Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Μαοτίου
Αριθ. Φύλλου 5500
Τιμή φύΑ: 0.15 €
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ.
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού Τεχνολογιών
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σελίδα 11
| Δυτική Μακεδονία
χάνονται ακόμα 200 εκ. €
για την Περιφέρεια μας!
*Τελευταία η Δυτική Μακεδονία στην απορρόφηση
του ΕΣΠΑ
Στο 18% η πραγματικη anopp0φηση
Εεπέρασε Το 40%
η συνεισφορά του λιγνίτη
στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Σελίδα 12
ΤΜΗΜΑ
Τ.Ε.Ε./T.Δ.M
Για r0λλές δεκαετ ies και
με κορύφωση το 2002, η εξόρυξη και
καύση του λιγνίτη διαμόρ°puVE to 30%
Προστιθέμενη5AEias (ΑΠΑ)
ce εηίηεδο Δυτικής Μακεδο..ias
Το 2014 ο nooooto auto avnreε
στο 42% και μάλοα, με αυξητική
ουναμικη για ta εηομενα χρονια.
Ανήλικοι στα "δίΧΤυα"
Των social media
Το 55% κάτω των 13 τα χρησιμοποιούν
καθημερινά!
Σελίδα 13
Β' ΜπάσκεΤ Ανδρών
Νίκη στο τέλος για
την Ελίμεια
Εξι στους
Ελληνες
ανεργους,
να μετανάστευΣελίδα 9
δέκα νέους
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
έτοιμοι
Σενάρια
που τρομάζουν
IKAERANOs
για δουλειά
Με τις βαλίτσες στο
χέρι, έτοιμοι να μετανα.
στεύσουν είναι η πλειοψη.
φία των άνεργων νέων
Το 2017, ιδίωςτην περίοδο του Καλοκαιριού, το
κλίμα για την ελληνική οικονομία ήταν ιδιαίτερα
θετικό. Η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να κλείσει τη
δεύτερη αξιολόγηση και προανήγγειλε και το γρή
γορο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης και το
τέλος των μνημονίων
στην Ελλάδα
Ήταν η περίοδος που το ελληνικό χρηματιστήριο
μετά από πολλά χρόνια εμφάνισε σημάδια ζωής
Αρκετές επιχειρήσεις επιχείρησαν εκείνη την πε
ρίοδο να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και να ανα
χρηματοδοτήσουν συνέχεια στη σελίδα 4
Εξι στους δέκα ηλικίας
20 έως 34 ετών δηλώνουν
πρόθυμοι για μετεγκατά.
σταση είτε εντός της
χώρας είτε στο εδωτερικό
προκειμένου να έχουν
δουλειά
Σελίδα 6