Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 30 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.511 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
ÃÏÌÏÓÔÏ

Ï÷çìá
÷ôýðçóå
ðïäçëÜôç

×åéñïðÝäåò óå ìåãÜëç
óðåßñá äéáññçêôþí...
Åß÷áí êÜíåé 1.000 ëçóôåßåò óå Ýîé ÷ñüíéá,
óå äéÜöïñåò ðüëåéò ôçò ÷þñáò, óôéò
ïðïßåò óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç ÐÜôñá

ÁÐÁÍÈÑÁÊÙÌÅÍÏ ÐÔÙÌÁ
ÂÑÅÈÇÊÅ ÓÔÇ ÄÕÔÉÊÇ Á×ÁÚÁ
ÁíÞêåé óå Åëëçíá, çëéêßáò 53 åôþí
Στη Ράχη Δυτικής Αχαΐας, βρέθηκε, χθες το πρωί, απανθρακωµένο πτώµα. Το πτώµα ανήκει σε Έλληνα ηλικίας 53
ετών. Σύµφωνα µε νεότερες πληροφορίες, η Αστυνοµία βρήκε δίπλα από το άψυχο κορµί του ένα µπιτόνι µε εύφλεκτο
υλικό, στοιχείο που οδηγεί τις έρευνες στο ενδεχόµενο της
αυτοκτονίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 53χρονος φέρεται να είχε αποπειραθεί να βάλει και άλλη φορά τέλος στη
ζωή του, πίνοντας φυτοφάρµακο. Πρόκειται για κάτοικο της
περιοχής, ο οποίος είχε δύο παιδιά. Οι έρευνες βρίσκονται
σε εξέλιξη.

ÓÅË.7

×ÙÑÉÓ… ÐÁÑÁÔÑÁÃÏÕÄÁ
Ç ×ÈÅÓÉÍÇ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇ

Óôï ëéìÜíé ðïëßôåò, ëéìåíéêïß êé áóôõíïìéêïß
êáé åíôüò ôçò ÁÂÅÎ, ìåôáíÜóôåò, ìÝëç ôçò
Êßíçóçò ÕðåñÜóðéóÞò ôïõò êáé áíôéåîïõóéáóôÝò

ÓÅË.2

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Σοβαρό
τροχαίο,
στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου, λίγο
πριν τη µεγάλη στροφή του Γοµοστού, σηµειώθηκε χθες. Όχηµα, παρέσυρε ποδηλάτη, ο οποίος, µαζί
µε άλλους ποδηλάτες,
κατευθύνονταν στην
Πάτρα. Ο τραυµατίας
µεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Κάτω
Αχαΐας.
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ

Áíïéãìá óå
ôïõñéóôéêÝò
áãïñÝò…
Τις προϋποθέσεις,
ώστε η Δυτική Ελλάδα να αποτελέσει διακριτό
τουριστικό
προορισµό, θέτει η
Περιφέρεια, τονίστηκε χθες σε σχετική συνέντευξη Τύπου, όπου
παρουσιάστηκε ένα
πλέγµα
σύγχρονων
δράσεων…
ÓÅË.6
ÐÁÔÑÁ

«Åöõãå»
ï ÁíäñÝáò
ÌáíÝôçò
Θλίψη σκόρπισε στην
πατραϊκή κοινωνία, ο
θάνατος του Ανδρέα
Μανέτη. Ο εκλιπών,
είχε διατελέσει διευθυντής στην Alphabank.
Ήταν ένας αξιόλογος
άνθρωπος, που έµελλε πριν µερικά χρόνια
να βιώσει το χαµό του
γιου του. Είχε αποκτήσει ακόµη µια κόρη,
η οποία είναι διευθύντρια στο 7ο Λύκειο
Πατρών. Η κηδεία του
θα γίνει σήµερα.