Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

13oC, 12.00

17oC, 8.00 μ.μ.

15oC - Υγρασία 61%-90% - Άνεμοι: ΝΑ 5-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:12 - Δύση ηλίου: 19:46

ÔñáðåæéêÞ Äçìïêñáôßá
êáé åèíéêü êáèÞêïí

€0.80

Ìç åðéôñåðôüò ï ðåñéïñéóìüò
ôçò ÁÏÆ ôùí Äéáðïíôßùí ÍÞóùí

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ 6 >>

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 7 >>

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4619

ΟΣΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Öôù÷áßíïíôáò ó’Ýíáí ðëïýóéï ôüðï


Ìéá äéáöïñåôéêÞ
áíÜãíùóç ôùí ìåôñÞóåùí
ôçò ÅëëçíéêÞò ÓôáôéóôéêÞò
Áñ÷Þò ãéá ôçí ÊÝñêõñá

ÊïóìïóõññïÞ óôçí Ýêèåóç Óãïýñïõ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Γιατί το κυνήγι των αφίξεων δεν χορταίνει την τοπική αγορά. Πως το ξένο, τουριστικό κεφάλαιο μετατρέπει σε εθνικό εισόδημα
της χώρας του την κερκυραϊκή παραγωγή. Γιατί η Κέρκυρα φιγουράρει
με χαμηλότερο ΑΕΠ του εθνικού, πίσω από την Ζάκυνθο, μαζί με την
Κεφαλονιά πούχει το 1/3 του πληθυσμού της ενώ υπολείπεται αφίξεων!
Το κύριο άρθρο στην σελίδα 3>>

ÔÅÅ Êåñêýñáò:
Èá ðñïêýøïõí
ëáíèáóìÝíåò
êáé Üäéêåò áîßåò Äýóêïëç Ýîïäïò
>>
áêéíÞôùí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η βραδιά των εγκαινίων χαρακτηρίστηκε από την αθρόα προσέλευση του φιλότεχνου κοινού, καλλιτεχνών και
φίλων του αξέχαστου δασκάλου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Κώστας Νικολούζος, ενώ το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Μωραΐτης καθώς και ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Ιονίων Νήσων, Γιάννης Ματσούκας.

5

Ìå «åõèýíç
ôïõò» ðåñíïýí
ïäçãïß êáé
ðáéäéÜ áð´ôéò
>>
ÂáôùíéÝò
8

ãéá ôïí ÏÖÁÌ êüíôñá
óôïí Èåóðñùôü
Äåßôå ôï öåôéíü
åïñôáóôéêü âßíôåï
ôïõ enimerosi.com
ãéá ôï ÐÜó÷á

9 >>

3 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα