunalepou _ μάλα ΥΕφύρια κ.λπ.) P50 000,00 €)
κτηνοτροφικές εαυταλλασας (75.000,00 €
Χώρες, με την ου14Ετοχή mea0σότεετών. Στο πρόγρqua F1 in School, οι
μερώνο τα πάνω σε θεματα Φυοκής
βάνοντας υπόψη, τεχνκές δυσ
Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσΒω
και διάφορον εφαρμογών της Néuv
yaun, στο Αυτο αητοδράκο seppiv
ρόςκο
καταστροφκά
βάντα (40.250,00 €)
καιΕφαρμοσμένων Μοημαιών
8) Αποκατάσταση δασών και δασκίν Εκτά- Οι προκαματικα αγώνες της δοοσευν οπό mpo αγιές και άλλες φυ κές κατα-Ι Υάνωσης, θα διεφθαν σήμερα, an
στροφές και καταστροφικά ou4dro τις 930 το πρωί έως τις 6.30 τοαπ6AKTI ΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
της οοφησης). END δεν θα γίνουν
αγώνες ταχύτητας knock out Aidyn
eaylva αξιολόγησητώνδυο εργαοών
Engineering Portfolio) των
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΙΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
χαμμόρφωσηών των F1 μον
ον τ χνικών
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
τελων με τις
in Schools 2017, ενώ κάθε
ολάδια μοντέλα F1 Aurorauf
Αγγειοχειρουρ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
[email protected]
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
R "Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα