Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÓÁÂÂÁÔÏ 31 ÌÁÑÔÉÏÕ - ÊÕÑÉÁÊÇ 1 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.512 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
Ã. ÃÁÆÅÔÁÓ

ÓïêáñéóìÝíç
ç êïéíùíßá
ôçò ÐÜôñáò
Σοκαρισµένοι είναι οι
συγγενείς, οι φίλοι και οι
συνάδελφοι του 57χρονου
Γιάννη Γαζετά που σκοτώθηκε το βράδυ της Πέµπτης,
υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν παρασύρθηκε
από αµαξοστοιχία του προαστιακού σιδηρόδροµου,
στο ύψος της Ιχθυόσκαλας
Πατρών. Η σύζυγός του και
τα δυο του παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Η
κηδεία του θα γίνει σήµερα στις 11 το πρωί, από τον
Ιερό Ναό Μεταµόρφωσης
Σωτήρος Γλαύκου Οβρυάς.

Óôï ìéêñïóêüðéï...
ôá êñÝáôá ôçò áãïñÜò
Åðßêåéíôáé óáñùôéêïß Ýëåã÷ïé óôçí ðáó÷áëéíÞ áãïñÜ êáé ôïõò ðñïìçèåõôÝò ôçò ÐÜôñáò
êáé, êáô’ åðÝêôáóç, ôçò Á÷áÀáò, ãéá áéó÷ñïêÝñäåéá êáé åëëçíïðïßçóçò îÝíùí êñåÜôùí…

ÐÅÁÊ: 18 ÌÇÍÅÓ ÖÕËÁÊÉÓÇ ÌÅ
ÁÍÁÓÔÏËÇ ÓÔÏÍ ÐÑ. ÐÑÏÅÄÑÏ

ÔÑÁÐÅÆÁ

ÐïõëÞèçêå
ôï áêßíçôï
ôçò Á÷áúêÞò
ÓÅË.2

ÓÊËÇÑÅÓ ÄÇËÙÓÅÉÓ ÔÏÕ Ã. ÑÁÃÊÏÕÓÇ
ÊÁÔÁ ÔÏÕ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÁÌÂÑÏÓÉÏÕ

Ãéá ôï èÜíáôï ôçò ÓåìÝëçò - Èåïäþñáò Áíôýðá
Óå 18 ìÞíåò öõëÜêéóç ìå áíáóôïëÞ ôéìùñÞèçêå áðü ôï ÄéêáóôÞñéï ï ôüôå
ðñüåäñïò ôïõ ÐÅÁÊ ãéá ôï èÜíáôï ôçò 27÷ñïíçò áèëÞôñéáò ÓåìÝëçò-Èåïäþñáò Áíôýðá, ç ïðïßá åß÷å âñåé îáöíéêü èÜíáôï óôçí ðéóßíá ôïõ êïëõìâçôçñßïõ
«Ðåðáíüò», ôïí ÌÜñôéï ôïõ 2014, åíþ Ýêáíå ðñïðüíçóç. Áèþïé êñßèçêáí ï
ðñïðïíçôÞò áëëÜ êáé ï áíáðëçñùôÞò Ðñüåäñïò ôïõ ÐÅÁÊ. Ç ìçôÝñá ôçò ÓåìÝëçò äÞëùóå ðùò áéóèÜíåôáé äéêáéùìÝíç, Ýóôù êáé áí ç ÓåìÝëç äåí ðñüêåéôáé
ðïôÝ íá ãõñßóåé ðßóù. Ç áðüöáóç üðùò åßðå èá óõìâÜëëåé þóôå íá ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá óå üëåò ôéò ðéóßíåò ãéá íá ìçí ÷áèåß Üëëç æùÞ. Áðü ôçí ðëåõñÜ
ôïõ ï óõíÞãïñïò ÕðåñÜóðéóçò ôïõ ôüôå ÐñïÝäñïõ, Ðáíáãéþôçò Áëåîüðïõëïò,
äÞëùóå ðùò ç áðüöáóç èá êñéèåß êáé óå äåýôåñï âáèìü.

Ï ðñþçí
Õðïõñãüò ìéëÜ
óôçí «Á»: «ÁõôÝò
ïé óõìðåñéöïñÝò
ãõñßæïõí ôïí
ðïëéôéóìü
áéþíåò ðßóù…».

ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ

ÕðïäÝ÷åôáé
óÞìåñá
ôïí ÏÖÇ

ÓÅË.16

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Στα χέρια των Πατρινών
επιχειρηµατιών Χάρη και
Ανδρέα Ανδρικόπουλου,
των οµώνυµων σούπερ
µάρκετ, πέρασε το ακίνητο
της Αχαΐκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, στην οδό Μιχαλακοπούλου 66. Οι αδελφοί Ανδρικόπουλοι ήταν οι
µοναδικοί ενδιαφερόµενοι
και πλειοδότες, στην ηλεκτρονική δηµοπρασία που
διενεργήθηκε. Το ακίνητο
είναι διατηρητέο, έχει επιφάνεια 825 τ.µ. και διαθέτει ισόγειο, ηµιώροφο, δύο
ορόφους και δώµα.

H Παναχαϊκή υποδέχεται
σήµερα, στις 3 το µεσηµέρι,
στην Αγυιά, τον πρωτοπόρο
ΟΦΗ στο δεύτερο συνεχόµενο εντός έδρας µεγάλο
παιχνίδι. Το παιχνίδι µε τους
Ηρακλειώτες είναι ένα µεγάλο ντέρµπι, που έχει και
αυτό, µετά τον Άρη, άρωµα από το παρελθόν και τα
χρόνια της Α’ Εθνικής
ÓÅË.13