Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÑÉÔÇ 27 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.508 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ðáé÷íßäéá åîïõóßáò
Åêñçêôéêü ôï êëßìá óôç Íïìáñ÷éáêÞ ÏñãÜíùóç Á÷áÀáò,
åí üøåé ôùí åêëïãþí ôïõ ÌáÀïõ, ãéá ôï íÝï Ðñïåäñåßï
- Ðïéïé éó÷õñßæïíôáé üôé åëÝã÷ïõí 300 øÞöïõò - ÂãÞêáí
ôá… ìá÷áßñéá, ìåôÜ ôçí áíá÷þñçóç áðü ôçí ÐÜôñá ôïõ
Êéêßëéá - ÁíôéäñÜóåéò ãéá ôçí ôçëåöùíéêÞ ðáñáßíåóç
ôïõ áíôéðñïÝäñïõ ôïõ êüììáôïò Áäùíé ÃåùñãéÜäç, óå
Á÷áéü âïõëåõôÞ, ãéá íá óôçñßîåé ôïí ÁíäñÝá ÌáæáñÜêç
ÓÅË. 5

óôçí
ÔïðéêÞ Í.Ä.
ÐËÇÑÙÓÁÍ 200 ÅÕÑÙ ÔÏ…ÊÅÖÁËÉ
ÁËËÁ ÄÅÍ ÌÏÍÉÌÏÐÏÉÇÈÇÊÁÍ

ÁíôéäñÜóåéò áðü óõìâáóéïý÷ïõò ôïõ ÄÞìïõ ÐáôñÝùí,
ðïõ êëÞèçêáí íá ðëçñþóïõí ôç íïìéêÞ ðñïóöõãÞ, åíþ
óõíÜäåëöïß ôïõò óôçí ÁôôéêÞ ôï ðñÜôôïõí äùñåÜí!
ÓÅË.9

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Ðñïêáëåß
êáé ðÜëé
ï Áìâñüóéïò
Εκ νέου στο εδώλιο του
κατηγορουµένου θα καθίσει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αµβρόσιος, µετά την έφεση
κατά της αθωωτικής απόφασης του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Αιγίου,
που άσκησε η εισαγγελέας
του Αιγίου. Ο µητροπολίτης
κατηγορείτο για παράβαση
µιας σειράς άρθρων του
ποινικού κώδικα, έπειτα
από µήνυση που είχε υποβληθεί εναντίον του για σύνταξη άρθρου µίσους εναντίον των οµοφυλόφιλων.
Ο Μητροπολίτης Αµβρόσιος πάντως, τραβάει τρόπον
τινά το σχοινί, µε χθεσινή
του ανάρτηση: «Ελευθερία
του λόγου υπάρχει µόνο
για Συριζαίους, για οµοφυλόφιλους και αναρχικούς!
Ζήτω η Δηµοκρατία!».