Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Μαρτίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κινείται
η κτηματαστα κοινόχρηστα Πολυκατοικιών
Πο1os ο ρόλ0s του διαμεσολαβητή
αντικ
κων τιμων
Έρχονται μεγάλες
ανατροπές στις Πολυκατοικίες που αντιμετωπίζουν τεράστια
προβλήματα με τα
απλήρωτα κοινόχρη.
στα ή με άλλες διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών
διαμερισμάτων. Ο θε.
σμός του διαμεσολα.
βητή θα τεθεί σε
ρώνουν κανονικά τις
υποχρεώσεις τους
είναι εντάξει με τους
κανονισμούς της πολυκατοικίας τονίζουν ότι
τελικά με τον διαμεσολαβητή απλά θα empa.
ρυνθούν οι ίδιοι ένα
ποσό ενώ οι συνειδη
τοί κακοπληρωτές και
όσοι δεν έχουν οικοΤο τελευταίο διά
- εφαρμογή σε έξι νομική δυνατότητα,
αουμβάλλου
ογραφικά
τους. Αιτία δεν είναι κίες σε όλη την Ελ- ξης
στημα , τα συμβολα! μήνεςκαι μπορείνα
φέρει τα πάνω-κάτω
σε χιλιάδες πολυκατοιγραφεία
την τιμητική
στο επιπλέον κόστος,
ΗΠροσπάθεια είστρο
άλλο μέρος να διτα έξοδα του δικηγό.
ρου nou είναι anapaiκαιούται να προσφύγει
δικαστικά, επισυνά
πτοντας το σχετικό
πρακτικό στην αγωγή
Το δικαστήριο μΠορεί
των κοινοχρηστων
θα περιλαμβάνει εφε.
ξής και τα έξοδα της
διαμεσολάβησης, δη.
τητος.
μόνο οι πλειστηριασμοι οι οποιοι γίνονται
ηλεκτρονικά από τον
λάδα.
Η ουσία είναι ότι εδικά για τα απλήρωτα
κοινόχρηστα, Που σε
Αν και πολλοί κρίνουν
ότι ακόμη και αυτός ο
θεσμός θα είναι γρα
φειοκρατικός και ακριβος για πολλούς,
εκτιμάται ότι μπορεί να
συμβάλει οτι μπορεί να
τροπή προσφυγής στα
δικαστήρια που είναι
και πιο κοστοβόρα και
οι αποφάσεις εκδίδον
ται με μεγάλη καθυA
α λαδή τις αμοιβές του πολλές πολυκατοικίες να επιβάλει ποινή
συνέχεια στην 11
διαμεσολαβητή και ανέρχονται σε χιλιά
του δικηγόρου. Εάν δες ευρώ και αφορούν
δεν υπάρχει συμφωνία σε, , λογαρασμούς
ύψους 1.000 ευρώέως
5.000 ευρώ στο μέρος
nou δεν
δεν υ
ρχει συμφωνια
οι συντα ούχοι
λογαριασμο1
διαδικασ ρολετη
ακόμη
αλλά κα
μέρη, η αμοιβή του
διαμεσολαβητή ορίζεται στα 100 ευρώ για
μία ώρα αλλά ηελάχι
στη αμοιβή τουφτανει
τα 250 ευρώ. Σε αυτό
το ποσό δεν περιλαμβάνονται βεβαίως και
εππλέον χρηματική
ποινή ποσοστού 0,2%
μπορεί να βρεθεί μια
Από την άλλη, αν δεν
έρθει κάποιο από τα
δύο μέρη στο τραπέζ'
εισφορών υπέρ
ΑΚΑΓΕ δεν
χρειάζεται να
κάνουν απ σε1s
επί του αντικειμένου
της διαφοράς σε περ
πτωση ήττας του και
ποσοστού 0,1% σε πε
ρίπτωση εν μέρει
του δ
ιαλόγου, τότε ο
Κάποιοι συνεπείς
ιδιοκτήτες, Πουπλη.
διαμεσολαβητής συντάσσειπρακτικό με το
συνέχεια στην 101
Πότε θα γίνει
Αν θυνότητα και
προχειρότητα καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία ο υφυπουργός
Κοινωνικής. Ασφάλι.
σης, Αναστάσιος Πε
τρόπουλος σχετικά με
τις εισφορές υπέρ
ΑΚΑΓΕ των συνταξιη νέα κλήρωση (.444Ee
για τη λοταρία
Δημοσίων Εσόδων
Οπως αναφέρεται σε
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9