Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:







Recognized text:
«Απογείωση» το 2017 για την «Συστήματα SUNLIGHT»
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ.: 1.00E A.Φ. 5193 Τετάρτη 28.03.2018
[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Τελ.
έως 14 εκατ
Ρεκόρ επιβατών πέρυσι στα 14
το digital economy forum 2018
Εχταχτη γενική συνέλευση με
θέμα την αύξηση του μετοχικού
23.3 νέων μετοχών
καθώς και την αύξηση μετοχι
κατά 33.9 εχατ
λαιοποίηση του
τικού, θα πραγματοποιήσει
υμμετοχών AXON
0,00% στις 17 Απριλίου
Συγκεκριμένα, όπως ανα
καλούνται να συζητήσουν
κά με τα παραχάτω θέματα της
Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχι
για τα ακίνητα-φιλέτα
neq αλαίου τ
33.944.898,20, με κεφαλαιο
ποίηση του αποθεματιχού που
έχει σχηματιστεί από τη δια
ρά της τιμής έκδοσης μετοχών
υπερ το αρτιο χαι
οολόγητών αποθεματικών,
μετά€0.3ης ονομασ κής
Θέμα 2ο: Αύξηση Μετοχικ
κεφαλαίου έως του
14.000.000,40 με την έκδοση
έως 23.333.334 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών, ονομα
στικής αξίας € 0,60 εκάστη, με
καταβολή μετeητών και
Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να
επιβλεπει στενα
Τιςελληνικές τράπεζες
δι τα οια προτίμησης υπέρ τ
Θέμα 3ο: Τροποποίηση του
του Καταστατικού
Αν και οι τέσσερις σημαντικές
ελληνικές τράπεζες είχαν κατά μέσο
όρο δείκτη βασιχών κεφαλαίων
(Common Equity Tier 1) ύψους
17,1% τον Δεκέμβριο του 2017, αντιτους στόχους που έχουν ανακοινώσει
στην ΕΚΤ. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να
επιβλέπει πολύ στενά τις σχετικές
προσπάθειές τους», σημειώνει η
Νου. «Επιπλέον, επιτόπιοι έλεγχοι
Εταιρε
Θέμα 4ο: Λοιπά Θίματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της
απαιτούμενης απαρτίας για τη
σεων επι των ανο)μη μεγάλε
NPEst v po τη διαχείριση των
σεις, περιλαμβανομένης της ανάγκης
να μειώσουν το πολύ μηλά απόθεμα
της αρχικης ημερομηνία της 17ης Απριλίου
2017 ή είναι σε εξέλιξη σήμερα»,
προσθέτει.
Η Νονί επαναλαμβάνει οτι οι τέσσερις τράπεζες θα υποβληθούν στην
ίδια άσκηση αντοχής (stress test) με
τις άλλες τράπεζες της Ευρωζώνης
που περυαμβάνονται στο πανευου)Τη βέλτιστη αξιοποίηση του stock τον ακινήτον που αποκ
τουν απο ρευστοποιήσεις και πλειστηριασμους αναζητουν τα
εγ ωρια ιδρυματα. Τα σεναρια για συσταση ΑΕΕΑΠ χαι το
έντονο ενδιαφέρον τον ξένον
ρήσιας διάταξης κατά την ημε
των μη εξυπηετούμενωνα
των τους ( NPEs), αναφέρει η επιχε
φαλής της τραπεζικής εποπτείας της
2018, χαλούνται οι μέτοχοι σε
Α Επαναληπτική Γενική
2018 χωρίς τη δημοσίευση νεο
πάλι κατά τη συνεδρίαση της
Συνέλευση την 30η Απριλίου
Ευροπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Ντανιέλ Νου, σε απαντητική επιστολη της προς την ενοωβουλευτη Εύα
τέρας προσα ησεως. Εάν ηαι
παϊκό stress test για το 2018 υπό τον
συντονισμό της Ευρωπαϊκης Τραπε
ζικής Αρχής, αλλά το χρονοδιάγραμ
μα θα επιταχυνθεί και τα αποτελε
σματά της αναμένεται να ανακόνωθούν τον Μάιο, πριν ολοκληρωθεί
το πρόγραμμα προσαρμογης
Η κυρια Νουι προσθέτει στηνοτάν
τηση της ότι το απόθεμα NPEs των
ημερομηνίας αυτης, δεν επι
τευχθεί απαιτούμενη απαρτία καλουνται οι μέτοχοι σε
Β Επανα/ ηπτική Γενικη
Συνελευση την 11η Μαιου
2018 χωρίς τη δημοσίευση νεο
ελληνιχων τραπε ων ανέρχεται σε
πεουτου 50% των συνοηιχων
δανείων τους χαι είναι το υψηλότερο
από όλες τις χώ0ες της Ευρω ωνης
«Ότως η ΕΚΤ έχει τονίσει σε πολλές
Με στοχο την αν ηση της εξεταζουν -με τα υ αλλων
κε00000001ας τους μεσω της
anu,τεος αξιοποιησης του
stock των χιια οναχιν των
με τα οποία θα βρεΒούν στην
κατοχη τους την επόμενη
Αυσεων οπως ειναι οι πωΑησεκοοβάοα το εν εχομενο
να προχώρησουν στην ιδου
ση Εταιρειών Επενδύσεων
Ακίνητης Περιουσίας.
Όσον αφορά στο διαθέσιμο ποσό
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την αναχ εφαλαιοποίηση των τρα
πεζων, θα σας προτείναμε να θέσετε
το θέμα αυτό στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας», καταλήγει η επιστολή της Νου
ς διάταξης των
ιετια, ε αιτιας των πλει
στηριασμων, οι τραπεζες
σημασίας για την οικονομική ανά
τυχόν Επαναληπτιχων Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω
αναφερόμενα, με εξαίρεση τα
θεματα επί των οποίων θα έχει
χαμηχα ως και τη μελλοντικήΧΕφ
αλαιακή επάΟΧεια των τεσσάρων
ελληνικων σημαντιχον ιδρυμάτων να
κάνουν ταχεία πρόοδο όσον αφορά
τη μείωση των NPEs, σύμφωνα με
ταστεί δυνατή η λήψη