Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

10oC, 12.00

16oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

12oC - Υγρασία 52%-88% - Άνεμοι: Δ-Ν 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:14 - Δύση ηλίου: 19:45

ÐñÝæåò õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò. Ç çñùßíç üìùò óêïôþíåé...
Η ηρωίνη και η βλακεία είναι ακαταμάχητες. Ως εκ τούτου η διαχείρισή τους είναι αναπόφευκτα ένας τρόπος ζωής. Ούτε λόγος να γίνεται για «αντιμετώπιση» διότι «αντιμετωπίζοντάς τες» συνήθως γίνεσαι μέρος του προβλήματος. Προϋπόθεση, εκών - άκων, για την αναπαραγωγή της επιρροής και των συνεπειών τους. Αφορμή, για μια ακόμα φορά, από την άγονη σύσκεψη για τη χωροθέτηση του ΚΕΘΕΑ
στην πόλη. Το πανεπιστήμιο θα ήθελε να φύγει από τους χώρους του πρ. Ψυχιατρείου. Το νοσοκομείο λέει, δεν έχω χώρους και προσωπικό ώστε να το πάρω στο Κοντόκαλι. Κι ο δήμος σκέφτεται να το συζητήσει στο δημοτικό συμβούλιο. 3 >>

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4618

ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ÍÝá ÔìÞìáôá, ðåñéóóüôåñïé ãéáôñïß


Åêäüèçêå
ìåôÜ 12 ÷ñüíéá
ï Êáíïíéóìüò
ôïõ íïóïêïìåßïõ

¸öåîå ç Óùôçñéþôéóóá

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Κλειδί ανάπτυξης» χαρακτηρίζει ο Διοικητής Φ. Κακαβίτσας το νέο Οργανισμό, απαντώντας
έτσι στην διαμαρτυρία της Ένωσης
Νοσοκομειακών Γιατρών. Εκδόθηκε
μετά από διαδικασία που ξεκίνησε
τον Οκτώβριο του 2016. Σε αυτόν
συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες
που παρείχε το καταργημένο από το
2012 ψυχιατρικό νοσοκομείο καθώς
και το Κέντρο ψυχικής υγείας.

Ç ÆùÞ ãéá ôïõò
ðëåéóôçñéáóìïýò

Σελίδα 8>>

Ðáñïõóßáóç ôçò
«×Üñôáò ðñüëçøçò
ïõóéïåîáñôÞóåùí»
3 >>

40 ïé êåñêõñáúêÝò
óõììåôï÷Ýò
óôïí ôåëéêü ôïõ
ó÷ïëéêïý óêáêéïý 13 >>

ÊïôæéÜò: Óýíèåôç
ïíïìáóßá óå êÜèå
ðåñßðôùóç êáé ìå
ôç óõíôáãìáôéêÞ
óöñáãßäá
5 >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από την Τρίτη έπιασε δουλειά η εθελοντική πρωτοβουλία «όλοι μαζί μπορούμε», σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποταμού, η δράση αυτή έχει σκοπό να καθαρίσει από την άγρια βλάστηση και τα σκουπίδια, την παραλιακή της Σωτηριώτισσας, δηλαδή στο σημείο του δρόμου από Αλυκές προς Κοντόκαλι. Όπως υπογραμμίζει ο συντονιστής της προσπάθειας Σπύρος Νεράντζης, οι εθελοντικές δράσεις
δεν υποκαθιστούν τις υπηρεσίες του Δήμου, απλώς δίνουν το «καλό παράδειγμα» για
να είναι ο τόπος μας καθαρός και φροντισμένος.

Ï ×. Âïýëãáñçò
åßíáé ï íÝïò
ðñüåäñïò ôçò
¸íùóçò Îåíïäü÷ùí

Äåßôå ôï öåôéíü
åïñôáóôéêü âßíôåï
ôïõ enimerosi.com
ãéá ôï ÐÜó÷á

3 >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ομιλήτρια σε ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες, με θέμα τους πλειστηριασμούς, ήταν η πρώην
πρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής του κόμματος
Πλεύση Ελευθερίας. Η συζήτηση έγινε στο Εργατικό Κέντρο ενώ μίλησαν επίσης ο
Διαμαντής Καραναστάσης
και η Έλενα Καραγεωργοπούλου. Την υποδέχθηκε ο
εκπρόσωπος της Επιτροπής
Συντονισμού κατά των πλειστηριασμών Αλέκος Λιτσαρδόπουλος και ο πρόεδρος του
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Κώστας Γιαννακούρης.
Το παρών έδωσε και ο δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος Δ.Ε Κέρκυρας
Γιώργος Ραιδεστινός.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα