Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επιπλέον 40 ιστοσελίδες στην blacklist της ΕΕΕΠ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ. :0,50 E A.Φ. 5197 M.Τρίτη 03.04.2018
ή Email:
[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:
Πώληση 7,25
εκατ. μετοχών
από Νικόλαο
και Μαρία
Αο. Ξενόφος.
>>> Τελ.
Πρόκληση ο στόχος για έσοδα δύο δισ.
από ιδιωτικοποιήσεις το 2018
Ακατάσχετη λασπολογία από ΝΔ
για το νέο διοικητή του ΕΦΚΑ
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ»
ανακοινωσε οτι ο μη εκτελε
της Εταιρείας κ. Νικόλαος
Κάμπας, προέβη σήμερα
μέσω εξωχρηματιστηριακής
συναλλαγής σε πώληση
4.397.383 κοινών ονομαστιχων μετοχών της ΕταιρΑνονεά προγράμματα
εναντι συνο/υχου τιμηματος 24.185.606,50 ευρώ
Επιπλέον η «ΙΕΚ ΤΕΡΝΑ»
ανακοίνωσε ότι, η κ. Μαρία
του μη εχτε
λεστιχού
της Εταιρείας, προέβη σήμε
ρα μεσω εζωχοηματιστηρια2.856.365 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρειας εναντι συνουχου τ.μηματος 15.710.007,50 ευρώ
ηνική Στατιστική Αρχή
Μείωση 4-1
Αύξηση 07% στον δείκτη
| χυλού εργασιών εμπορίου
0,4% στις τιμέ
παραγωγού στη
βιομηχανία
Η Ελληνική Στατιστική . Ο Γενικός Δείκτης Όγκου,
Αρχή αναχοινώνει τους κατά τον μήνα Ιανουάριο
Δείκτες Κύκλου Εργασιών 2018, σε σύγκριση με τον
ου στο Λιανιχο αντιστοιχο οειχτη του ΙανοΕμπόριο, με ετος βάσης ναριου 2017, παρουσιασε Τα δυο προγράμματα συνολιχουχοστος 44 εχατομμυουον
οράς τον Ιανουάριο 2018, η
εξελι
να με στοιχεία προσωρινά
χαι διορθωμένα ως πρός τον
αυξηση 1,5% και σε συγχριση με τον αντίστοιχο δείκτη
τον Δεκεμβρίου 2017 μειοευρω τα οποια θα χρηματοδοτηθουν απο το ΕΣΙΙΑ, αποτε
λούν τη δεύτερη φάση του προγράμματος ψηφιοποίησης της
100,0 και μη ο αναφ
τον οποιων, συ u4co.
δικαιοσυνης. Πως θα βρισκονται online 280 δικαστηρια της
ση 17,5%
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών αριθμό εργάσιμων ημερών . Ο εποχικά διορθωμένος
Παραγιογού στη Βιομηχανία τυπικού μηνα ίσης χρονικής Γενικός Δείοτης Κύηλου
Στην υπογράρή Μνημονίου με κού χόστος 44 εχατομμυρίων
στόχο τη μεταβάση της Διχαι- ευοώ, τα οποία θα χρηματοοσύνης στην ηλεχτρονική δοτηθούν από τοΡΣΠΑ, αποεποχη υπεγραι orvo υπουρ ος τελουν τη δευτερη φζση του
εγχώριας και εξωτεργασιών, κατα τον, μηνα
υάριο 2018, σε σύγκριια
Διχαιοσύνης
. Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου
Ιανουάριο 2018, σε σύγχοτου Ιανουαρίου 201
ουσιασε αυΕηση 0,7% και,
ση με τον αντίστοιχο δείκτη
Whq 1αχής Πολιτι- της διχαιοσύνης σε 280 διχα, παρ- κής Νίκος Παππάς. Οι δυο στήρια της χώρας τα οποία
να του
ε τα στοιχεία που δημοσιο- Ι ργασιων κατά τον
ουσίασε μείωση 0,4%
υπουργοι ΥΥει
πλέον θα βρίσκονται «on li
γοάμματα για την αναβάθμιση αλλάζοντας (μετά την διο1xαρ- . Ο εποχιχα διοοθ(ουένος του διχαστιχού συστηματος με ητική) χαι την ποινική χαι
ιο του 2018, ο δείκτης ηταν
νος κατά 1,3%
πουτιχη διχαιοσυνη
Γενικός Δεικτης γκου,
χατά τον μήνα Ιανουάριο
2018, σε σύγκριση με τον Τα δυο προγράμματα συν
την χρηση ψη4ιαχον μεσον,
ικός Δείκτης του
δωδεκαμήνου Μαρτίου
μειωση αντιστοιχο
σιασε μειώση