Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 30.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6005
Αύξησε 40% τις διαθέσιμες αεοοπ00ϊκές θέσεις από ΓεQμανία για το φετινό αλο αία
Αύξηση ζήτησης έως και 50% για Ελλάδα «βλέπει» η Thomas Cook
Στα 400 εκατ. ευοώ ο αΟΧικός προϋπολογισμός
Ποςθα λειτου ησει η επενδυτική Πλατφό υα TANEO. Mubadala
Στόχος η χρηματοδότηση δυναμικών μεσαίων επιχει
οήσεων. Στα 400 εκατ. ευρώ ο αρχικός προϋπολογι- | «I100ίκα» ω €3.4
ς. Ορόλος του ΤΑΝ ΕΟ. Ο ορίζοντας της συνεπεν-Ι
ούσης. Ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού και επέκτασης της συνεργασίας.
ανά μετοχή από
το Ελληνικό βλέπει η Eurobank
Σε χαλες και υποσχομενες, μεσαιες χυοως επιχειρησεις
όλων τον χλάδων, θα εστιάσει τη χρηματοδοτική της ποσοχη η κοινη επενοντική πηαπροομα που συνεστησαν χθες,
το Ταμείο Ανάπτυ ης Νέας Οικονομίας (TANEO) χαι το
Με τιμη-στόχο τα 8,30 ειοώ nal
Eurobank Equities την Ηάλννη της
Lamda Development AAMAA
0,00% Οι αναλυτές βλέπουν, όμος
ξεκίνησε
τικό ε
tment Co.Με αοχίχά χεφάλαια της
υρώ, οι πρώτες χτιμήσεις αναφερουν
σενάριο που επεξεργάστηχαν να
αποτιμά την ειση ,μένη στα 1
AYUQ1 η εταιρέια για παρααμψη του Βοσπόρου
ότι θα ενισχυθούν σε πρώτη qo,ση, πολλές δεκάδες ειΟω ανά μετοχή, στην πε0ίπτωση
ένδυση.
ιχειρησεων, που σημερα
παρατεταμένης υφεσης τον προηγουμενων χρονων, εχου
αναγκη απο αμεση ρευστοτητα
Με βάση το συγκεχουένο σενά010,
η lamda θα έχει σημαντικά έσοου
master plan development fees) από
τη διαχείριση της μεγάλης επένδυσης (συνολικού ίνους πε!ί τα
επτά διο. ευ3Q40) Χατά την παυοδο
ανάπτυξης, που φτάνει τα 25 χρ)νια. Εχτιμάται πως τα έσοδα
διαχείρισης της lamda μπορούν να
φτάσουν το 3% της συνολιχής επενδυσης ή τα 149,1 εχατ. ευ!ώ (προ
qoQeov), εξέλιξη που προσθέτει αξία
τουλάχιστον 70 εκτ. ευρώ για την
Εισηγμένες:
Με το 0eEl» ξεκίνησε
0.30 ευ0e)
Μέσα στον επόμενο μήνα θα ιδρυθεί η κοινή εταιρεια Ελλάδας-Βουλγαρίας η οποία θα συντονίσει
το ενιαίο έργο σιδηροδρομιχής διασύνδεσης των
κάμψη
ικά κατά το τελευταίο δίμηνο, οι
αποτελέσματα για το 2017 εισηγμένες εταιρείες αναδείχνουν αξιοσημείωτη κοινώνουν αυξημένα κέρδη
Η εται!εία θα «έχει έσοδα διαχεί
σης απο τα επενουτιχα σχηματα
που θα αναλάβουν διά400α έργα»
στην ένταση του προην αε0000ομίου και στην πα(οιλιακή ζώνη του
Αγίου Κοσμά. Τα έσοδα διαχειρισης
θα είναι un-ηλότερα τα πρώτα χρόπεοιοοο οπου τα ανισει ουσιαστικη χα
λιμανιών Θεσσαλονίκης-Καβάλας και Αλεξανδρδημοσιευόμενα
ο υπο
γαριχα Λιμανια σε Μπουογ
χάς, Βάρνα χαι το Ρούσε στο Δούναβη
Εκτός από το σιδηροδ ομικό δίχτυο στην ενιαία
ματιχα κεντρα, στη
εκτιμαται πως μπορει να φτανουν
και τα 8,3 εκατ. ευρώ ετησίως) και
θα πε!ιορίζονται σταδιαηα όσο
προχωρ
ηματικέ
στο ΧΑ, εξίσου θετικές διαγρά4ονται και οι προοπτικές
ς επιδόσεις της φετινής
διανομές και επιπλέον
δημιουογούν θετικότερες
προοπτικές για την οικονοτη πορεία της φετινής χο
επένδυση θα ενταχθούν και δύο μεγάλα εμπορεανως αι
σοδα για τη Lamda
ονται απο τις επ
,AT,αρία στο Μπου
Ετσι,
Γενικό Δείκτη που έχει εμφ
που θα π0α/ματοποιήσει η ίδια
εισηγμένη, «ειδκά σε τομείς που
έχει εξειδίκευση, συμπειυλαμβανο.
μένων του εμπ0Q1xou Χέντ
ίνας».