Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
+Μ.Τρίτη
Οικονομική Απριλίου
Αριθ. ΦύΑ: 6423
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
τα 2/30s | Ποιοι φορολογούμενοι Πρεπει να
μο αύξηση,,! μαζεύουν χάρτινεs αΠοδείξε1s
εργαζομέΣτην τελική ευθεία οι φορολογ|és δηλώσειs του 2018
Από την υποχρέωση
20% για το υπερβάλ
λον των 30.000 ευρώ
να κρατούν τις αποδείξεις για να χτίζουν το
αφορολόγητο έχουν
απαλλαχθεί εκατομμύρια φορολογούμενοι.
εισόδημα
Σημειώνεται ότι μισθωτοί και συνταξιού.
χοι 70 ετών και άνω, τα
άτομαμ ποσοστό
Οι συγκεκριμένες δα,
πανες μετρουν στο ανατηριας
αφορολόγητο και αν άνω, όσοι βρίσκονται
γίνονται με ηλεκτρο- σε δικαστική σ
νικό τρόπο επιβεβαιώνονται από τις
σταση, οι φορολογικοί
κάτοικοι της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. που υΠοχρεούνώρα για να διεκδικήσεις αύξηση. Στον
τράπεζες που στέλ.
νουν τα στοιχεία στην
ται σε υποβολή δήλω.
σης στην Ελλάδα και
φορολογούνται με την
ργαζόμενο
|εφορία.
στον ιδιωτικό τομέα.
ια τις φορολογικές
50 δε θα είναι κλει θεί ως επαγγελματ
168ευρω κα- ελάχιστα ποσά δαπα- εργασία και συντάξεις δωμένος.
θαρά τον μήνα, γι
γίνει μια αύξηση
ανα νών με πλαστικό εξαιρούνται από την Οι φορολογούμενοι Ποιοι πρέπει να μαχρήμα που θα πρέπει υποχρεωτική χρήση θα μπορούν ναπαρέμ. ζεύουν χάρτινες ano
συνέχεια στην 11 να συγκεντρώσουν οι ηλεκτρονικού χρήμα- βουν και να προσθέ. δείξεις
σουν δαπάνες οι Από την υποχρέωση
αδικαιούνται το αφο. Ωστόσο θα πρέπει να οποίες ενδεχομένως χρήσης ηλεκτρονικών
ρολόγητο είναι τα ακό- έχουν συγκεντρώσεις δεν θα εμφανίζονται μέσων πληρωμής εξαι
αποδείξεις για τις αγο- όπως για παράδειγμα ρούνται φορολογού
10% του ετησίου ει ρές αγαθών και Πα- πληρωμές που έχουν μενοι από 70ετών κα
φορολογούμενοι για τος
Tan στιμα ια
όσ0us έχουν
γρηματικών μεταφορά
να νόσο
αδήλωτ0US
αδήλωτου
αυτό μανέρχετα όσον
σοδήματος, εφόσον
δηλώσουν τοώ στον
ρία 80% και άνω , όσοι
ρία 80% και
ώσουν το ποσό των
δαπανών με αποδείξεις στον κωδικό 049050 του Ε1
Σύμφωνα με πληροχρηματικών ποσών
|110.000 ευρώ
από τον λογαριασμό
τους σε λογαριασμό
ελεύθερου επαγγελ.
βρίσκονται σε δικα
στική συμπαράσταση
οι φορολογικοί κάτου.
εργαζόμεν°us
15% του κλιμακίου εισοδήματος από 10.001
ματία RX-γιατρού, ο
οποίος δεν έχει δηλω
έως και 30.000 ευρώ
κοι της Ε.Εκαι του
φορίες, ο κωδικός 049Φορολογικές δηλώσεις
Τους τέσσερουργο
Καμπάνα 22%
ους το
στηρίζει την
του για τα εργασιακά.
τουριατοεργο λιτική αν δεν καλυφθεί
Αλληλεγγύης το αφορολόγητο
σφατα
Εργασίας, Κοινωνικής
Έφη ΑΧτσιόγλου, στο
περιφερειακό συνέ
δριο για την ανάπτυξη
με κάρτεs
Σελίδα 9