Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαρτίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6415
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σαφάρι του
onEKENE | Τελειώνει ο χρόνοs για
moc, en τ1s συγκεντρωτικέs καταστάσε!s
για να εντοπίσει ΠΟΙΟΙ
εισπράττουν
επιδοτή σε1s
και πρόωρη
Πελατών-Προμηθευτών
Μέχρι το τέλοs Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή
των συναλλαγών του 201 7
σύνταξη
λεγκτές για να εντοπί
ζουν όσους δεν εκπλη
ποροι, οι επιχειρήσεις συγκεκριμένη φορολοκαι οι αΥρότες για να νική υποχρέωση ή εμδηλώσουν ηλεκτρο- φ α ν ί ζ ο υ ν
νικά στο Taxisnet τα φουσκωμένες δαπά
στοιχεία για όλες τις νες με στόχο να περιο
συναλλαγές (έσοδα ρίζουν τα καθαρ
και έξοδα) που είχαν φορολογικά κέρδη
το 2017. Συγκεκριμένα τους και κατά συνέθα πρέπει μέχρι τις 31 πεια να πληρώνουν μιΔιορία λίγων ημερών
έχουν οι ελεύθεροι
ρώνουν
.n.Ε.Κ.Ε.Π.ΕΙ επαγγελματίες, οιέμ.
ΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ | |
ΥΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΊ
ΥΗΣΕ
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινάει εξονυχιστικούς
μηχανογραφικού,δι- Μαρτίου να υποβά κρότερο φόρο.
οικητικούς και δια- λουν τις συγκεντρωτι- Οι συγκεντρωτικές βάλλονται συνολικά ριότητα για την οποία
σταυρωτικούς
πελατών-προμηθευτών τις γνωστές MYO.
Τυχόναποκλίσεις που
θα εμφανίσουν στα
καταστάσεις υποβάλ,
λονται ηλεκτρονικά
μέσω του Taxisnet έως
τις 31 Μαρτίου και ο'
υπόχρεοι θα πρέπει να
τέσσερις καταστάσεις
πελατών -προμηθευτων ανά έτος
-Οι λήπτες μη υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., το δημόσιο
κα τα Ν.ΠΑΑ αθώς
και οι αγρότες, φυσικά
πρόσωπο, που εντάσ
σονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
οι οποίοι όμως δεν
σεις
υποχρεούνται σε τή
ρηση βιβλίων, είτεστο
ειδικό
Φ.Π.Α., υποχρεούνται
σε υποβολή μία,κατά
στασης προμηθευτών
ετησίως
. .01 εκδότες και οι
λήπτες φορολογικών
στοιχείων (εκκαθαρί
σεων που η έκδοση
τους προβλέπεται
100 συνέχειαστην 10
συνέχεια στην 11
καθεστώς
Ανοίγει
n« a a»
των μισθών
σε δημόσιο
και ιδιωτικό
τομέα
στοιχεια του ρωθον
γνωρ όλα τα ε το χεία
ρούν να διορθ Βούν
μέχρι τις 15 Μαίου. Οι
συγκεντρωτικές κατα.
στάσεις an°τελούν
ένα ελεγκτικό εργα
λείο που έχουν στα
-Για όλα τα στοιχεία
του φορολογικού
έτους, τυπικά ορθό
είναι να υποβάλλονται
οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά τρίμηνο
χέρια τους οι φοροε
κι επομένως να υποασκούν άλλη δραστηΈκρηξη !
Μεγάλες μισθολογ
κές διαφορές ανά
στους
εργαζομένους του δημόσιου τομέα σε
σχέση με αυτού του
ιδιωτικού καταγράφει
η ετήσια έκθεση του
μεσα
Μισθοί nevas, ανεργία στα ύψη και
εκτίναξη tns unoanaoxonnons
E-ΓΣΕΕ για την ελ a 1 διαπιστώνει η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ
συνέχεια στην 2