Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 24 - ÊÕÑÉÁÊÇ 25 ÌÁÑÔÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.507 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

«ÂáñéÜ âéïìç÷áíßá»
ôï… äïõëåìðüñéï

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση από προχθές,
δύο ανήλικων κοριτσιών
στο Αγρίνιο, ηλικίας 14
και 15 ετών. Τελικώς, οι
ανήλικες βρέθηκαν χθες,
στην οδό Βότση, και παρελήφθησαν από αστυνοµικούς της Ασφάλειας. Και τα δύο κορίτσια
είναι καλά στην υγεία
τους και επέστρεψαν
στις οικίες τους.

ÁõîçìÝíá
ðåñéóôáôéêÜ
ëüãù ôçò
óêüíçò...
ÓÅË.5

Ερευνα για την παράνοµη διακίνηση προσφύγων και µεταναστών από το λιµάνι της Πάτρας - 100 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο το «µαύρο»
χρήµα - Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών: Κατά µέσο όρο, εκατό άνθρωποι την ηµέρα, φθάνουν παράνοµα από την Ελλάδα στην Ιταλία!

ÄùñåÜí ïé ðïëéôéêïß ãÜìïé
óôï Äçìáñ÷åßï Ðáôñþí

ÂñÝèçêáí
ïé áíÞëéêåò
ðïõ åß÷áí
åîáöáíéóôåß

ÅÂÁËÁÍ ËÏÕÊÅÔÏ ×ÈÅÓ ÓÔÇ ÖÏÉÔÇÔÉÊÇ
ÅÓÔÉÁ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

×ùñßò ÷ñÞìáôá èá äéáôßèåôáé
êáé áßèïõóá ãéá ôç äåîßùóç!

Αρκετά είναι τα περιστατικά που κατέληξαν
στο
Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο της Πάτρας,
µε δυσφορία λόγω της
αφρικανικής
σκόνης
που επικρατεί τις τελευταίες ηµέρες στην πόλη
και την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται κυρίως
για άτοµα που πάσχουν
κυρίως από Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια ή άσθµα.

Çäïíïâëåøßáò
óôç ÖïéôçôéêÞ
Åóôßá ôïõ
ÁÅÉ Ðáôñþí

Αλλάζουν τα δεδοµένα για την τέλεση πολιτικών γάµων στο
δηµαρχείο της Πάτρας. Στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου της Πάτρας την προσεχή Τετάρτη 28 Μαρτίου έρχεται προς
συζήτηση η τροποποίηση της απόφασης του 2008 και ζητείται
η έγκριση του σώµατος για να καταργηθεί το τέλος που πληρώνουν οι νεόνυµφοι για τον πολιτικό τους γάµο. Παράλληλα προωθείται η δωρεάν παραχώρηση δηµοτικών χώρων για τη διευκόλυνση των νέων ζευγαριών προκειµένου να διοργανώσουν τη
γαµήλια δεξίωσή τους!

Óå 24ùñç áðåñãßá ðñï÷þñçóáí ïé
åñãáæüìåíïé, êáèþò åßíáé áðëÞñùôïé
ÓÅË.3

Æá÷áñïðëáóôåßï
• γλυκό
• παγωτό
• cafe
Äçìïêñáôßáò 88 – ÏâñõÜ, ÐÜôñá
Ôçë. 2610-529.006

Ενας νεαρός ο οποίος
«παρακολουθούσε» τις
φοιτήτριες την ώρα που
έκαναν µπάνιο, προκάλεσε αναστάτωση στη
Φοιτητική Εστία του
Πανεπιστηµίου Πατρών.
Πρόκειται για κάποιον
22χρονο, που δεν έχει
καµία σχέση µε το ΑΕΙ.
Συγκεκριµένα, φοιτητές
έδωσαν -όπως δήλωσαν- “ένα χεράκι ξύλο”
στο νεαρό και δεν εµφανίστηκε ξανά.