Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομικη-128ου
Μαρτίου
Αριθ. ΦύΑ: 6418
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα
παιδιού
σε 740.000
οικογένειες
Φορολογικέs δηλώσεις
1 . Καίνε τα τεκμήρια διαβίωσns 2.Η μεγάλη Παγίδα tns εφορίαs
Η περίοδος για τη Φο- το υπουργείο Οικονομι
ρολογική δήλωση 2018 κών, αντιπροσωπεύουν
πλησιάζει και χιλιάδες τα ελάχιστα ετήσια
φορολογούμενοι θα έξοδα του φορολογουβρεθούν για μία ακόμη μένου για την ατομική
φορα αντιμετωποι με του συντηρηση
αρκετές -nay1δες" τις
οποίες πρέπει να αντιμετυπίσουν-εφόσον αυτό
είναι βέβαια εφικτό rροκειμένου να μην
Στις αντικειμενικές δα.
Πάνες διαβίωσης υπαΥονται και οι πραγματικά
καταβληθείσες δαπάνες
του φορολογουμένου
για την πληρωμή διδά
κτρων σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τα έξοδα
για την καταβολή αποδοχών σε um ρετικό
Προσωπικό. Κατά την εκ.
καθάριση των φορολογι.
κών δηλώσεων, οι
αρμόδιες υπηρεσίες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δη
μοσίων Εσόδων αθροί.
ζουν όλα τα Παραπανω
nooa «Τεκμηρίων,, και
προσδιορίζουν με τεκμαρτό τρόπο το συνοέσα στις επόμενες | πληρώσουν υπέρογκους
μερες και r θανότατα φορους
πριν το Πάσχα θα γίνει
η επιπλέον διαφορά που
προκύπτει
στο δηλωθέν φορολογη.
τέο εισόδημα και το rpoσαυξάνει. Στην ουσία, σε
κάθε τέτοια ηερίττωση,
υς φορολογητέο εισό.
δημο λαμβάνεται υπόψη
το τεκμαρτώς προσδιο
ριοθέν
επιχειρηματικές δραστη.
ριότητες, με 22% από το
Πρώτο ευρώ μέχρι τις
20.000 ευρώ, με 29% στο
τμήμα από τις 20.000
έως τις 30.000 ευρώ, με
3790 ototμήμα ano τις
30.000 έως tis 40.000
ευρώ και με 45% oro
Τμήμα πάνω από τις
40.000 ευρώ, εφόσον το
ουνολίοδηλωθένεοο
δημα του Φορολογουμέ
νου, οε nooooronavo
Μία εξ αυτών είναι τα
προστίθεται
rel τεκμήρια
διαβίωσης,
δομα παιδιού σε
740.000 οικογένειες. 34 του ισχύον τ
Πρόκειται για τις διατάξεις των άρθρων 31 και
ος ΚυΠριν λίγες μέρες ey.
κρίθηκε συμπληρωμα
τικη δαπάνη ύψους
160 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθείο ΟΠΕΚΑ για
δικα Φορολογίας Ειοοδήματος σύμφωνα με
τις οποίες το φορολογη.
τέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου μπορεί
ναπροσδιορισθει ano
τις φορολογικές
εναλλακτικά, με βάση
Η επιπλέον διαφορα ει.
οοδήματος πουπροκύ,
πτει..
τεκμηρίων, εφόσον δεν
συνέχεια στην 11
αρχές
, των
T1 σχ ει ια
τα εισο ηματα
από ενοίκια
τιςεεγομη νεαντικειμε
ελάχιοτες ελασ ες δ τις
κάθε φορολογουμε ημα
Στην συνέχεια συγκρ
μπορτο να δικαιολογηθεί
μευματος λησ ημάτων
απ απο μισθου ροσχε
τραγματικό δηλίθέν το
ελάχιστες ετήσιες δαπά.
νες χρήσης και συντη
ρησης ηριουσιακυν
στοιχείων, όπως κατοι.
κίες, αυτοκίνητα, οκάφη
νουν το συνολικό τεκ.
μαρτώςΠροσδιορισθεν
εισόδημα με το συνολικο δηλωθέν φορολογητέο
φορολογουμένου και
αν το πρώτο ano τα δύο
ποσα είναι μεγαλύτερο,
οεύματος εισοδημάτων
που απέκτησε τα προηγούμενα χρόνια και δα.
ηραΥματικό δηλωθέν
σόδημα του φορολογουμένου προέρχεται ο
nooooto
από μισθούς ή ουντάξεις
ή είναι μηδενικό, ο φορολογούμενος είναι
φορολογιπνησε εντός του έτους
για το onoioun°βάλλει
τη δηλωοη εισοδημα.
τος, φορολογείται ως ευσόδημα
εισόδημα
KES δηλωσε!s
του 2018
a u Χης. αεροσκάφη
και πισίνες. αλλά και
ΠΟσα που, σύμφωνα με
συνέχεια στην 10
Κόβουν τα έξοδα
για βενζίνη
,190EURO
Φόρους που φθάνουν
μεχρι και
ενοικια απο αυτα που
εισπράττουν ζητάει η
εφορία από τους Φορολογούμενους με τις
ενορια από ατέσσερα |
Kal Πετρε na 10
τα νοικοκυριά
Η μειωμένη κατανάλωση
περιορίζει τα φορολογικά έσοδα
φορολογικές δηλώσεις
2018. Ο φορολογικός
κλοιός δεν περιορίζε
ται μόνο στο φόρο που
επιβάλλεται στο εισό
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9