Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
«Πλημμέλημα»
Αριθμ. Φύλ. 410141 Έτος 1420V
Τιμή 1,50 (μέ τό βιβλίο 4€)
Σάββατο 31 M
Εκδο ασικά όκτηστρόγει τη ατών ε άματικών
Κουτος άπαγωγέας
ή Τουρκία
ΤΟΥΡΚΟΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
1 απο την έπιχείρηση στο Κοσσυφοπέδιο
βεβαιώνουν οί
να το χουμε στο μυαλό μας ίς ένα
πάσης άρχήςδικαίου τους κρατούν
«δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο» και οχι για
«Συνχλονιστική Με) αληΈδουα
θνούς νομιμότητος. Καλον ειναι να
το θυμούνται αυτό οσοι δυτικοί συτην τουρκική στρατοχωροφυλακή
να εισέρχεται σέ έλληνικό έδαφος
γιά νά άπαγάγει τους δύο 'Ελληνες
οτου βεβαίως ύποστούν και αυτές
τιςσυνέπειες τής διπροσωπιας και
τής άναξιοπιστίας αύτου τού δι
Άνέκόοτακείμενα
ΠΕΝΝΙΕΣ
τής Διδούς Σωτηρίου
Macera
Υπό έκδοσιν δεκαπέντε χρόνια μετά τον θάνατό της
ται να κυκλοφορήσει το 2019, δεας ας πνευματικού ανθρώπου και
κλοφορήσει μετά τον θάνατο τής
μέσα σέ τοίχους στους τόπους διανότου και στο πώςόσυναισθηματιματα
Της ημέρας
Σάββατο του Λαζάρου, βοήθειά μας
άρχιζε μέ τά κάλαντα τής ήμέρα"
θεσπισθε τό «Γονήκ έ τ» πού μ8s
νά Τήν βαρΕθούμε!
πού &ρχιζε ό πατέρας
ήταν κάτι πού δένκά Ε τόσο μεγάI
Trobe-έπάνω, ώστε όταν
είδα τρόμο US, ET6α βάσανα καί π6τη, γιά κάποιες ξεχωριστές ήμέγάλης-Εβδομάδας, ή μετάληνητής
ή κοσμικό νησί γιά νά σέ γρά μουν
ρουμε τών όμματιών μας
μια οικογενειακή, έκτάσεγλέντι, μέ δλο s τούς φίλους καί
άΥΥΚΕ. Γιατί τότε ή Έλλάδα
δσα κάναμε μέχρι b ίνη τήν
Διαβάστε τα άοθρά
όνο ο ρης το στ τι
χρόνια
K Tv6ργ
«ΕΙσοδο στα 100σουμα»
πο είχαν ο κορδέλες στάπέδια
φούρνου καί τά ζαχαροπλαστεία
σίας. Λέςκαίύπήρχεέπέμβασηένός
ρά μόνο τήν πασχαλινή περίοδο. Γιατί τότε δεν ήταν τόσοουμας Εχει κάνεί νά τό άναπολούμε μέ
λεο, καθώς τότε τό Σάββατο δεν
λεται μιά ταινία, τήν όποία β1b
τραπέζι, όπως συνέβαινε την Λα-