Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1950)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΊΔΡΥΣΕ ΩΣ 1 876
του Μεσολογγίου
τικός ήραν ρονικόδου τοο Με ολο γγ ωνοοταν
J'Εθ
πο απει
ΙΜΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
γκλονιστικής αυτής στιγμής της Ιστορίας του
ούς συλλογισμούς μου. Είναι
Οι άνοησίες περί «Βουλγάρων» και αυτονομίας Κρήτης
-πιστευω πως-υπογρ
σέ περιγραφές διαπιστώσεων που αναφ
ικρύναμε συρρικνο)-μαστε στα ορια τουάφανισμου και
νόμαστε, ίδούήδεύτερη συνέπεια. άφου καθιστάμεθα ομηροι των δυρος Βρεττάκος σέ κείμενό του
έθνικής Παλιγγενεσίας έορτάζεήν έχουμε την πολυτέλεια! Νά διέγραφα ένα π
με τους μύθους του ΣΥΡΙΖΑ-και
σίευσε προχθές ή «Εστία» για την
Μακεδόνε
ουράνιες δυνάμεις
έπί της γής". Είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει
2070-οέ κάθε δέκα νέους θα άντικτώύπερήλικες-δικαικτήρισε σταρ.
ΝΕΔ πού νομίζει οτι μπορεί να κάσυτοποιούμε τήν έκταση τής
στοιχούν
Θά σταχυοίνματα ύπέρ do γνωστής ποιονε σέ αντή τήν μαύρη οκταετία και
ρωθούν οιυΕπανάσταση.
τής νορβηγικής ακαδημίας. Θεοει οτι τό 2100 θα έχουμε άπομείla"Ελληνες,
ταυτότητο έκατό και κάτι χρόνια
από τήν άπελευθέρωση τής Θεσ
σαλονίκης άπό τόνζυγό
νυσίου Σολωμού, μέ τόν όποιο δίνει στους Μεσο|
γενιές, ή γλάσσα χάνεται, ή
Έλλ
ρούνται «απε
κημένοι. Και μπορεί κάποιος, μέ εύλογη άπορία.
θα, και μάλιστα κ
εματα Θρησκευτικών κ
'Επειδή μικραίνουμε παραμέ
πεια Ήάπαίτησις τών δανειστών
ψιμότητος στο νέο μνημόνιο
βρίσκεται στή
γαλύτερες και από τα μνημόνια
ται σταδιακά
νας ίδανικός Τιτα
Oi ήρωικοί Μεσολογγίτες, μέ σα το μέτρο
τής απτής και φθαρτής υλης προσδιορίζει, ήσαν
όντως πολιορκημένοι. Μέ μέτρο, μας, τό έσυτερικό τους υλο μεγαλείο καί την άπροσμέτρηκρίναμε οικονομικά, απειλούμεθα ν
Οι Τούρκοι μας έξευτελίζουν συ
χώς στο Αιγαίο, οι Βούλγαροι
θυμηθηκαν τόν αλυτ οοτισμότου
ΤΑλβανοι φέρονται υπεροπτικά,
οι Σκοπιανοί δέν βάζουν νερό στο
άλλαζουν ανεξαρτήτως κυβερνησεων, πολιτικου κύκλου και διαγενομενης ασταθειαςστην Έλλαδα
είναι μια ντροπιαστική ρήτρα. Ρήτρα ομηρείας. Και βεβαίως άφου
ήθεια κανενός ανά πάσα στιγμή
Ότι
ρον. Έπείγει να συνειδη
σουμε ποια ε ναι
πραγματικά. Να σώσουμε ότιδήπο.
τε αν σώζεται. Γιά τήνώραδιάγουφ
διάστασηείναι βέβαιο ότι παρέμειναν άληθινά έλεύθεροι
κατάστασις μας
που
Μεσολόγγι για την 123η έπέτειο της Εξόδου
«Οί νεκροί που δεν πεθαίνουν». Στοιχείο καί πάλι
της υπέρβασης του τέλους της έπίγειας ζωής, ή
ου γιά νά δουν mro κοσαοωνει το κοσμο
Η νέα διαπλοκή έρχεται άπό το Πεκίνο
τό ιστορικό της πρώτης και της δεύτερης πολιμόνο στρατιπολιτικοί και οικονομι.
έρμηνευτές του λαϊκού πενηγιάτόνέορτασμό
ναν έκθαμβοι άπό τό παράστημα καί τόν βημανάληψη τον χαρακτηρισμό «φράχτης» για το χαμηλά τείχος που από την ξηρά προστάτευε τήν
ωτιοι,δημοσιο
της πού θέλει νά έχει την ένημέρωση υπό τον άπόλυτο ελεγγό
τό αποκάλεσε και ο Ίμπρα
ντρωση τον εξουμάλλον τής κινεζικής κυβερνήσε
προφανώς χλευάζοντας τον
ΤΙσμό τών Ευζώνων
και
Ζουχάλ
νκαί π | μπρέλλαέραδιοφωνης τηλεο δυτικά άνταγωνιστεωτερικόάλλά την αιτηνέφημερι υτην κατοχη | me oeom λία οδοκή ού ατα
μένου νά κάνουν δοκιμές
οποίος άνήκει σε φίλο τού Ρετζέπ
ιλούν για
ενα απο τα μεγααντερα εργαλεία
τος και να δίδει κατ
Πεκινοδέν έχει κρύψει τήν επιθυήσεις, έστειλε μήνυμα στους πολιορκημ
εις.
νους προτείνοντας τους να συνθηκολογήσουν.
Αν ήθελαν να παραδοθούν, έπρεπε να στε
στο τού 2016 νά άλλάου καί έκπροσώπων τής
φημερίδα «Ηϋrriyet»,
καί νά ά
δυτικά ΜΜ
αποτελεί τήν
κές Αρχές πέρασαν άπό
το μικροσκόπιο τά λόγια
ς κρατικής τηλεοομπρέλλα ένος ένιαιου μέσου μέ
απόφασις έλήφθη στο πλαίσιο τής
οπως το CNN
ηχηρο πλήγμα
ροτυπίας στήν έποχή τού Ερντογαν και τού Σ
έδωσαν τίς πρώτες άδειΣί
ορκίσθηκε αι πάλι Πρόεδρος της
πενταετή θηπερεξουσίες. Και δεν είναι ό πρώτος ισχυρός
μεις | ράσεοςκαι ραδιοφώνων
ώρα πού
ϊμαστε άγράμματοι καί γλώσσεςδέν έμάθαμε
Εμάθαμε μόνο να πολεμούμε. Νάτην και πάπροβάλει τον Σουλτάνο
Ταγίπ Ερντογάν. Τί καί
νομα αύτοκίνητα, προκειέκ βάθρων διοικητικής άνανεώσεΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
θησε νά έξηγήσει στοός
αυτοί έχουν μήκ0S 1
χλμ. και ευρίσκονται ματο όνομα του Ερντογάν
γιατί έκανε ρίμα-τελικώς
γιά ενόητο, λόγου. Σ
Τά λουστοίνια της παρέλασης
τραγουδιστες ια άλλά
ζουν τους στίχους, γιαμπεριφορά των αυτόνομων αύτοκινητών. Μέ
ένδιαφέρον άναμένονται
σα! Δέν διαδικ σατίποτα περισσ6τερο άπό τό νάψα Τδιος μέ τάπαδιά πού δέν αχαν τόν μπαμπά τους
στην έξορία καί πού ταν μαζί μου
στήντάξη, σΤήναλή, στά yae6λια
κα στίΌομοτικέstoprés, μαξίμου
στην πρόληψη τού καρμίζοντας
ΣΕΛ 4
ει νά συντονίσει τόν βηματι
«Δεν παρ λασα ποτέ μου."Οχι
ήμουν
τό λα, γιά μήν
τού πούνε γιά τόν πατέρα του»
άκουσα μιά μέρατήμαμάένός συμαθητή μου νά σχολιάζει τό γεγονός
mp στα», τ s errlpe riBes» κα τ ν
4 μονή τής lvrBuYdeo as..
πασ
σμό της στον ρυθμό του «Πάνω be
στής Πίνδου μας Ti5KOppés, δέν nm|
γιατί δέν ήθελα, άλλά διότι
κοντέ s» «Ετσι το
τό «τέστ Πάπ».
ύπό τόν γΕνικό τίτλο «Τ
δοκιμών, άλλα αύτό πού
φαλή έπ' άριστερά!», τήν ώρα πού
τή5 παρέλαση,», άναφέρεται μέ
αραβικές,Χασπισμό | νά
περνάνε μπροστά άπό τούς cmτρυφερή πικρία στό πώς μεινε ογιά
πολιτικούς λόγου, b τός τών πα
δογματική στάση, μεγάλης μερίδας
τής Αριστερός, πούθεωρΕ τίς παρσήμο,τόδήμαρχο 0pabri
σης και τον αρχιμα opr τη Του Αγιου
που ψήλασες, νά δείς πού θά σέ πάρουν» μού
μιο μέ τό χάρτινο σημα ina πού τό
κούναγα καθώς παρήλαυνε ή τάξη
στήν Αυστραλία
όταν
όλες τ SKa0ημ pl
ποήταν στήν έ ορία ό μπαμπάς μου,
έγώ θά συνέχιζα νά είμαι κοντός γιά
κα αν τήν4g a στου s
Οι Έλληνες Εύζωνοι. Έκαλουστρίνια πού για μία άκόμη φορά
Kpupe. Μιά λακή γιορτή κοτιδιά
όδήγησις.
τάρόραγαώς6emns
xco EIS Τής νολαίας «μιλιταρισμό»
ρελάσεις φαντάζουν ξεπερασμένες
τός σημερινών άναγών καί b τός
λαση, θυμάμαι τόν ά5έχαστο καλά
νη Καοουλίδη, πού ΊφυγΕνωρ, και
γένεια μαζαένη, νά πίνει στην tyad
τής Έλενίτσας, πού γιά πρώτη φοράστόθηΚΕπαρταστάτης δίπλα στόν
σημ nooopo, φορώντας τά λουστρίνια τής παρέλασης!».
Διαβάστε τα άοβρά
χρόνια, άλλαθεο. Amo
αίσθητιής τής έποχής μας καί παρα,
πέμπουν σέ χρόνια πέτρινα καί τή5
άνελευθερίας. Συμφωνώ πώς elvon
κι έτσι. Kal ύπάρχουν χίλιοι τρ6ποι για νά τ μήσεις τούς άγώνες του
λληνικού λοο0: eerptés παραστάσε" σναυλίες, άνγώσεις κειμένων
καί καί "ομαος, πιστάΗΤΕ με, arrés
o1 παρελάσεις μέ τήν πτσιρικαρίανά
S. Κάτι ό Παπάγος, κάτι
ηουνστασεις
για την Επανασταση»
άπό τόν Αη Στράτη, γεμίζανε 01 μ.
ρες, κυλούσανε Οι μήνες κ. άπανω
τά έρχόντουσαν οι eevnes γιορτές
άγορές τών λουστρινιών γιά
τήν παρέλαση όπου δέν ααβα μt
ρος ποτέ. Κι ήθελα τόσο νά παρελόΔέν ήταν «δεξιός» ό Καοκουλδης ΑριστΕρός ύπήρξε, μέ πατέρα
βουλευτή τής ΕΔΑ καί έ όριστο,
Αλλά ποτέ δέν βαλε πάνω άπό την
πατρίδα, την παράδοση καί Τήν δ.
ή της τήν Ιδεοληψία καί τά qaκοί»; Κι ό Γιάννης, στην παρέλαση,