Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27016 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
Δ. ΤζανακόΠουλος: «Επενδυτικά Πλάνα
αςιας 3 01σ. ευρω ανακοινω ηκαν
το τεΛΕντα 10 01ημερο»
Σχέδιο για
οικονομικη
αναπτυςη με
Ρεκόρ δεκαετίας σημείωσαν οι ξένες επενδύσεις το 2017
κό χαι ευΟωπαϊκό επίπεδο οι στόχοι της
μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκη
πίου, της διείσδυσης των ΑΠΕ και της ε
Εοιχονόμησης ενέQγειας, τόνισε ανα
πληρωτής υπουργός lleQ1βάλλοντος και
ς δυσπραγίας
ευμένο
ιτικής αντιπολίτε
Διαρκους Επιτροπης 11αράγωγης και Ε
μπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επι
τροπης ιιροστασιας lleQu α^^οντος, την
σης η οποία, δεν ξεχνάμε, συνέ
ση με την οιχονο
και στον
μα, έ.
ως το 2030, και την χατάQτιση μιας ευ
θυνότητας
ύτερης στρατηγιχής απεξάρτησης από
τα 0Quxτά καύσιμα, έως το 2050
η στάση του x. Μητσοτάκη στο
Μνημείο ανευθυνότητας»
Τζανακόπουλος, τη στάση του προέδρου της Ν.Δ
ται ευρο το οποίο συμφώνησαν να δημιου Υήσουν
είο Ανάπτυξης Νέας Οκονομίας (ΤΑΝΕΟ)
ση του ΥΠΕΝ και της κυ
σε ο χυβερνητιχός εχπρόσωπος
oQ δεχα ετίας χατέγραψαν οι ξένες επεν
άπτυξη
νδυτικό fund των Ηνωμ
ας, και
ένων Αρα
M, με αφορμή και την άρνησή του να ενημερωΕμιράτων Mubadala Investment Company. Το νέο
θεί από τον υπονογό ΕΕυτέρχων Nixo Κοτζιά
έρνηση υπερασπίζεται μ
νάχαμηη,
τόνισε ο υπουργος Επιχο ατει
5.000 θέσεις
κοινω penous
εργασιας Υια την
αίσθημα
οποια αποτελει την χου
Η επένδυση ύψος 600 εκατ. ευοό, μόνο για το
βάση όλων των ελληνικών χυβερνήσεων την τελευταία δεκαετία. Και σε αυτό το πλαίσιο αναζητά την
σης των οιαπιστευμενων πο ITLxwv συνταχτον
τριαμεσάστοτελευταίοσήμερο αναχοινυ θηκαν
ρωπαϊκ
Τζανακόπουλος χαι επιτέθηχε στον Χ. Μητσοτάκη
πιση μαίνοντας: «Αποτελεί όμως
νότητας
υπε%φύγει-δηλώνοντας ότι δεν θα ψηφίσει μια λύση σε αυτά τα πλαίσια της εθνικής γραμμής. Και, ε
ευρω, που ειναι
πυροπροστασία
η διαρχής προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να
τέσσερα χρόνια
να νέο πρόγQαμμαχοινωφελούς
ια την αντι πυριχη προστασια
στην ελληνική ουχονομία, για την ανάπτυξη τεχνολογιχών διχτύων οπτικ
θεια που γίνεται στον τομέα της προσέλησης
ουσεων, που συ
home) χαι5G
Η δημι
κής ouxovou
ξεκαθα
ντευξη Τύπου η υπου!γός Ε!γασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης χαι Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εφη Αχτσιόγλου, ο ανα
πληρωτής υπουργός Περίβάλλοντος και
Ανησυχ01 01 επεν οντες Yia
πανκόσμιο εμπορικό Πόλεμο
φυπ OUQ70ς Εργασίας, Νάσος Ηλιόπου
νας μεγάλης κλίμακας παγκόσμιος
εμπ0Q1κός πόλεμος δεν έχει ξεσπάσει ακόμη αλλά οι αγορές δεν εχουν σταματη
Τραμπ έχεισυναρτήσε ι την άρση των δυσμών για τον Καναδά και το Μεξικό με
μία επαναδιαπραγμάτευση της NAFTA
(της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου των
χωρών της Βόρειας Αμερικής). Αξιώματούχοι δήλωσαν ότι ο επόμενος γύρος διαδεν είναι βέβαιη και υπάρχουν ανάμει
κτα μηνύματα όσον αφορά τις πιθανότητες
μιας γρηγορης σημαντικής προόδου. Η Κί
να έχει προειδοποιήσει, εν τω μεταξύ, ότι
μπορεί να βάλει στο στόχαστρο της ένα
ευρύ φάσμα αμερικανικών επιχειρήσεων
όγραμμα κοι
για την αντιπυρική προστασια των δασων
σχεδίασαν από κοινού τα υπουργεία Ερ
τό και οι αναλυτές να προειδοποιούν για
εων αναμένεται να αρχισ
α παραμε
νουν η κατευθυντήρια δύναμη για τις τ
στις 8 Απριλίου, αλλά η ημερομηνία αυτή
σμούς σε εισαγωγές κινεζι
la annn 1η στο
διάστημα αναζητά νες ημέρες
εκατ. ευρω
n NASA
νια το 66% του ΔΕΣΦΑ
τά τις εκπληχτιχές ανακαλύψεις
ελτιωμένες προσφορές και από τα δύο επενδυτικά σχήματα που διεκδιχούν το
μήνα ακόμη. Η Νότια Κορέα έκανε συμ
φωνία με τις ΗΠΑ, η
μείωση των εξαγωγών της χάλυβα για να
αποφύγει τους δασμούς. Η Ευρωπαικη Ε
ΑΙΠΕΔ και 35%
66% (31% συμμετοχή του Τ
θνικού Συστηματος Φυσικού Αευου (ΔΕΣΦΑ), ζητησε το ΤΑΙΠΕΔ μετά την αποσφ
γιση των δεσμευτικων προσφορων. Αυτό αποτελει ένδειξη ότι αφ ενός υπάΟΧει η δυνα
η NASA ετοιμάζεται να
συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του Διαχε
ξεύσει ένα νέο δ0QUφόρο που ονομάζεται
TESS και η αποστολη του ειναι να βρει
τητα υ μηλότερου τιμήματος, ενώ αφ ' ετέρου οι προσφορές των δύο κοινοπQαξιών δεν
Πριν από 25 χρόνια, κανεις δεν ηξερε
με βεβαιότητα εάν τα αστέρια που φωτιη Αυστραλια και η Αργεντινη εχουν προ
θεσμία έως την 1η Μαΐου για να επιτυαποκλινουν μεταξύ τους σε ποσοστό άνω του 15%. Οι βελτιωτικές προσφ00ες θα αξιο
λογηθούν σε επόμενη συνε00ίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου
Τα δύο επενδυτικά σχήματα που διεκδικούν τον ΔΕΣΦΑ είναι τα εξής:
Κοινοπραξία των εταιρειών Snam Sp.A., Enagas
οιχες συμφωνίες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα