Πρωτοσέλιδο Σέντρα:Recognized text:
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

867

ÌÅÃ. ÔÅÔÁÑÔÇ 4 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018

Ç NAFA
õðïóôçñéêôÞò
ôçò ÅëëçíéêÞò
Ãïõíïðïéúáò !

Ç NAFA Þôáí êáé öÝôïò
ï ìåãÜëïò ÷ïñçãüò ôçò
Fur Excellence in Athens,
International Fur Fair

“Êýìá”
éóïðáëéþí

ÔÉÌÇ: 1 €

ÅÔÏÓ 18ï

Fur Excellence in Athens 2018

ÈåôéêÞ
áíáôñïðÞ ôïõ áñíçôéêïý êëßìáôïò
“Äåí ÷áñßæïõìå ôïõò ðåëÜôåò ðïõèåíÜ” !
ÃÕÍÁÉÊÅÉÏ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ

ÐáñÜäåéóïò – êüëáóç êáé åðéóôñïöÞ
ãéá ôçí ÊáóôïñéÜ!

Öéëß æùÞò
Âñï÷Þ áðü ãêïë (34) êáé íßêç “ìáìïýè”
ôçò ÁóôñáðÞò Ìåó. (1-12)!!!

áðü ôçí “ñïõêÝôá” Íéêüë ÔæéÜñá,
(3-2) óôï 94’ êáé NIKH TITËÏÕ
êüíôñá óôéò Ðéåñßäåò Ìïýóåò



Τελευταία νέα από την εφημερίδα