Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Αριθ. Φύλ. : 6419
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Μηδενικ
ανέργ0us και
Περιστασιακά
εργαζομεν°US
Ανακοινώθηκε
η Τραπεζική Αργία
Τι θα ισχύσει για tis συναλλαγέs στιs τράπεζεs
Επικράτειας και συνε
επισήμως η ειδική Πώς, σύμφωνα με το
αργία διατραπεζικών άρθρο 11 του
συναλλαγών στο ελλη.
χρηματοηιστω.
Ν.3336/2005, είναι ημ
ρες ειδικής αργίας δια
τικό σύστημα κατά την τ ρ α,π ε ζ ι κ ώ
απαλλαγή
ον φόρο εισοδή:
ματος και τα τεκμηΠλήρη
30η Μαρτίου και 2α
Απριλίου 2018 από την
συναλλαγών και θα
ισχύσουν οι διατάξεις
Ενωση Ελληνικά)
νέργους:Ι Τραπεζών και δίνονται
φτωχούς, φοιτητές αναλυτικές, οδηγίες
κατά τις εν λόγιο ημε
ρομηνίες τα καταστή
το διευρωηαϊκό αυτοματοποιημένο ού.
ματα των Τραπεζών θα
παραμείνουν ανοιχτά
καθόσον οι ημέρες
rροβλέπει διάταξη
του υπουργείου Οικονομικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
αυτές είναι εργάσιμες
για το προσωπικό
Ωστόσο, θα παρέχουν
ρέτηση στο συναλλα.
ταχείας
μεταφοράς κεφαλαίων
ε συνεχή χρόνο(ού.
στημα
την Τράπεζα της Ελλά.
δος, τις εταιρείες του
ομίλο
Ταμείο Παρακαταθη.
κών και Δανείων και τ
υποκαταστήματα των
υ του Χρηματι.
συνέχεια στην 11 στημα TARGET2) θα περιορισμένη εξυπη. στηρίου Αθηνών την αλλοδαπών πιστωτιείναι κλειστό την 30η
Μαρτίου και την 2α
Απριλίου 2018, τη Με.
εταιρεία Διατραπε4κά
κάν ιδρυμάτων
A. E.,
Παπανάτσιου:
δεδομένου ότι-η μη
2. Επιχειρήσεις Παρο.
κής Επενδυτικών ΥΤ
καθώς και τις ακόλο80%
γάλη Παρασκευή και λειτουργία του Συστή- θεςκα
τηγορίες επχει- ρ σιών
δεύτερη ημέρα του
Πάσχα των Καθολικών
ματος TARGET2 δε
επιτρέπει την πραγμα
3. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και
των ελληνικών
επιχειρησεων 1 αντίστοιχα
1. Πιστωτικά ιδρύστην ουλειτουργούν
ται τα ελληνικά πιστωεταιρείες τρα το ρείας
οποία περιλαμβάνον- 4, Ανώνυμες Εται
διατραπεξίκων συναλ
Ελλάδα, στα απαιτήσεων
αλκανιοι ημέρες αυτές δεν
συμπίπτουν με αργίες
Η διατραπεζικήαργία
ρείες Διαχείρισης
| εντός της Ελληνικής ουναλλαγώναχύει για τικά ιδρύματα, το
Kesxuopes
είναι καθαρά
εικονι Kés
Πώσ θα μάθετε
στο taxisnet
αν κερδίσατε 1.000 ευρώ, mnen
είναι καθαρά πατικέςΪ
ολλά και θεου μ
στη φορολοταρία
αποδείξεων τns ΑΑΔΕΕ,,
ταγωνισμου ναντι
Σελίδα 9