Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Ma30iou
Παρασκευή
Μαρτίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρ0S Παράταση
ΟΙ εΚΠτωσε!s νια τα αυθαίρετα
τηρούν όλοι
οι ελεύθεροι
Παράταση μέχρι τις 8
Οκτωβρίου πρόκειται
να δώσει το υπουργείο
ηθέντα κτίρια και η δυνατότητα νομιμοποί
αυθαίρετ
εξαρτημένα
μιμα κτίρια.
φωνα με πληροφορίες,
του Ελεύθερου Τύπου,
στην προθεσμία που Αναφορικά με τη μελήγει 8 Απρλίου και λέτη στατικής επάρπτωση 20% σε όσους ξεκαθαρίζει με ποιον
ιδιοκτήτες αυθαιρέ. τροπο θα γίνεται ο
επάρκειας, ο ρόλος
του μηχανικού, το κόστος κ.τ.λ. αλλά και θα
ρυθμίσεις νομιμοποί.
Στο εξής από 1η la| Η
συγκεκριμένη
μους στον νέο τουτην έκπτωση του 20%
τέλος στην ατέλειωτη
χαρτούρα με τα τιμολόγια. Ηλεκτρονικά
α τηρούν τα βιβλία
είναι μία από τις πέντε
που αναμένονται να
κατατεθούν λίγο μετ
το Πάσχα και θα περιαναΥκαίες επεμβάσεις.
Σημειώνεται
μος προβλέπει η μελέτη να γίνεται σχεδό
κάποια ειδική κατηγοτη χαμηλή κινητικό
ελεύθεροι |λαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τη σεις προκειμένου
πολύτεκνος, δικαιου- ησης είχε επισημάν
ται ένα συνδυα
σσια χωροταξία,
νομιμοποιηθεί το ακίέχει σ
ΦορολογικέS
δηλώσει:
λύνουν τις "γκρίζες
ζώνες>> που έχουν επισημάνει επανειλημπεριληφθεί
υποχρέωση για τα κ
ρια Που υπάγονται στις
ως κάποιος είναι πολύτε. γοντες της αγοράς!
κνος με δευτε. υποστηρίζουν στον
ρεύουσα κατοικία
τών 8άνεια μικρότερη
εξελίσσεται υπουργείο
τρεις απο τις τεσσερις
είναι οι μελ τη στααι
κής επάρκειας ή προ
Πώs θαλ σετε
σεισμικού κανονισμού να καταβάλει το 5096 Περιβάλλοντος η διευ
Η έκπτωση του 20% του προστίμου. Αν δια- θέτηση των αυθαιρ
αποθηκών
φιλοξεισογείων με μειωτικό αφορά όσους ιδιοκτή. κανονίσει το ακίνητό των παρά τις ευνοϊκές
συντελεστή, η αλλαγή τες θα μεταφέρουν του εντός του νέου ρυθμίσεις που υπάρ
χρήσης σε τακτοποι. από τους παλιούς νό- εξαμήνου, θα πάρει
«Νάρκη»
για το χρέ0s είναι
οσφειοξενούμενουν 10 ευρείας έκτασns
τυπο δι της φορολο δανεισμόs
όσους εμφανίζονται
ως φιλοξενούμενοι θα
Πρέπει να προσέξου
μενοι αφού αποτελεί,
μία από τις βασικές
εσωτερικός
Πέρυσι, όσοι Πάστη