Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Μαρτίου
Αριθ. ΦύΑ: 6421
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Délias
διαφυγίρομε
«Κόλαση» μετά το Πάσχα με
τα νέα ασφαλιστικά «χαράτσια»
τηs φοροηλεκτρονικά | Για μία ακόμη φορά και τούτο, υπό το
βάρος των τεράστιων
κυβέρνηση από τους
και πιο αυξανόμενες
επιβαρύνσεις για
τιμολόγια
αναβάλλονται τα νέα
«χαράπέσεων που
τσια» nou πρέπει να
επαγγελματίες,
αντιμετωπίζουν
επωμιστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες,
Πλέον, τα νέα ασφαλιστικά "χαράτσια" σχεδιάζεται να έρθουν
ασφαλιστικές
μετά το Πάσχα, δη- ρές, αλλά και γιγάν.
λαδή από τα μέσα τιων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Τα.
Απριλίου και έπειτα,
αναφέρει το capital.gr.
Ένα βήμα μπροστά!! Πρόκειται για τις μεία.
από τη φοροδιαφυγή
θέλει να βρεθεί το
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης για τον
υπολογισμό παλιών και
νέων εισφορών, καταμικών επαναϋπολογι
σμών των εισφορών
του 2017,αλλά και του
2018,διαμορφώνεται
ος εξής:
αναδρομικες
τρεις
ασφαλιστικες
ρύνσεις:
Δεοομενου, ομως, οτι
τα Ασφαλιστικά Ταμεία
δεν «σηκώνουν» άλλη
αναμονή η περίοδος
Οικονομικών προκειμένου να περιορί-Τον συμψηφισμό
σει δραστικά το των εισφορων. Του μετα τον ερχομενο λαμβάνει γιγάντιο 1) Συμψηφισμός ει
μενο που στοιχίζει ξεκινησει τονωριτερο τωμενη απο επιπλεον δυασμό με τον φόβο Ο συμψηφισμός με
2017. Προβλέπεται να
τον ερχόμενο Απρίλιο,
του επικουρικού και
οσηρό αυτό φαινόΑπρίλιο θα είναι φορ.
όγκο. Αυτό, σε συνσφορών 2017
αναδρομικά
στα έσοδα του κρα
ασφαλι.
Υια ενδεχόμενες έντοταξύ καταβληθεισών
-Την καταβολή των στικ
διπλών εισφορώνυπέρ δήλωσαν υψηλότερο θαέφερναν αναδρομε σφορών όλων των
συνέχεια στην 11
ρη για οσους νες αντιδράσεις που και καταβλητέων ει
εισόδημα το 2016 σε
έση με το 2015, ειδικά αν αυτοί είναι αυκέςεπιβαρύνσεις σε ελεύθερων επαγγελ
του εφάπαξ. Αναμένε.
ται να ξεκινήσει από
πολλούς επαγγελμα- ματιών για το έτος
τίες,
η κατάργηση
οδήγησε
2017 θα ξεκινήσει το
τον ερχόμενοιούνιο ή τοαπασχολούμενου υπουργείο Εργασίας ερχόμενο Αρλιοαντ
-Τον συμψηφισμό κηγόρο.
2018. Σχεδιάζεται να οποία πρέπει να
μηχανικοί, γιατροί ή δι
στην απόφαση της με- για τον τρέχοντ
τάθεσης των παρα. μήνα, όπως αρχικά
πάνω διαδικασιών για
επεξεργασία την
προγραμματιζόταν).
τα μέσα περίπου του
2018 ή ακόμη πιο μετά.
Για όσους αυτοαπα
οχολουμένους προκ .
ερχόξεκινήσει τον
νουν οι αρμόδιες υπητης
KVES μητέρεS
μενο Σεπτέμβριο
Το τοπίο των αναδροσυνέχεια στην 101
Νέα δεδομένα
Συνταγματική και νόμιμη ειναι η καταρ.
Νοεμβρίου 2012 και
μετά της ισόβιας σύνΕγκύκλι0s ανοίγει το δρόμο για αυξήσει,
έως80% σεμερίδασυνταξιούχων
που ελάμβαναν οι πο
λύτεκνες μητέρες
έκρινε το Α' Τμήμα
του Συμβουλίου της
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9