Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

Ì. ÔÑÉÔÇ 3 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.513 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

«ØÞöéóáí» ãéá ÐÜó÷á
Ðåëïðüííçóï êáé Éüíéï
ÊáëÜâñõôá,
ÆÜêõíèïò,
ÊåöáëïíéÜ
êáé ÊÝñêõñá,
ðñùôáãùíéóôïýí
óôéò ðñïôéìÞóåéò
ôùí åêäñïìÝùí
- Ðïý êõìáßíïíôáé ïé ôéìÝò
ôùí êáôáëõìÜôùí
ÓÅË. 15

ÐñïöõëÜêéóç
ãéá äõï áðü
ôá ìÝëç ôçò
óõììïñßáò...
Το δρόµο προς τις φυλακές, παίρνουν δύο από
τους τέσσερις κατηγορούµενους για συµµετοχή στη συµµορία που
εισέβαλε µε ΙΧ στις βιτρίνες καταστηµάτων και τα
έκλεβαν. Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες
στα δικαστήρια της Πάτρας. Οι δύο από αυτούς,
ένας 28χρονος και ένας
23χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ στους
άλλους δύο, έναν 30χρονο
και έναν 18χρονο, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι
µέχρι την εκδίκαση της
υπόθεσης.

ΜΑΖΕΥΕΙ... 100ΕΥΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΩΡΡΑ
Ãéá íá óôåßëïõí
øçößóìáôá ãéá ôï
Óêïðéáíü, üðùò
éó÷õñßæïíôáé óå
éóôïóåëßäá ðïõ
óõíäÝåôáé ìå ôïí åðßóçìï
éóôüôïðï ôçò “ÅëëÞíùí
ÓõíÝëåõóéò” - ¸ùëç
íïìéêÜ ç êßíçóÞ ôïõò…
ÓÅË.13

Óáñùôéêïß
Ýëåã÷ïé
óôçí áãïñÜ
Îåêßíçóáí áðü ðñï÷èÝò ïé åíôáôéêïß Ýëåã÷ïé ôùí ìéêôþí êëéìáêßùí
ôçò Åöïñßáò êáé ôïõ ÉÊÁ óôçí áãïñÜ
ôçò ÐÜôñáò, óå åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá, êáöåôÝñéåò, ìßíé ìÜñêåô, áêüìç êáé óå åðéâÜôåò ôáîß. Óýìöùíá
ìå ðëçñïöïñßåò, åëÝã÷ïõí áêüìç
êáé åÜí ôá POS Ý÷ïõí ôá ßäéá óôïé÷åßá ìå ôçí ôáìåéáêÞ ìç÷áíÞ. ÂñÝèçêáí, ìÜëéóôá, POS, ôá ïðïßá äåí
áíÞêáí óôéò åðé÷åéñÞóåéò üðïõ åêäßäïíôáé ïé áðïäåßîåéò! Ïé Ýëåã÷ïé
áíáìÝíåôáé íá óõíå÷éóôïýí óôçí
ÐÜôñá êáé ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ.

ÐáñáäåéãìáôéêÞ
ôéìùñßá óôïí
ðáéäüöéëï
ÐïéíÞ êÜèåéñîçò 44 åôþí åðÝâáëå ÷èåò ôï Ìéêôü Ïñêùôü Åöåôåßï ôçò ÐÜôñáò óå 55÷ñïíï, ãéá
ôïí êáô’ åîáêïëïýèçóç âéáóìü, ôçí
áðïðëÜíçóç ðáéäéþí êáé ôçí êáôÜ÷ñçóç áíçëßêùí óå áóÝëãåéá. Ðñùôüäéêá, ôï 2015, åß÷å êáôáäéêáóôåß
óå 67÷ñüíéá êÜèåéñîçò áðü ôï Êáêïõñãéïäéêåßï Ðýñãïõ.

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006