Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1950)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Προ των Βαΐων. Ματρώνης τής έν Θεσσαλο
ολή ή
Η ΕΡΕΥΝΑ της γνωστής ΜΚΟ για τις απόψεις
καί λαμπάδων στους Δελφούς. Επειδ
οίνωσή τους σέ ύστερ
σα μεγάλης κυκλοφορίας έφημερίδ έπλεκτικώς
ουή υετα αστεύσι
Την Κυριακή που δημοσιεύτηκαν
σέ μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα δέν γνώριτη Μακεδονία γι τους μετανάστες, ά
ματικότητα καί τήν θανατική ποινή, για τό πώς γίίθαγένειες θαφτηκαν έκ νέου μεγαλοπρετώς για
ττα της μοναδικής σκέψης. Από τό πρωί έως
ΕΛ.ΑΣ. Έμειναν στην Έλλάδα 234.685 μετανάστες-73.733 κλοπες-608 διαρρήξεις ναών
νεται κανείς.. Ελληνας.
ράδυοί. Ελληνες βομβαρδίζονται μονοπαάφορά τήν έγκλη ματικότητα
δειχνουν τα έπισημα στοιχεία
ςστην δημοσιότη
αθώς έπικεντρώνονται
στήν μειωση τον άνθρωποκτο
νιών, των τροχαίων ατυχημάβλημα άσφαλείας.Όταν μόνο
μπολίτες μας είδαν έν μια νυξεπερνούν τους 300.000
τικής ορθότητας χωρίς αντίλογο. Όσοι καταχωματικού και πλημμεληματικού
χαρακτήρος, έκτον όποίωνοί
ρούνται στην Ακροδεξιά εχουν άποκλειστεί από
καθος το 20 17 κατεγράφησαν
ναστών που ευρίσκονται στα
καθημερινάζητοϋν συγγνώμη, γιάνά μήνπώλυπούνται που δέν είναι Αριστερά. Είτε για τα θρη|
κτονίες, ληστείες, διαρρήξεις,
ει οτι οίμετανάστες στην χώρα μας είναι
περίπου 55.000, ομως στις προαπό τήν Αλβανία
από τόΊράν 1.355
γκλαντές 1.027 και την Αλγε
έξαρση τής μικρο εγκληματι
στο σπιτι του Ε δικώς
μαζικής μεταφοράς (4
στες, τις περισσότερες φορες άκολουθούν δου
λικά τήν αποψη της Αριστερας μέχρι να έρθει μια
ώραία πρωία που ή
κείται όλους. Δεξιούς-Αριστερούς. Το ιδεολογιταν για
, από το Μπαεροι βάσει του νομου 1 ιαρακαλεί ότι
τα δύο προηγούμενα
της Αστυνομίας δεν έπαληθεύ
1. Ή ΕΛ.ΑΣ θριαμ
κων που
Oi απαντήσεις τών Ελλήνων στην έν λόγω
δημοσκόπηση δείχνουν τι βλέπουν τά κανάλια,
δέν τα άκουνε. Ότι παρατηρούν τους σχολιαστές, άλλα αγνοούν τήν μοναδική σκέψη Ότι μα|
αυτό που προβληματίζει τους
στυχώς, άνθεϊ
οδο στην χώρα, ενώ τό
. Κάνοντας
ονότης τών όποίων
ον, που υφίστανται α
θύματα ληστείας 12το 201 7 και
20 16 ήσαν 204.820
τεια ειναι
ρίπτουν. Ήστροφή στόν νεοσυντηρητισμό και σέ
δπως καί ή άνησυχητική αύξη
άπελαθέντες, οί Αλβανοι κραΕνδεχομένος να άποτελεί
δτιοί έπιστροφές μεταναστών
περιπτώσεις και στον
σις των μεταναστων που εχουν
1 μέ δεύτερους τους
οί Έλληνες καί έγιναν Ακροδεξιοί; Η άπάντηση
ρεμειναν στην χώρα μας, αφού
κιστανούς (
σης δηλώσεις των κομμάτων και στις λέξεις ήμών
τών σχολιαστών. Ρωτούν «που είμαι έγώ;» και δ
τους βρίσκουν. Κανείς δέν μιλά για τίς πλειοψηφίες. Δοξάζονται μόνο οί μειοψηφίες.
έΥΥράφων καί ταν άποσε
νστιχον Δείπνου
τεκνοθεσίας από ζεύγη με διαφορε
ξεκόψει από το «κοπάδι» της πολιτικής όρθότηθεωρείται προοδευτικό να δίδεται ή Σημαία σέ
άνω των 142 έκατοστών.
έφαρμοσθει άρχικώς στ
διακεκριμένες θέσεις. Ενδεχομένη λύσις θά ειναι μία
χαθούν κάποια παραπανίσια κιλά!
και δεν ξέρει καλά-καλά που
καμμιά φορά τ, δέχεται",
Όπως μιά οίκογένεια στό
Τεννεσσή, που έδέχθη
παλκόνι της (ίσοπο
νας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι». Όταν οι β
άμεις μετεχοσέ έλλη
άοκούδας.Εύτυχδιαιτέσήμερα άνοφυγες πού
που που πέρασαν τα σύνορα το 2017 μόλις οι
εται!Μετα καί τήν έγγο6.000 κατάγονται
ναι παρανομοι μεταναστες
δυο-τρείς βόλτες που έκαVE άνεκάλυμε μια σακκουε γιατί άπορουμε έπειδή ένα ίσχυρο τμήμα της κοινωνίας
νία, σειρά έχει ή κόρη τής
ΟΤΑΝ οι συγγραφείς του βιβλίου «Young Leonardo:
The Evolution of a Revolutionary Artist, 14721499
σαένακροφαντίγραφοτου σπουδαιου πινακα «Ο Μυστικός Δείπνος», οπως απεκάλυψε χθες η ιστοσελίδα
Tlapaorpo μπορούσε
μέλλουσα nepr
ιέπίσημα στοι
τους για την ζωή
τόέργο τού μεγάλου Λεονάρντο ντα Βίντσι άνεκάλυναν σέ μιά άπομακρυσμένη μονή κοντά στήν Άμβέρ.
έργαστήριο του. Μια σημαντικήάνακάλυψις πουλλάζει τήνίστορία τήςΤέχνηςάλλά και τούτα Βίντσι.
στο Rose Ball του Μόντε Κάρλο, άφου άλλαστε έφθασε μαζί μέ τόν
Πολύ καλά πρέπει να
γό ταινιών, Ντιμίτρι Ράκαιόχι μόνο, καί ή ζυγαέχουν ένα παιδί από προΣτην Άθήνα τής κίτοινης σκόνης
κό βάρος. Καί αύτό δοή Thai Airways, άπό
Tis μεγαλύτερες άεροπορικές έταιρειες παγκοσμίόάπατεών ντελάλης |
ki δν πέσεις σέ καμμιά «Λοια,
άπό beives πού κλείνουν τον δρόμο
καί τά α τοκίνητα κορνάρουν γιά
ξεχωρίσεις ποιός καίει τά arroedvrτα πετάει μολότοφ καί πετρο oλάα την Χαριλάου Τρικούπη κριε
πού φώναζε
dE&TE κύριο, νά &ΤΕ τόν θηριώδη μαυρο πού καταπίνει τόν κρορο του Απριλίου
το Κυνήγι Τρούφας στά
Μετέωρα, που διοργαKai Βενιζέλος.
ΣΕΛ 3
Σποοοϋσεστχο το Λατέρη Πα
νίκησε τό έλλειμμα
απο μία καί πλέον δεκασιονομικό ελλειμμα της |
παδόπουλου, ή «Κίτρινη πόλη».
ποιητής, άλλά είναι β4ono ότι δέν
in, πράγματι, μία κίτρινη πόλη.
δο στούς hry Bapous 'O
τών ταξιδιωτών dpou ol
σακκου5, καί&&naponE
σικής τορίας Μετεώτοιών, καί διαρκει μέχρι
σκυλιά
λατα (πού τή βρήκα τή λέςη!) κα.
60 po 1». «Πονά τό
δ6;τόν μαυρο
Beis τό κροταλία άροϋτάΕχει ήδη
morme
os, πού θέλει ή κρά μας γιά άμά5
ήσκόνη, καί θοςθα
epηχαν δλο, λές καί Ktre mov δηλητηριάδη όέρα τά λάχανα καί τά
κουνουπίδια!
πράγματα σας μιλώ,
άγαπητοί, όταν ή κίτρινη σκόνη
Γιά τέτοια
Δεν ξέρω έπίσης άν «άνήκομεν
Els τήν Δίσιν», όττως Ελεγε ό bAlΟρχης άλλά τό ότι γινήκαμε
υρω άπό τήν μέση τών
στο κυνήγι Ονομάζονται
X8és, λοιπόν, πού περπάτησα
C, δέν ά ηκομεν άκόμη στίς «εύαί"Οχι στό ήλεκτρονικό
στάδιο ειναι έκτός άπό τόν
προτιμούσαμε τα «τρουπέριξ. Kibe πού ή σκόνη πνίγει
σμο μέ μάοκ5 χειρουργείου, λύς καί
Κρήτη και Εβλεπες μιά άπερο τη κ
τριν λ Ads και ε χαν γίν μέχρι καί
ol u pol Χανιώτες. Α τ Bes!
τονα νά πλένει τό αύτοκίνητό του!
Kod κόςπραςδπλα του, ο 5
τήν διπλανή μεγα οκτ λλα πού
ζηλεύει τ
άκα isrf Y furartar
την πλάτη σου!». Κι δλα αύτά, μέ
τήν σκόνη ξ Αφρικής!
for Vendetta»! Άνδρες γυναίκ S
μεγάλο, με ήλικες φορούσαν τις
μ ες γά νά μήν γνεται τό σ
Διαβάστε το άοθοο
Ποωθυπουργικές
εκτρονικό, απεφάνθη
αίως, στήν Αθήνα
πλέον στους δημοσίους
ΣΕΛ 4
μέ τούς δγκο s τών σκουπιδιών,
μέ τούς άστέγο S μέ τά ά τα σια
μα τους «παπούτσι», όπως γίν
Κι ύστερα έβλεπες μιά γκρί
ve ρά του γυναίκα νά
στόβος
Αλλά 1ού δέν Εβλεπες
Υήκυρία τ
καιρο
didA α άλλάδ dio l
Μάλιστα Mao οφόροι, άναμεσα
σέ κουκουλοφόρους,καίδιΤΕ μετά νά
δήθ E
σένα καί λερά
ράταριά ει τό κίτρινο, άνατολίτι
οδρόμια, μ άχα
Πάρνηθα! Κάτι, δηλαδή, σάν beivo
τό παλαιό «θαύμα τών εικόνων»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ