Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÅÌÐÔÇ 29 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.510 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Êýêëùìá åìðïñßáò

ÁÐÁÍÔÇÓÇ

Ìå.. öåéäþ,
ðáéäéÜ, ïé
“äéáøåýóåéò”
Μια οφειλόµενη απάντηση, µε αδιάψευστα στοιχεία, στην επιστολή του
Σωµατείου Εργαζοµένων
στην Καθαριότητα του Δήµου Πατρέων, για το ρεπορτάζ της «Α», σχετικά µε
την προσφυγή των συµβασιούχων του Δήµου στη Δικαιοσύνη, µε στόχο τη µονιµοποίησή τους.
ÓÅË.16

ÐÁÔÑÁ

áíèñþðùí óôï ËÜððá
ÓÅË.4

Ðþò áðïêùäéêïðïéåßôáé ç Üãñéá óõìðëïêÞ ìåôáîý áëëïäáðþí ôçí Ôñßôç ôï âñÜäõ - Äõï Ðáêéóôáíïß áðáéôïýóáí -õðü ôçí áðåéëÞ ìá÷áéñéïý- áðü ïìïåèíÞ ôïõò, ìÝñïò ôïõ çìåñïìéóèßïõ ôïõ, ãéá åñãáóßá óôá ÷ùñÜöéá ôïõ êÜìðïõ - Ïé Áñ÷Ýò ðñï÷þñçóáí óå äõï óõëëÞøåéò

ÅÉÓÅÂÁËÁÍ ÌÅ... ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ
ÓÅ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÔÇÓ VODAFON
Ìéá áðßóôåõôç ìÝèïäï, «åãêáéíßáóáí» óôçí ÐÜôñá ëçóôÝò… ×èåò ôá
îçìåñþìáôá, åéóÝâáëáí, óôï êáôÜóôçìá ôçò Vodafone, óôçí ïäü Áêñùôçñßïõ 81, ìå ôï áõôïêßíçôï. ÓõãêåêñéìÝíá, “êáâÜëçóáí” ìå áãñïôéêü ôï
ðåæïäñüìéï êáé Ýóðáóáí ôï ñïëü êáé ôç âéôñßíá… Ïé äñÜóôåò Üñðáîáí ôá
êéíçôÜ êáé ôïí åîïðëéóìü ðïõ âñÞêáí ìðñïóôÜ ôïõò êáé åîáöáíßóôçêáí.
Ïé éäéïêôÞôåò åéäïðïßçóáí ôçí Áóôõíïìßá, ç ïðïßá äéåîÜãåé Ýñåõíåò. Ç
áíçóõ÷ßá ìåãáëþíåé áêüìç ðåñéóóüôåñï, êáèþò ëßãåò þñåò íùñßôåñá áðü
ôçí êëïðÞ óôï åí ëüãù êáôÜóôçìá, ðñïçãÞèçêå ç ëçóôåßá ðÜëé óôçí ïäü
Áêñùôçñßïõ, óå ðñáôÞñéï õãñþí êáõóßìùí. ÓõãêåêñéìÝíá, üðùò ôïíßæïõí
ïé Áñ÷Ýò «Üãíùóôïò äñÜóôçò, öïñþíôáò êñÜíïò, ìåôÝâç ìå ìïôïðïäÞëáôï óå ðñáôÞñéï õãñþí êáõóßìùí, üðïõ, ìå ôçí ÷ñÞóç üðëïõ, áêéíçôïðïßçóå ôçí õðÜëëçëï êáé áöáßñåóå ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí 450 åõñþ, åíþ óôç
óõíÝ÷åéá ôñÜðçêå óå öõãÞ».

ÅÊÐÔÙÓÅÉÓ 70% ÓÅ ÐÑÏÓÔÉÌÁ
ÃÉÁ ÁÍÁÓÖÁËÉÓÔÇ ÅÑÃÁÓÉÁ…

Ðáíéêüò ôá
îçìåñþìáôá
óôï êÝíôñï
Ενας νεαρός, που αντιµετωπίζει ψυχολογικά προβλήµατα, πήρε κρυφά τα
κλειδιά του ΙΧ του πατέρα
του, και οδηγούσε επικίνδυνα στο κέντρο της Πάτρα. Άµεσα ειδοποιήθηκαν
οι Αρχές από τον πατέρα
του νεαρού, µε συνέπεια,
λίγα λεπτά αργότερα, άνδρες της Άµεσης Δράσης,
να κατορθώσουν να τον
ακινητοποιήσουν. Ο νεαρός οδηγήθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου.

ÁÍÔÙÍÉÁ ÑÇÃÁÔÏÕ

ÓÞìåñá
ôï ýóôáôï
÷áßñå...

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ëÜâåé ÷þñá ç
ðñüóëçøç ôïõ áäÞëùôïõ åñãáæïìÝíïõ
ÓÅË.6

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Πέθανε, σε ηλικία 90
ετών, η µητέρα του γνωστού Δικηγόρου, τ. Αντιδηµάρχου και Νοµικού Συµβούλου της Ι.Μ. Πατρών,
Πέτρου Ρηγάτου, Αντωνία,
χήρα Χαραλάµπους Ρηγάτου. Η κηδεία της θα γίνει
σήµερα από τον Ιερό Ναό
Αγίου Φανουρίου , στις
3.30 µ.µ., και η ταφή στο
κοιµητήριο Αγ. Αθανασίου
Συχαινών. Παράκληση της
οικογένειας όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις
υπέρ του συσσιτίου απόρων της Ι.Μ. Πατρών.