Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

14oC, 12.00

19oC, 8.00 μ.μ.

13oC - Υγρασία 64%-99% - Άνεμοι: Ν 2 - Β 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:05 - Δύση ηλίου: 19:50

€0.80

Êáô' åéêüíá êáé êáè' ïìïßùóéí!
Πλησίασαν, είπε ο αυτόπτης, με δυο ποδήλατα. Μαγάρισαν την εναπομείνασα γέφυρα του Κάιζερ με κακόγουστα γκράφιτι. Έγιναν απειλητικοί στις παρατηρήσεις όσων θέλησαν να τους αποτρέψουν. Τώρα αναμένεται η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων από τα Γιάννενα
να επιληφθεί... Δεν είναι λίγες οι φορές, που επιδεικνύεται αυτοκαταστροφική συμπεριφορά ως το αντίθετο της ευμάρειας, που θάλεγε κι
ο Γαλιατσάτος, και της μικροαστικής διαχείρισής της. Ακόμα κι αν ο υψίσυχνος αυθαιρεσίας πιστεύει ότι λειτουργεί αντισυστημικά, αποδοκιμάζοντας έτσι την καθεστηκυία τάξη. 3 >>

Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4622

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΚΕ

Óôï ÊÁÓ ôï óõíôñéâÜíé ôïõ êüìâïõ


ÈÝìá óôá sosial Ýãéíå ç
ðñüèåóç ôïõ ÏËÊÅ íá
öôéÜîåé åêåß óõíôñéâÜíé

Óôçí êáôïéêßá ôùí èåþí ç êåñêõñáúêÞ ÌïíÜäá ÄéÜóùóçò (ÅÌÅÄ)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η εικόνα της λιμενικής
εισόδου στην πόλη αναμένεται να απασχολήσει για μια ακόμα φορά το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
(ΚΑΣ). Η πρόταση του ΟΛΚΕ για
την κατασκευή στον κόμβο, απέναντι
από την ανατολική πύλη του λιμανιού, φωτιζόμενο με προβολείς συντριβάνι που οι πίδακες του νερού θα
αναβλύζουν από την απήδαλο ναυν,
οδεύει προς το ΚΑΣ. Η έγκριση της
κατασκευής ξεπερνάει τις αρμοδιότητες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Άλλωστε και την προηγούμενη φορά,
όσον αφορά στον σχεδιασμό της πύλης, αν και ανέδειξε μια ελαφρά ασυνενοησία ανάμεσα στην Αρχαιολογία
και τον ΟΛΚΕ, εντέλει ομονόησαν ενώπιον του ΚΑΣ, τροποποιήθηκε η
μελέτη και τα εμπόδια ξεπεράστηκαν.
Τώρα τίθεται ξανά το ζήτημα της αποπεράτωσης των έργων στην περιοχή και το μοναδικό αγκάθι στην όλη
υπόθεση είναι τα χρονικά περιθώρια
της έγκρισης ώστε να μπορέσει ο Οργανισμός να επαναδημοπρατήσει το
έργο της ολοκλήρωσης του κόμβου, εντός των προβλεπομένων από τους όρους της χρηματοδότησης ορίων.

Ç áðÜíôçóç ôçò
Ö.Å. ÌÜíôæáñïò
óôïí Óðýñï
>>
Äïëéáíßôç
11

Η Ειδική Μονάδα Έρευνας Διάσωσης (Ε.Μ.Ε.Δ.) Κέρκυρας, βρέθηκε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, στον Όλυμπο
για ακόμα μια φορά στις 29, 30 και 31 Μαρτίου.
5 >>

Ðáßñíïõí öùôéÜ ôá
ôÝëç êáèáñéüôçôáò
åëÝù åñãïóôáóßïõ

4 >>

Äåßôå ôï öåôéíü
åïñôáóôéêü âßíôåï
ôïõ enimerosi.com
ãéá ôï ÐÜó÷á

ÌÜãåøáí êáé öÝôïò ïé
ðáó÷áëéíÝò óõíáõëßåò
ôùí Öéëáñìïíéêþí >>
8&9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα