Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

15oC, 12.00

20oC, 8.00 μ.μ.

16oC - Υγρασία 55%-77% - Άνεμοι: ΝΑ 6-5 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:11 - Δύση ηλίου: 19:47

€0.80

... ¼ôé áõôþí åóôéí ç âáóéëåßá ôùí ïõñáíþí
Σε συνέχεια του χθεσινού, κύριου άρθρου, που πήρε τη θέση του πρώτου θέματος υπό τον τίτλο «φτωχαίνοντας σ’ έναν τόπο πλούσιο», επισημαίνεται ότι η μετατροπή της δικής μας παραγωγής σε ξένο εθνικό εισόδημα αναφέρεται αποκλειστικά στον επιμερισμό της απόδοσης του κεφαλαίου, του «δικού» μας και του «ξένου». Δεν αφορά στην υπόθεση της «προσόδου» της εργασίας. Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς
ριγμένη. Λειτουργεί σαν το βατράχι της γνωστής παροιμίας, που πληρώνει τον «τσάκο» των βουβαλιών στον ... βάλτο. Όμως οι συνέπειες
του ριξίματος της εργασίας στη μοιρασία, αποτυπώνονται κι αυτές στο πολύπαθο σώμα της τοπικής αγοράς. 3 >>
ÄåõôÝñá 2.4.2018
Viking Star: 08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 954
Athena: 18:30 - 13:30 - ÅðéâÜôåò: 52

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 46206

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

ÐïõëÞóáìå êïøï÷ñïíéÜ ôá äéêÜ ìáò


Ïé ÓÝñâïé åßíáé
Ïñãáíþíïíôáé ïé êÜôïéêïé ôçò ðáëéÜò ðüëçò
ðéï ìÜãêåò áðü åìÜò;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ*

Å

ίτε οι Σέρβοι είναι έξυπνοι και
οι Έλληνες ηλίθιοι ή κάτι «περίεργο» συμβαίνει, αφού δεν είναι λογικό η ίδια εταιρεία να προσφέρει τόσο χαμηλό τίμημα για τα
14 ελληνικά αεροδρόμια, που έχουν
πολλαπλάσια κίνηση και έσοδα από
το «ΝικολαΤέσλα», με τους δείκτες
αύξησης της κίνησης να είναι πέρα
από αισιόδοξοι για επιπλέον κέρδη
τα επόμενα χρόνια. Ερωτηματικά
γεννιούνται αν τελικά η Vinciμπήκε
στη διαδικασία για να διεκδικήσει
πραγματικά τα ελληνικά αεροδρόμια, ή απλά υπέβαλε μια προσφορά
για να «νομιμοποιήσει» τη σκανδαλώδη σύμβαση.
Σελίδα 3>>

Δημιουργείται «Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας» για τα πολυσύνθετα προβλήματα και τις μεγάλες
προκλήσεις
4 >>

Ôï ïéêüðåäï 1 óôç èÜëáóóá
ôçò ÊÝñêõñáò óôï åðßêåíôñï
ôùí åëëçíïáëâáíéêþí óõíïìéëéþí
ÊõêëïöïñéáêÝò
ñõèìßóåéò ãéá
ôçí áõñéáíÞ
>>
ëéôáíåßá
3

Äåßôå ôï öåôéíü
åïñôáóôéêü âßíôåï
ôïõ enimerosi.com
ãéá ôï ÐÜó÷á

7 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα